Skolmiljarden – för upprustning av skollokaler

Statligt stöd för upprustning av skollokaler

Regeringen har beslutat om en statsbidragsförordning för att rusta upp skollokaler – den så kallade skolmiljarden. I våras aviserade regeringen om en miljardsatsning på skolrenoveringar och i höstbudgeten 2015 beslutades att avsätta 330 Mkr under tre år (2016-18).  Bidraget kan användas för att förbättra lärmiljön, arbetsmiljön och minska miljöpåverkan (bland annat energieffektivisering). Boverket har tagit fram en föreskrift med information om stödet som finns på myndighetens webbplats. Från och med första november 2015 kunde stödet börja sökas. I december fick Astma- och Allergiförbundet information om att det statliga stödet var hotat på grund av det ekonomiska läget. Förbundet gjorde därför ett upprop på Facebook, ett pressmeddelande och en skrivelse till regeringen gemensamt med fem andra organisationer. Innan jul 2015 kom regeringens budgetproposition för 2016 (prop 2015/16:1 utgiftsområde 18, punkt 3.7.10) och där fanns stödet för upprustning av skollokaler kvar – samma summa som beslutats tidigare (samt ytterligare 500 Mkr för upprustning av utemiljön vid skolor).

Enkät till kommunerna

Tillsammans med Astma och Allergiförbundet har Svensk Ventilation genomfört en enkätundersökning bland ansvariga tjänstemän på landets kommuner, för att ta reda på hur de ser på deras möjligheter att söka stödet. Undersökningen visade att nio av tio ansåg att bristande ekonomiska resurser kan stå i vägen för att genomföra en renovering, trots stödet. Samtidigt svarade fler än sju av tio att det är sannolikt att de kommer att utnyttja möjligheten att söka stöd för renoveringar.
Bakgrunden till den dåliga arbetsmiljön är bland annat att antalet elever har ökat i klassrummen och att ventilationen inte har anpassats för detta. Verksamheten har ändrats och man använder lokaler som inte är anpassade för skolundervisningen. I enkätsvaren uppger flera kommuner att de har påbörjat arbetet med att åtgärda ventilationsproblemen, men de har problem att få pengarna att räcka till.

twitter

Följ #klassrumspeng på twitter

Dålig luft bidrar till sämre skolresultat

Inför valet 2014 arbetade Astma- och Allergiförbundet för att regeringen skulle införa statligt stöd för upprustning av skollokaler (som vi kallade klassrumspeng) med fokus på god inomhusmiljö. Här är fakta varför det är vikigt att införa ett statligt stöd för upprustning av skollokaler:

  • Elevernas hälsa och skolresultat påverkas negativt av brister i skolans fysiska arbetsmiljö

En rapport från Socialstyrelsen visar att det saknas både kunskap om allergi hos personal i skolor och förskolor och ett förebyggande allergiarbete när det gäller barn och elever.

  • Bara fyra av tio skolor har godkänd ventilation

En undersökning från Boverket visar att bara fyra av tio byggnader hade godkänd ventilationskontroll (40%), och fyra av tio hade fuktskador som hotar att påverka inomhusmiljön negativt (40%).

  • Astma och allergi bland barn ökar

Andelen barn med astma har ökat med 50 procent på 10 år — från sex procent 2003 till nio procent 2011. En femtedel av alla 12-åringar har någon form av pollen- eller födoämnesallergi.

  • Bra för hälsan — Bra för miljön

Att renovera dåligt underhållna skollokaler minskar energiförbrukningen vilket är bra för både ekonomin och klimatet.

Läs mer

Allergi i skola och förskola, Socialstyrelsen

Energianvändning & innemiljö i skolor och förskolor, Boverket och Energimyndigheten

Miljöhälsorapport 2013, Karolinska Institutet

Kraftig ökning av astma hos barn kräver bättre skolmiljö, debattartikel i Dagens Samhälle, 11 oktober, 2013

”Vuxna skulle aldrig acceptera denna arbetsmiljö”, TV4-nyheterna, 23 juni, 2014

Staten måste stoppa bristerna i skolmiljön, debattartikel i Aftonbladet, 15 juli , 2014

Flygblad

Valfråga 2014 – Klassrumspeng

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: