Söka bidrag

Hur stort vårdbidrag kan man få?

Vårdbidrag kan betalas ut som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån. Det är omfattningen av tillsyns- och vårdbehovet och merkostnadernas storlek som avgör nivån på vårdbidraget.

 

Helt vårdbidrag utgör för år räknat, utom i fall med särskild merkostnadsersättning, 250 procent av prisbasbeloppet, tre fjärdedels vårdbidrag 187,5 procent, halvt vårdbidrag 125 procent och en fjärdedels vårdbidrag 62,5 procent av prisbasbeloppet.
Vårdbidrag kan utges med beaktande enbart av merkostnader och kan då bestämmas till 62,5 procent eller 36 procent av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2015 är beräknat till 44 500 kr.

 

Av vårdbidraget kan en viss del utges som ersättning för merkostnader och i vissa fall kan ersättning för merkostnader även betalas ut utöver helt vårdbidrag. Sådan ersättning för merkostnader är skattefri. Den del av vårdbidraget som är skattepliktigt är pensionsgrundande.

 

  • 18 % om merkostnaderna uppgår till 18 men inte 36 %
  • 36 % om merkostnaderna uppgår till 36 men inte 53 %
  • 53 % om merkostnaderna uppgår till 53 men inte 69 %
  • 69 % om merkostnaderna uppgår till 69 men inte därutöver.

 

Hur ansöker man?

Ansökan om vårdbidrag görs hos Försäkringskassan. Ansökningsblankett kan hämtas från Försäkringskassan. Ett särskilt läkarintyg, ”Läkarutlåtande för vårdbidrag”, ska bifogas ansökan.

 

Viktigt att tänka på när du fyller i ansökan

I ansökan ska man tänka på att beskriva vård- och tillsynsbehovet och de merkostnader som sjukdomen orsakar. Tänk på att både vård- och tillsynsbehov och merkostnader som beskrivs ska vara kopplade direkt till sjukdomen. Det vård- och tillsynsbehov som du beskriver ska gå utöver det som anses vara normalt föräldraansvar i motsvarande ålder. Det är viktigt att de olika behoven är styrkta av det bifogade läkarintyget.

 

Utredning

Ansökan lämnas in till Försäkringskassan. Den registreras på den månad den kommer in. Läkarintyget kan lämnas in senare. Behåll alltid en egen kopia på ansökan, det är lätt att glömma bort hur du uttryckte dig. Försäkringskassans utredare gör en sammanställning av uppgifterna. Barnets behov jämförs med andra barns i samma ålder. Utredaren kan begära mer information vid ett personligt möte eller över telefon eller brev.

 

Bedömningen grundas på domar och praxis. Försäkringskassan har utfärdat allmänna råd till stöd för försäkringskassorna vid beslut angående vårdbidrag. Dessa är inte bindande, men det är svårt att få gehör för en tillämpning som står i strid mot rekommendationerna i råden. Utredaren redovisar en sammanställning av handlingarna och ger sitt förslag till beslut. Jämför med ansökan, har alla fakta kommit med? Är du inte nöjd med förslaget kan du meddela det till Försäkringskassan inom två veckor och samtidigt ange vilket beslut du önskar. Beslut fattas av Försäkringskassans beslutsfattare.

 

Hur överklagar jag?

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du överklaga domen inom två månader från det att du fick kännedom om beslutet. Det sker genom ett brev där du förklarar dina skäl och eventuellt bifogas ytterligare intyg. Brevet ställs till Förvaltningsrätten, men lämnas in till Försäkringskassan.

 

Informationen ovan finns även sammanställd i ett utskrivbart infoblad. Där kan du även hitta exempel på vård- och tillsynsbehov samt merkostnader. Mer information finns också på Försäkringskassans hemsida.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Läs mer på Boverkets hemsida.

 

 

Personlig hjälp i juridiska frågor

Som medlem i Astma- och Allergiförbundet har du möjlighet att anlita en jurist till en rabatterad kostnad, 900 kronor per timme. Jurist Patrik Magnusson kan hjälpa till med rådgivning och processföring inom funktionshindrades rättigheter. Det kan till exempel handla om personlig assistens, bostadsanpassning, sjukersättning, vårdbidrag eller felbehandling inom vården.
Patrik kan även hjälpa till med familjerättsliga frågor, (ej vårdnadstvister) även det till en rabatterad kostnad, dock med en annan prissättning än för ärenden som berör funktionshindrades rättigheter.
Du når Patrik Magnusson på telefon  070-771 61 92, eller via mejl.

Stng

HOPPAS ATT DU FICK SVAR PÅ DINA FRÅGOR

Vi är en medlemsorganisation som jobbar för ett friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Gör skillnad du också! Betala endast 250 kr för hela 2019.

Stng

HAR DU MATALLERGI?

Vi söker dig som vill bidra med dina erfarenheter.
Klicka här!
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.