Forskningsanslag

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut forskningsanslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Ansökningarna granskas av en vetenskaplig forskningsnämnd samt fondens styrelse.

Utlysning av forskningsanslag

Ansökningar från alla vetenskapsområden är välkomna förutsatt att projektet syftar till att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Vi vill uppmärksamma sökanden att vi enligt fondens forskningspolicy stödjer kliniskt patientnära forskning. De anslag som beviljas är cirka 200 000–250 000 kr per anslagsår. Därmed ska ansökningar stå i relation till storleken på anslagen. Anslag söks till ett specifikt forskningsprojekt (ej forskningsprogram).

Ingen utlysning 2023

Forskningsfonden kommer under hösten 2023 inte utlysa några medel för årliga forskningsanslag. Detta på grund av tillfälliga ändringar i fondens sekretariat, nyrekrytering samt strategiarbete. Fonden kommer under 2023 som vanligt att fortsätta dela ut årsbelopp till tidigare års beviljade anslag.

Välkommen att söka forskningsanslag under 2024!

Instruktioner till dig som ska söka anslag

Forskningsanslag kan sökas för 1–3 år. Om man beviljats flerårigt anslag från Forskningsfonden kan man inte vara huvudsökande för ett nytt forskningsanslag under det pågående anslagets dispositionstid.

Kriterier för sökande

  • Huvudsökande för projektet måste vara disputerad.
  • Samma forskare kan inte vara huvudman för fler än en projektansökan
  • Samma forskargrupp kan inte få stöd för flera snarlika projekt.
  • Godkänd etikansökan eller rådgivande yttrande om att etiktillstånd ej krävs skall skickas in innan beviljat anslag betalas ut.

Hela ansökan bör skrivas på svenska men kan skrivas på engelska om forskaren inte behärskar svenska. Ett krav är dock att den populärvetenskapliga beskrivningen av projektet alltid måste skrivas på svenska. Den forskningsplan som bifogas på ansökan kan vara på engelska.

Bedömning

Styrelsen har till sitt förfogande en forskningsnämnd, utsedd av förbundsstyrelsen, som består av forskare från olika discipliner. Forskningsnämndens uppgift är att vara vetenskaplig rådgivare till fondstyrelsen i frågor som rör forskningsanslag.

Forskningsnämnd 2020-2022:

Leif Bjermer, professor, lungmedicin/allergologi, Lund
Christer Janson, professor, lungmedicin/epidemiologi, Uppsala
Mats Lekander, professor, hälsopsykologi, Stockholm
Andreas Sonesson, ass. professor, dermatologi/inomhusmiljö, Lund
Eva Sverremark Ekström, professor, immunologi, Stockholm
Inger Kull, professor i vårdvetenskap och barnsjuksköterska, Stockholm

Rapportering av beviljade anslag

Progressrapport lämnas in enbart på fleråriga anslag som ett villkor för utbetalning av anslag för år 2 och 3. Slutrapport och ekonomisk redovisning ska lämnas in när dispositionstiden för anslaget löpt ut. Dispositionstiden är 6 månader efter avslutat projekt. Formulär för följande finns tillgängliga i ansökningssystemet:

  • Slutrapport lämnas in senast den 30 juni året efter att projekttiden löpt ut. Till exempel: om man beviljats 3-årigt anslag år 2018 är projekttiden 190101–211231. Slutrapport ska då skickas in senast den 1 juni 2022. Logga in i systemet och klicka på ansökningsnumret för anslaget för att få tillgång till ”Slutrapport” under rubriken ”Kopplade dokument”.
  • Ekonomisk redovisning lämnas i samband med slutrapporten. Anslagsmottagaren måste logga in i systemet och klicka på ansökningsnumret för anslaget för att få tillgång till ”Blankett för ekonomisk redovisning”. Skriv ut blanketten som fylls i av förvaltande organ och skicka till Fonden.
Till toppen av sidan

Zandra Zernell

Forskningsredaktör

Kontakt

[email protected]