Opinion

Så arbetar vi för ett friskare liv

Astma och allergi är Sveriges vanligaste kroniska sjukdomar och påverkar ofta under hela livet. Trots det är kunskapen i samhället låg. En tredjedel av den svenska befolkningen har idag allergiska besvär eller någon överkänslighet. Astma- och Allergiförbundet påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället genom att sprida kunskap, förklara och argumentera.

Vi driver ett omfattande intressepolitiskt arbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Astma- och Allergiförbundet företräder våra medlemmar i en mängd olika sammanhang och i de frågor som är angelägna för människor med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Vårt politiska påverkansarbete utgår från tre prioriterade områden: vård, luft och mat

”Sverige behöver ett lyft för astma- och allergifrågorna. Det är dags för ett svenskt allergiprogram”

Kristina Ljungros
Generalsekreterare

Luften du andas – en ren hälsofråga

Förorenad luft utomhus och inomhus drabbar många och orsakar stora samhällskostnader. Därför har förbundet valt att prioritera ren luft som en av organisationens huvudfrågor. Arbete med förbundets intressepolitiska program för luft pågår under första delen av 2021. I detta ingår bl a:

Minska utsläpp av luftföroreningar

Rädda pollenprognoserna

Gör det möjligt att bo rökfritt

God och nära vård – en grundsten i Astma- och allergivården

Mer än en tredjedel av befolkningen har astma- och allergisjukdomar. Trots att så många människor regelbundet söker vård för sina symtom är kunskapen om astma- och allergidiagnoser är låg. Det finns idag inga nationella riktlinjer för allergivården eller uppföljning i något kvalitetsregister. Detta är en paradox.

De senaste decenniernas forskning har bidragit till mer kunskap om allergiska sjukdomar. Det går såväl att förebygga allergier som att diagnostisera och behandla redan utvecklad allergi på ett sätt som minskar risken för allvarliga reaktioner och förbättrar livskvaliteten för dem som drabbas. För samhället skulle detta exempelvis innebära ett minskat behov av specialkost, lägre sjukfrånvaro och minskat behov av akutvård.

Vad behövs för att åstadkomma förändring?

Sverige behöver ett övergripande nationellt allergiprogram för att förbättra vården för de som är drabbade och minska barns risk för att utveckla allergier. Det skulle minska både onödigt lidande hos astma- och allergipatienter och på köpet minska samhällskostnaderna. Vi vill därför att regeringen tar ett samlat grepp om allergifrågan. Vi föreslår ett samlat förebyggande arbete:

Inför nationella riktlinjer och nationellt kvalitetsregister för allergisjukdomar

Kunskapslyft hos hälso- och sjukvårdpersonal och flera specialister inom allergologi

Riktat stöd till allergiforskning

Alla patienter ska ges patientutbildning

Mat – en nödvändighet för ett bra liv

Mat spelar en central roll i våra liv. Den är inte bara nödvändig för att överleva. Den är även viktig ur ett socialt och kulturellt perspektiv. En1 av fem personer i Sverige lever med matallergier och antalet personer som drabbas av allergisjukdom ökar. 

Olika typer av födoämnesallergier och överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem.  Många personer och familjer med matallergi lever med stor rädsla och oro kring maten, vilket ofta leder till social isolering och en upplevelse av utanförskap.

Barn och vuxna med matallergi ska kunna leva ett symtomfritt liv utan rädsla för livshotande reaktioner, ha en likvärdig livskvalitet som personer utan matallergi, och få den vård de behöver. För att nå dessa mål krävs ett samlat grepp där myndigheter och olika samhällsaktörer samverkar kring frågorna. 

En nationell huvudman för säkra måltider behövs

Vems ansvar är matallergier inom välfärden idag? Svaret är enkelt – ingen myndighet har ansvaret. Det är därför hög tid att ansvaret tydliggörs. Matallergi behöver prioriteras och få den självklara plats som övriga insatser inom välfärden! Vi föreslår:

Att en myndighet ges i uppdrag att starta ett nationellt kunskapscentrum för matallergi   och att huvudansvar för specialkost i förskola och skola tydliggörs

Nationella riktlinjer tas fram så att specialkost och intyg för specialkost behandlas lika i hela landet 

En kompetenshöjning inom primärvården på området matallergi där alla vårdcentraler har en allergiansvarig

Att gränsvärden för allergener i mat implementeras inom EU och på nationell nivå

Debattartiklar

2021

Debattartiklar som Astma- och Allergiförbundet skrivit och publicerat under 2021

Tuff vår väntar allergiker – dags att rädda pollenmätningarna
Altinget, 25 februari

Rädda pollenmätningarna i Jämtland!
ÖP, 16 februari

Tuff vår väntar allergiker – dags att rädda pollenmätningarna i Sundsvall
Sundsvalls Tidning, 15 februari

2020

Debattartiklar som Astma- och Allergiförbundet skrivit och publicerat under 2020

Låg kunskap om astma- och allergi skapar onödigt lidande
Dagens Samhälle, 31 augusti

Pollensäsongen slår hårt i coronakrisen
Aftonbladet, 27 mars 2020

Ge patienter med astma ökad rätt till behandling och uppföljning
Läkartidningen, 21 februari 2020

2019

Debattartiklar som Astma- och Allergiförbundet skrivit och publicerat under 2919

Fler hundar kräver tydliga riktlinjer
Svenska Dagbladet, 29 december 2019

Skärp regelverket och fimpa röken i flerfamiljshus
Göteborgs-Posten,19 november 2019

Svenska folket vill satsa på medicinsk forskning
Dagens Samhälle, 13 november 2019

Ministern måste reformera kommunernas tillsyn
Altinget, 12 november 2019

Dags att lagstifta mot rökning från grannar
Aftonbladet, 25 augusti 2019

Nationella riktlinjer behövs
Dagens Medicin, 22 juli 2019

Hälsodata avgörande för bättre vård och färre vårdskador i Västra Götaland
Lerums Tidning,15 juli 2019

Nya tobakslagen – ett steg mot rökfritt land
Aftonbladet,1 juli 2019

Viktig tid skulle kunna sparas vid larm till 112
Svenska Dagbladet, 7 mars 2019

Krisen inom allergivården är katastrofal
Altinget, 21 februari 2019

Öka säkerheten för landets matallergiker
Dagens Samhälle, 4 januari 2019

Vi plågas av eksem – som vården missar
Aftonbladet, 2 januari 2019

2018

Debattartiklar som Astma- och Allergiförbundet skrivit och publicerat under 2918

Färre besök till akuten om barn får allergikonsulent
Dagens Samhälle, 11 december 2018

Rätten till rökfria utemiljöer behöver regleras
Altinget, 19 november 2018

Dags för ett elevperspektiv i skoldebatten
Allehanda, 5 juli 2018

Data avgörande för bra vård
Värmlands Folkblad, 25 juni 2018

Gör om bilbesiktningen nu, Transportstyrelsen
Aftonbladet, 25 maj 2018

Samla mer data om vård för att göra den bättre och mer jämlik
DN, 7 maj 2018

Våra barn blir sjuka av mögliga skolor
Aftonbladet, 30 april 2018

Nationellt krafttag behövs
Altinget, 30 april 2018

Inför rökfria uteserveringar nu
Dagens Samhälle, 18 mars 2018

Bättre lag behövs för bättre luft
Altinget, 28 februari 2018

Ökad tillförsel av frisk luft, sänkt temperatur i klassrummen och förbättrade elevprestationer hänger ihop
Sydsvenskan, 13 februari 2018

Till toppen av sidan