2020

Skrivelse

Hälsoaspekter inför beslut om the Green Deal

Skrivelse

Förslag till Folkhälsomyndigheten om att inrätta ett coronaråd

Skrivelse

Angående förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Skrivelse

Skrivelse till Kulturdepartementet angående säkrande av pollenprognosernas framtid

 

 

Remissvar

Digifysiskt vårdval

Remissvar

Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i Drift

Remissvar

Modernare byggregler

Remissvar

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Remissvar

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

Remissvar

Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Remissvar

God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

2019

Skrivelse

Till kommittén för modernare byggregler om kontrollsystemet

Skrivelse

Till EU-kandidater – allergi som funktionsnedsättning

Skrivelse

Till folkhälsoministern, implementering nytt i tobakslagen

Skrivelse

Till bostadsministern om god inomhusmiljö

Skrivelse

Till Svensk Handel om tillgänglighet

Skrivelse 

Till banker om tillgänglighet

Skrivelse

Till fastighetsägare om tillgänglighet och innemiljö

Skrivelse

Till VISITA om tillgänglighet.

 

Remiss

Livsmedelsverkets råd om bra måltider på sjukhus

Remissvar

Livsmedelsverkets råd om bra måltider på sjukhus

Remissvar

Naturvårdsverkets rapport om utsläpp från vedeldning

Remiss Nationella rekommendationer specialkost

Rekommendationer för specialkost i skola och förskola

Slutligt remissvar

Rekommendationer för specialkost i skola och förskola

 

Remissvar

Om framtidsval och karriärvägledning

Remissvar

Föreskrifter om arbetsplatsens utformning

2018

Skrivelse 

Till apoteksbolag om tillgänglighet, allergi och annan överkänslighet på apotek

Skrivelse

Till Myndigheten för delaktighet om färdtjänst

Skrivelse

Till civilutskottet om god inomhusmiljö

Skrivelse

Till socialutskottet om rökfria utemiljöer

Skrivelse

Till myndigheten Trafikanalys

Skrivelse

Till Apoteket AB om parfymerade produkter och tillgänglighet

Skrivelse

Synpunkter till Boverket om uppdraget God inomhusmiljö

Skrivelse

Om tillgänglighet och allergi i vård och omsorg

 

Remissvar

Läkemedelsverket

Remissvar

Dokumentationssystem för byggprodukter och resurseffektiv användning av byggmaterial

Remissvar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning

Remissvar

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bostadsanpassningsbidrag

Remissvar

Kompletterade bestämmelser till förslagen om utökade miljözoner

Remissvar

En mer förutsägbar byggprocess – förenklad kontroll av serietillverkade hus

 

 

2017

Skrivelse

Livsmedelsverket märkning 2017

Remissvar

slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Remissvar

Bättre skydd mot diskriminering

Remissvar

För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

 

Skrivelse

Synpunkter om assistanshundar till MFD

Skrivelse

Synpunkter på byggregler och standarder

Skrivelse

Europeisk standard för ledarhund och assistanshundteam (EFA)

Skrivelse

Begränsning av farliga ämnen i byggmaterial

Skrivelse

Användning av hundar i barnsjukvården SLL

2016

Remissvar

En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Remissvar 

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentlig sjukvård

Remissvar

Hälsoskadliga ämnen i byggprodukter

Remissvar

Ändring av föreskrifter om statsbidrag för upprustning av skollokaler

Remissvar

Stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Remissvar

Nya steg mot ett minskat tobaksbruk

Remissvar

Reviderad vägledning

Remissvar

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS199713

Remissvar

A och AF

Remissvar

Handikappförbundens remissvar på effektiv vård SOU-2016

Remissvar

Slutgiltigt svar på Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 6092013

Remissvar

Konsekvensutredning av EUs tillgänglighetsdirektiv

Remissvar

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

 

Skrivelse

Till Skolverket om behov av vägledning för ”läshundar” i skolan

Skrivelse

Till utredningen att vända frånvaro till närvaro i skolan.

 

Synpunkter

Till MFD om ny strategi för funktionshinderspolitiken

Synpunkter

Resultat om framtida funktionshinderspolitik

 

Yttrande

Överklagat ärende om doftsättning i Solna centrum

 

Öppet brev

Till Ullenhag om rökfria miljöer

Öppet brev

Om SVTs ansvar att inte utestänga personer med doftöverkänslighet.

2015

Förslag till remissvar

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte.

 

Remissvar

Europeisk standard för emissioner från byggmaterial

Remissvar

Boverkets förslag till svens tillämpning av nära-nollenergibyggnader

Remissvar

Regeringsuppdrag ”Expertfunktion för byggskador”

Remissvar

Nya riktlinjer för vård vid astma och kol

Remissvar

Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS1997-12 om förskrivning av vissa livsmedel

 

Reviderad vägledning

Dec 2015 SLV

 

Skrivelse

Underlag till FORTEs forskningspolitisk proposition

Skrivelse

Sjukvårdsdelegationen

 

Uppdrag

Vägledning för hundar i skolan och lagreglering av tjänstehundar i samhället

 

Yttrande

Doftsättning i Täby centrum

Yttrande

Doftsättning i Solna centrum

 

Yttrande

Överklagat beslut om doftsättning i Solna centrum

Yttrande

Initiatives for smoke free environments in European countries

Yttrande

behov av rökfria utomhusmiljöer

 

Öppet brev

Många vinster med att behålla skolmiljarden i ändringsbudget

2014

Remissvar

Ändring i Boverkets byggregler, extra remiss

Remissvar

Föreskrift om inventering av tillgänglighet i flerbostadshus

Remissvar

Nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Remissvar

FOHM allmänna råd om städning i förskolor och skolor

 

Öppet brev

Satsa på statligt stöd till upprustning av skolornas inomhusmiljö