Vaccination mot pollen – på bara två månader

Forskare har hittat ett sätt att vaccinera människor mot pollenallergi på bara två månader. Metoden har god effekt pollensäsongen efter och ny forskning visar att patienters allergiantikroppar är låga även fem år efteråt. Nu hoppas forskarna på en större studie som kan göra metoden tillgänglig för fler.

Förhoppningen är att behandlingen på sikt ska kunna hjälpa en stor del av de runt tre miljoner människor som idag lever med pollenallergi i Sverige.

Behandlingen, som kallas för intralymfatisk immunterapi, innebär att människor med allergi mot björk- eller gräspollen vaccineras mot sin allergi. Det görs genom att pollenextrakt sprutas direkt in i en lymfkörtel och på så sätt ”vänjer” immunförsvaret vid pollen.

Tre injektioner görs under loppet av två månader. Det kan jämföras med den vaccinbehandling med injektioner som finns idag, då pollenallergiker får upp till 50 injektioner under huden under tre år. Dosen behöver dessutom bara vara en hundradel så stor som när allergenet injiceras under huden.

– Den här behandlingen skulle kunna bli ett bra komplement till de vaccinbehandlingar mot pollen som redan finns. Både behandling med injektioner under huden och vaccintabletter tar flera år att genomföra. Det passar en del patienter dåligt, bland annat eftersom man glömmer att ta sina tabletter, säger Laila Hellkvist, öron-, näs- och halsläkare och forskare vid Karolinska Institutet som skrivit sin avhandling om lymfkörtelvaccinet.

Flera studier har gjorts kring metoden de senaste åren. Den har visat på god effekt framför allt pollensäsongen efter att injektionerna gjorts, när forskarna undersökt bland annat livskvalitet och medicinförbrukning hos de sammanlagt 48 patienter som tillhör gruppen som fått behandling i projektet.

I den senaste studien, som ännu inte publicerats vetenskapligt, har forskarna undersökt hur stor effekt som finns kvar fem år efter behandlingen. Eftersom patienterna av etiska skäl efter första studien fått veta huruvida de tillhör gruppen som fått vaccin eller placebo-gruppen som inte fått vaccin, är den enda säkra slutsatsen som forskarna kunnat dra att allergiantikropparna mot pollen hållit sig på låga nivåer bland de vaccinerade.

– Vår känsla efter att ha träffat patienterna är att effekten verkar hålla i sig i åtminstone två till tre år och att det därefter kan behövas en så kallad booster-dos för att förlänga effekten. Men för att vetenskapligt kunna mäta om till exempel livskvaliteten håller i sig behövs en ny, större studie, säger Laila Hellkvist.

Forskningen kring den nya vaccinationsbehandlingen, som kunnat göras tack vare stöd från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, leds av professor Lars Olaf Cardell vid Karolinska Institutet. Han menar att den nya vaccinmetoden skulle kunna bli till stor nytta både för människor med pollenallergi och för samhället.

– Det är en stor vinst för alla om pollenallergiker med hjälp av bara tre injektioner under åtta veckor kan få minskade eller uteblivna symtom under en längre period. Nu hoppas vi hitta en part som kan ta sig an den stora studie som krävs innan behandlingen kan föras ut i vården.

Enligt Lars Olaf Cardell finns det planer på en större europisk studie med centrum i Danmark, men det är i dagsläget inte klart när den kommer att starta.

Ytterligare en studie av vaccinationsmetoden pågår i Linköping, i samarbete med Århus Universitet. I den försöker forskare hitta den optimala dosen vid behandling av allergi mot gräspollen.

”Det vore fantastiskt om alla pollenallergiker kunde få ta del av den här typen av behandling”

Aron Ambrosiani
En av deltagarna i de forskningsstudier som gjorts av behandlingen intralymfatisk immunterapi.

Till toppen av sidan