Omvårdnadsbidrag

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

 

Kan jag få omvårdnadsbidrag?

Du kan få omvårdnadsbidrag om

 • ditt barn har en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller till exempel bero på en sjukdom eller en skada.
 • du ger barnet omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättningen i minst sex månader.
 • du är barnets förälder eller kan likställas med barnets förälder.
 • du och ditt barn är försäkrade i Sverige. Det är ni om ni bor här, men det finns några undantag från den regeln.

 

Vad räknas som omvårdnad och tillsyn?

Omvårdnad kan vara direkta vårdinsatser som du gör för ditt barn, men också annan hjälp som till exempel

 • särskild träning
 • praktisk hjälp i vardagen som exempelvis på- och avklädning, hygien, läxläsning, klädvård och hjälp vid måltider
 • att upprätthålla rutiner och struktur
 • att aktivera och motivera ditt barn
 • särskild kosthållning, insmörjning eller annan egenvård

 

Tillsyn är den närvaro av en vuxen som ditt barn behöver exempelvis för att inte rymma, hitta på farliga saker, råka ut för eller orsaka olyckor. Tillsynen behöver inte bara vara att du aktivt måste avstyra situationer som är farliga för barnet, utan också att du till exempel behöver finnas tillgänglig i fall något händer när barnet är i skolan.

 

Hur ansöker jag?

Läs mer om omvårdnadsbidraget och hur du ansöker på Försäkringskassan.

Merkostnadsersättning

Om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning.

 

Kan jag få merkostnadsersättning?

Du kan få merkostnadsersättning om

 • ditt barn har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst sex månader. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller till exempel bero på en sjukdom eller en skada.
 • du har av Försäkringskassan godtagna merkostnader på minst 11 625 kronor per år på grund av barnets funktionsnedsättning.
 • du är barnets förälder eller kan likställas med barnets förälder.
 • du och ditt barn är försäkrade i Sverige. Det är ni om ni bor här, men det finns några undantag från den regeln.

 

Vad räknas som merkostnader?

Merkostnader är

 • skäliga kostnader som du har till följd av ditt barns funktionsnedsättning
 • kostnader utöver de kostnader som är vanliga för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning
 • löpande kostnader eller engångskostnader.

 

Det finns inte några schabloner för vad som kan vara en merkostnad, men det kan gälla

 • hälsa, vård och kost, exempelvis dyrare livsmedel
 • slitage och rengöring
 • resor, till exempel resa med färdtjänst, sjuk- och behandlingsresor och resor med din bil om ditt barn har svårt att åka med allmänna kommunikationer
 • hjälpmedel (om det inte finns likvärdiga hjälpmedel att låna från kommunen eller landstinget)
 • hjälp i den dagliga livsföringen
 • övriga ändamål, till exempel anpassade fritidsaktiviteter och leksaker, eller när barnet vårdas på sjukhus en längre tid och du behöver vara där.

 

Vissa av de här kostnaderna kan du också få ersättning för från till exempel kommunen eller landstinget. I så fall kan du inte få merkostnadsersättning för dem, eftersom du då inte har någon merkostnad.

 

Kostnaden fördelas över hela den period du använder varan

En merkostnad kan gälla en vara som du kommer att använda i flera år. Då fördelar vi kostnaden jämnt över den period som du använder varan. Möbler och hushållsmaskiner kan exempelvis ofta beräknas användas i tio år. Om du till exempel har köpt en tvättmaskin som vi godkänner som merkostnad utifrån ditt barns situation och vi bedömer att du kan ha den i tio år, så fördelar vi kostnaden över tio år. Om tvättmaskinen kostade 6 000 kronor, räknar vi in 600 kronor i dina årliga merkostnader.

 

Hur ansöker jag?

Läs mer om merkostnadsersättning och hur du ansöker på Försäkringskassan.

 

Mer information för den som ska söka stöd eller överklaga beslut från myndigheter

Funktionsrättsguide

 

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Läs mer på Boverkets hemsida.

 

 

Personlig hjälp i juridiska frågor

Som medlem i Astma- och Allergiförbundet har du möjlighet att anlita en jurist till en rabatterad kostnad, 900 kronor per timme. Jurist Patrik Magnusson kan hjälpa till med rådgivning och processföring inom funktionshindrades rättigheter. Det kan till exempel handla om personlig assistens, bostadsanpassning, sjukersättning, vårdbidrag eller felbehandling inom vården.
Patrik kan även hjälpa till med familjerättsliga frågor, (ej vårdnadstvister) även det till en rabatterad kostnad, dock med en annan prissättning än för ärenden som berör funktionshindrades rättigheter.
Du når Patrik Magnusson på telefon  070-771 61 92, eller via mejl.