Vanliga frågor om byggnadsrelaterad ohälsa

Här är de vanligaste frågorna om symtom och behandling av byggnadsrelaterad ohälsa.

Går det att mäta luften för att ta reda på vad som är fel i min bostad?

För att göra mätningar av inomhusluften behöver man veta specifikt vad som är aktuellt att mäta. Dessutom saknas idag gränsvärden för ämnen i inomhusluft (utom för formaldehyd). Resultat av luftmätningar kan vara svåra att tolka så oftast rekommenderar experter hellre att du gör en systematisk innemiljöutredning enligt SWESIAQ-modellen där vissa mätningar kan utgöra en senare del i utredningen.

Vilka krav kan ställas på ventilationen i min bostad?

Miljöbalken är en lag som reglerar vad som kan utgöra olägenheter för människors hälsa i bland annat i bostäder. Som vägledning finns allmänna råd om ventilation och luftkvalitet  med kompletterande vägledning från Folkhälsomyndigheten.

Dessutom finns krav på att ventilationen ska fungera enligt de regler som gällde när huset byggdes – så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK). För mer information se Boverkets hemsida.