Forskningsrön som lett till nya allergiråd

2013-08-02 ·

Bamse-projektet är en av världens största studier av barnallergier. Den omfattar ungefär 4000 barn och har hållit på i sexton år.

– Det viktiga med projektet har varit att kunna följa sjukdomsutveckling under lång tid. Men också att kunna omsätta forskningsrön och ny kunskap i kliniska rutiner, säger forskningsledaren Magnus Wickman.

 

Bamse-studien (Barn, Allergi, Miljö, Stockholm, Epidemiologi) startade i februari 1994 och omfattade nyblivna föräldrar, bosatta i fyra områden i Storstockholm och deras barn. De föräldrar som ville delta besvarade en enkät och ombads även dammsuga mammans madrass med ett speciellt filter för en allergen analys. Barnen var då mellan två och tre månader gamla.

 

Efter tre uppföljningar, vid fyra, åtta och tolv års ålder, visade projektet på resultat som bekräftade flera tidigare hypoteser om allergier hos barn. Forskarteamet kunde till exempel konstatera att rökning under graviditet medför en klart ökad risk för att barn utvecklar astma, även om mamman haft en låg konsumtion och inte rökt senare.

 

I ett tidigt skede visade resultaten också att barn som utsätts för luftföroreningar i trafiken i högre utsträckning får astma och sänkt lungfunktion och blir känsligare för utomhusallergen, till exempel pollen, än man tidigare trott. Likaså att ett dåligt inomhusklimat med mögel/fuktskada/kondens i bostaden ökar risken för astma.

 

Andra resultat som framkommit i Bamse-studien är att amning i minst fyra månader minskar risken för astma, att mer än två av tre som fått diagnosen jordnötsallergi i själva verket kan äta jordnötter och att barn som fått fisk redan från första levnadsåret i mindre utsträckning utvecklar allergisjukdomar.

 

Magnus Wickman, professor i barnallergologi och överläkare vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm

Stng

GÖR SKILLNAD DU OCKSÅ!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för hela 2020.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.