Svenska och skotska allergiföräldrar jämförs

2015-10-05 ·

Matallergier kan vara allvarliga och till och med livshotande. Även människorna runt den som är allergisk påverkas och kan känna oro. Marie-Louise Stjerna, universitetslektor och forskare vid Södertörns högskola, intresserar sig för föräldrars syn på barnets allergi.

– I familjer med barn som har svåra matallergier påverkas både barn och föräldrar på ett genomgripande sätt. Som förälder måste du hela tiden informera barnet och personer i barnets närhet om vad allergin innebär och det går aldrig att känna sig riktigt säker, säger hon.

 

Studien hon leder innefattar en så kallad tvärkulturell analys av intervjuer med svenska och skotska föräldrar till barn med matallergi. Målet är att få en fördjupad förståelse för hur föräldrar ser på barnens förmåga att hantera risker som uppstår till följd av allergin i det dagliga livet. Arbetet sker i samarbete med forskare i Skottland, allergologer och forskare vid Karolinska Institutet samt forskare vid Stockholms universitet.

– Vi vet idag inte så mycket om hur föräldrar ser på barnets utmaningar, till exempel barnets förmåga att undvika olika allergen och att själv kunna ta sin adrenalinspruta vid en allergisk reaktion. Det handlar även om hur föräldrarna uppfattar att barnen upplever svårigheter i det sociala livet och andras bemötande till exempel i skolan, säger Marie-Louise Stjerna.

 

Forskningen baseras på intervjuer som hon tidigare har gjort med föräldrar till barn i förskoleåldern upp till tonåren, och liknande studier som har gjorts av forskare i Skottland. Marie-Louise Stjerna ser flera poänger med att jämföra det svenska och det skotska intervjumaterialet.

– Föräldrars syn på barnens sårbarhet och förmåga att hantera risker och på vad som är normalt och bra för barn kan variera mellan olika kulturer. Jämförelsen mellan de båda materialen kan därför skärpa den analytiska blicken, och bidra till att vi får en mer djupgående kunskap.

 

Ett mål är att forskningen ska ge underlag till råd om hur föräldrar kan stötta sina barn när de successivt ska lära sig hantera allergin på egen hand. Sedan tidigare är det känt att antalet allergiska reaktioner ofta ökar i tonåren. En orsak kan vara att ungdomar som har allergi väljer att utsätta sig för allergirisker för att de vill passa in och leva som sina jämnåriga. Det här är förstås en besvärlig situation även för föräldrarna. Med fördjupad kunskap om hur föräldrar uppfattar den här kritiska perioden i barnens liv kan både barn och föräldrar få ett bättre stöd i framtiden, tror Marie-Louise Stjerna.

 

Forskarna hoppas också att kunskapen bli ett värdefullt bidrag i vården, och att den ska kunna vara ett underlag för läkare och annan vårdpersonal när de tar fram långsiktiga behandlingsstrategier för sina allergipatienter. Marie-Louise Stjerna är väldigt glad att Forskningsfonden satsar på den här typen av patientnära forskning.

– Det är jätteviktigt, och betyder mycket för oss. Bidraget ger oss en möjlighet att fortsätta vårt tvärvetenskapliga samarbete och bygga vidare på resultat av tidigare studier, säger hon.

Bild på Marie-Louise-Stjerna