Beviljat forskningsanslag Björn Ställberg

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Här presenteras Björn Ställbergs forskningsprojekt som beviljades anslag 2020.

Projekttitel

PRAXIS – En longitudinell studie av vuxna med astma och KOL

Sammanfattning av forskningsprojektet

Bakgrund: Kunskap om astma och KOL baseras ofta på studier på avgränsade patientgrupper som ofta bara har en sjukdom. Det behövs studier som utgår från den blandning av patienter som finns i vården med ofta flera samtidiga sjukdomar. Detta kan då ge en mer verklighetsnära bild hur sjukdomar påverkar den enskilda individen. Med våra personnummer ges goda möjligheter att koppla ihop egna upplevda sjukdomsbesvär med journaluppgifter och olika nationella patientregister.

Syfte: Att i en långtidsstudie av personer med astma och KOL identifiera olika faktorer och studera hur dessa påverkar livskvalitet, risken för akuta försämringar, sjukhusinläggningar och död. Användningen av spirometri och handläggning vid diagnostik av KOL, olika aspekter av andnöd vid KOL och hur personer med astma och KOL påverkas av andra samtidiga sjukdomar kommer att studeras. Vi kommer också undersöka hur genomgången Covid-19 infektion har påverkat personer med astma och KOL.

Arbetsplan: Den nu planerade uppföljningsstudien 2021 av PRAXIS-kohorterna astma och KOL är en uppföljning två tidigare studier från 2005 och 2014 i Uppsala-Örebros sjukvårdsregion samt en studie av en grupp med KOL från Stockholm 2014. Totalt kommer cirka 2500 patienter med KOL och 2000 patienter med astma att tillfrågas om deltagande i PRAXIS -studien 2021. För att besvara frågeställningarna i studien kommer enkätdata, journalgranskningsdata och registerdata att användas.

Betydelse: Den uppföljande PRAXIS-studien 2021 ger möjligheter att studera faktorer som påverkar sjukdomskontroll, exacerbationer, livskvalitet och dödlighet hos patienter från både primärvård och sjukhusvård med olika svårighetsgrad av astma och KOL. Då detta är en ”real-world-studie” har resultaten en hög generaliserbarhet och ger goda förutsättningar att kunna användas i klinisk praxis. Patienterna följs under en lång tidsperiod, vissa under 16 år, vilket ger en unik möjlighet att studera faktorer som påverkar morbiditet och mortalitet. Denna ökade kunskap kan få betydelse för ett förbättrat och mer kostnadseffektivt omhändertagande. Studien kan bidra till kunskaper om hur Covid-19 påverkar astma och KOL-patienter

Akademisk titel/Tjänstetitel

Docent/Distriktsläkare

Institution

Institutionen för Folkhälso-och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin, Uppsala universitet

Forskningsprojektets tidsram

3 år

Till toppen av sidan
Emeli Lundström

Emeli Lundström

Fondsekreterare

Kontakt

[email protected]