Forskningsanslag

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut forskningsanslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Ansökningarna granskas av en vetenskaplig forskningsnämnd samt fondens styrelse.

Utlysning av forskningsanslag 2021

Ansökningar från alla vetenskapsområden är välkomna förutsatt att projektet syftar till att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Fonden vill uppmärksamma alla sökanden att enligt fondens forskningspolicy stödjer fonden kliniskt patientnära forskning och delar ut relativt små anslag till flera sökanden. De anslag som beviljas är ca 200 000 – 250 000 kr per anslagsår. Därmed ska ansökningar stå i relation till storleken på anslagen. Anslag ska sökas till ett specifikt forskningsprojekt (ej forskningsprogram) eller till ett delprojekt som anses vara mest relevant för fonden.

Inloggningen till ansökningssystemet hittar du längst ner på denna sida. Information om när ansökningssystem är öppet för att skicka in ansökningar kommer inom kort.

Instruktioner till dig som ska söka anslag

Forskningsanslag kan sökas för 1-3 år beroende på forskningsprojekt. Önskad anslagstid anges i fliken ”Budget” i ansökningsformuläret. Om man beviljats flerårigt anslag från Forskningsfonden kan man inte vara huvudsökande för ett nytt forskningsanslag under det pågående anslagets dispositionstid.

Kriterier för sökande

  • Huvudsökande för projektet måste vara disputerad.
  • Samma forskare kan inte vara huvudman för fler än en projektansökan
  • Samma forskargrupp kan inte få stöd för flera snarlika projekt.
  • Godkänd etikansökan eller rådgivande yttrande om att etiktillstånd ej krävs skall skickas in innan beviljat anslag betalas ut.

Hela ansökan bör skrivas på svenska men kan skrivas på engelska om forskaren inte behärskar svenska. Ett krav är dock att den populärvetenskapliga beskrivningen av projektet alltid måste skrivas på svenska. Den forskningsplan som man bifogar på sista sidan kan vara på engelska.

Bedömning

Styrelsen har till sitt förfogande en forskningsnämnd, utsedd av förbundsstyrelsen, som består av forskare från olika discipliner. Forskningsnämndens uppgift är att vara vetenskaplig rådgivare till fondstyrelsen i frågor som rör forskningsanslag.

Forskningsnämnd 2020-2022:

Leif Bjermer, professor, lungmedicin/allergologi, Lund
Christer Janson, professor, lungmedicin/epidemiologi, Uppsala
Mats Lekander, professor, hälsopsykologi, Stockholm
Berndt Stenberg , professor, dermatologi/inomhusmiljö, Umeå
Eva Sverremark Ekström, professor, immunologi, Stockholm
Inger Kull, professor i vårdvetenskap och barnsjuksköterska, Stockholm

Rapportering av beviljade anslag

Rapportering av beviljade anslag kan nu göras på de anslag som beviljats 2016-2019. Progressrapport lämnas in enbart på fleråriga anslag som ett villkor för utbetalning av anslag för år 2 & 3. Slutrapport och ekonomisk redovisning lämnas in senast den 1 juni året efter att hela anslagstiden (1-3 år) har gått ut. Formulär för följande finns tillgängliga i ansökningssystemet:

  • Slutrapport lämnas in senast den 1 juni året efter att hela anslagstiden (1-3 år) har gått ut. Till exempel: om man beviljats 3 -årigt anslag år 2015 är anslagstiden 160101-181231. Slutrapport ska då skickas in senast den 1 juni 2019. Logga in i systemet och klicka på ansökningsnumret för anslaget för att få tillgång till ”Slutrapport” under rubriken ”Kopplade dokument”.
  • Ekonomisk redovisning lämnas in efter att hela anslagstiden (1-3 år) har gått ut tillsammans med slutrapporten. Anslagsmottagaren måste logga in i systemet och klicka på ansökningsnumret för anslaget för att få tillgång till ”Blankett för ekonomisk redovisning”. Printa ut blanketten som anslagsförvaltaren ska fylla i och skicka in den till oss senast den 1 juni året efter att hela anslagstiden gått ut.
Till toppen av sidan