Om fonden

Det här gör forskningsfonden

Samlar in pengar till allergiforskning

Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond är den enda finansiären i Sverige vars bidrag enbart går till astma- och allergiforskning. Tack vare bidrag från allmänheten har fonden kunnat dela ut mer än 175 miljoner kronor till angelägen allergiforskning. För många forskare är vårt ekonomiska stöd avgörande.

En viktig finansiär

Enligt forskarna är anslagen från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond oerhört viktiga. För majoriteten av forskarna innebär ett uteblivet anslag från oss en kraftig revision av forskningsplanen eller att projektet inte alls kan genomföras. Läs mer om de forskningsanslag och bidrag som forskningsfonden beviljat genom åren.

Allergikerna deltar i forskningen

Vi utbildar så kallade forskningspartners. Deras uppgift är att representera Astma- och Allergiförbundet i forskningsprojekten och på så vis kunna bidra med sin unika kompetens och erfarenhet för att uppnå största möjliga nytta med den forskning som vi stödjer. Du kan läsa mer om detta under Forskningspartner.

Hittar kunskapsluckor

Vi har låtit cirka 1 000 föräldrar till matallergiska barn svara på var de upplever att det fattas mest kunskap. En referensgrupp med föräldrar och vårdpersonal har utifrån det identifierat 10 olika vetenskapliga kunskapsluckor. Under 2020 har Forskningsfonden delat ut extra anslag till forskning om matallergi hos barn utifrån de här 10 kunskapsluckorna.

Forskningsanslag och bidrag

Årliga anslag

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Ansökningarna granskas av en vetenskaplig forskningsnämnd samt fondens styrelse. Läs mer och sök forskningsanslag här.

Kerstin Hejdenbergs stipendium

Kerstin Hejdenberg var under 90-talet ordförande för såväl Astma- och Allergiförbundet som dess forskningsfond. Vid hennes bortgång 2000 inrättades en minnesfond som varje år delar ut stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning. Läs mer och sök stipendium här.

Bidrag

Forskningsfonden har en särskild bidragsform för forskningsrelaterade projekt. Dessa bidrag är avsedda bland annat för att arrangera vetenskapliga föreläsningar eller pilotstudier och bidragen är mindre i belopp än ordinarie forskningsanslag. Läs mer och ansök om bidrag här.

Fondstyrelse

Forskningsfondens styrelse beslutar om utdelning av forskningsanslag, förvaltning av fondmedel samt information om den forskning som stöds.

Vid Astma- och Allergiförbundets kongress i maj 2022 valdes följande styrelse för 2022-2025. Styrelsen kan kontaktas via forskningsfondens kansli:  forskning@astmaoallergiforbundet.se eller tfn 07900-66 242.

Robert Hejdenberg – Ordförande

Susanne Rosén – Vice ordförande

Gisela Petersson – Ledamot

Lena Bertilsson – Ledamot

Eva-Maria Dufva Ledamot

Jonas Edgren – Suppleant

Magnus Everitt – Suppleant

Sara Hjalmarsson – Suppleant

Policydokument & årsredovisningar

Insamlings- och bidragspolicy samt arbetsordning

Placeringspolicy

Stadgar

Årsredovisning

Integritetspolicy GDPR

Forskningspolicy

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontrolls syften är att verka för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Svensk Insamlingskontroll
Till toppen av sidan

Helena Rosik

Verksamhetschef för Forskningsfonden

Kontakt

helena.rosik@aaf.se

07900 – 66 242