Opinion

Så arbetar vi för ett friskare liv

Astma och allergi är Sveriges vanligaste kroniska sjukdomar och påverkar ofta under hela livet. Trots det är kunskapen i samhället låg. En tredjedel av den svenska befolkningen har idag allergiska besvär eller någon överkänslighet. Astma- och Allergiförbundet påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället genom att sprida kunskap, förklara och argumentera.

Vi driver ett omfattande intressepolitiskt arbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Astma- och Allergiförbundet företräder våra medlemmar i en mängd olika sammanhang och i de frågor som är angelägna för människor med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Vårt politiska påverkansarbete utgår från tre prioriterade områden: vård, luft och mat

Luften du andas – en ren hälsofråga

Förorenad luft utomhus och inomhus drabbar många och orsakar stora samhällskostnader. Därför har förbundet valt att prioritera ren luft som en av organisationens huvudfrågor. Astma- och Allergiförbundets förbundsstyrelse antog ett politiskt program om luft i maj 2021. I detta ingår bl a:

Höjda krav på luftkvaliteten

Stadsplanering med barn i fokus

Förbättrade luftkvalitetsmätningar och informationsinsatser

Säkrade pollenmätningar

God och nära vård – en grundsten i Astma- och allergivården

Mer än en tredjedel av befolkningen har astma- och allergisjukdomar. Trots att så många människor regelbundet söker vård för sina symtom är kunskapen om astma- och allergidiagnoser är låg. Det finns idag inga nationella riktlinjer för allergivården eller uppföljning i något kvalitetsregister. Detta är en paradox.

De senaste decenniernas forskning har bidragit till mer kunskap om allergiska sjukdomar. Det går såväl att förebygga allergier som att diagnostisera och behandla redan utvecklad allergi på ett sätt som minskar risken för allvarliga reaktioner och förbättrar livskvaliteten för dem som drabbas. För samhället skulle detta exempelvis innebära ett minskat behov av specialkost, lägre sjukfrånvaro och minskat behov av akutvård.

Vad behövs för att åstadkomma förändring?

Sverige behöver ett övergripande nationellt allergiprogram för att förbättra vården för de som är drabbade och minska barns risk för att utveckla allergier. Det skulle minska både onödigt lidande hos astma- och allergipatienter och på köpet minska samhällskostnaderna. Vi vill därför att regeringen tar ett samlat grepp om allergifrågan. Vi föreslår ett samlat förebyggande arbete:

Inför nationella riktlinjer och nationellt kvalitetsregister för allergisjukdomar

Kunskapslyft hos hälso- och sjukvårdpersonal och flera specialister inom allergologi

Riktat stöd till allergiforskning

Alla patienter ska ges patientutbildning

Mat – en nödvändighet för ett bra liv

Mat spelar en central roll i våra liv. Den är inte bara nödvändig för att överleva. Den är även viktig ur ett socialt och kulturellt perspektiv. En av fem personer i Sverige lever med matallergier och antalet personer som drabbas av allergisjukdom ökar. 

Olika typer av födoämnesallergier, intoleranser och överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem.  Många personer och familjer med matallergi lever med stor rädsla och oro kring maten, vilket ofta leder till social isolering och en upplevelse av utanförskap.

Barn och vuxna med matallergi ska kunna leva ett symtomfritt liv utan rädsla för livshotande reaktioner, ha en likvärdig livskvalitet som personer utan matallergi, och få den vård de behöver. För att nå dessa mål krävs ett samlat grepp där myndigheter och olika samhällsaktörer samverkar kring frågorna. 

En nationell huvudman för säkra måltider behövs

Vems ansvar är matallergier inom välfärden idag? Svaret är enkelt – ingen myndighet har ansvaret. Det är därför hög tid att ansvaret tydliggörs. Matallergi behöver prioriteras och få den självklara plats som övriga insatser inom välfärden! Vi föreslår:

Att en myndighet ges i uppdrag att starta ett nationellt kunskapscentrum för matallergi   och att huvudansvar för specialkost i förskola och skola tydliggörs

Nationella riktlinjer tas fram så att specialkost och intyg för specialkost behandlas lika i hela landet 

En kompetenshöjning inom primärvården på området matallergi där alla vårdcentraler har en allergiansvarig

Att gränsvärden för allergener i mat implementeras inom EU och på nationell nivå

Debattartiklar

2020

Debattartiklar som Astma- och Allergiförbundet skrivit och publicerat under 2020

Låg kunskap om astma- och allergi skapar onödigt lidande
Dagens Samhälle, 31 augusti

Pollensäsongen slår hårt i coronakrisen
Aftonbladet, 27 mars 2020

Ge patienter med astma ökad rätt till behandling och uppföljning
Läkartidningen, 21 februari 2020

2019

Debattartiklar som Astma- och Allergiförbundet skrivit och publicerat under 2019

Fler hundar kräver tydliga riktlinjer
Svenska Dagbladet, 29 december 2019

Skärp regelverket och fimpa röken i flerfamiljshus
Göteborgs-Posten,19 november 2019

Svenska folket vill satsa på medicinsk forskning
Dagens Samhälle, 13 november 2019

Ministern måste reformera kommunernas tillsyn
Altinget, 12 november 2019

Dags att lagstifta mot rökning från grannar
Aftonbladet, 25 augusti 2019

Nationella riktlinjer behövs
Dagens Medicin, 22 juli 2019

Hälsodata avgörande för bättre vård och färre vårdskador i Västra Götaland
Lerums Tidning,15 juli 2019

Nya tobakslagen – ett steg mot rökfritt land
Aftonbladet,1 juli 2019

Viktig tid skulle kunna sparas vid larm till 112
Svenska Dagbladet, 7 mars 2019

Krisen inom allergivården är katastrofal
Altinget, 21 februari 2019

Öka säkerheten för landets matallergiker
Dagens Samhälle, 4 januari 2019

Vi plågas av eksem – som vården missar
Aftonbladet, 2 januari 2019

Remissvar & skrivelser

2021

Skrivelse
Synpunkter på parfymerad utställning vid Nordiska museet

Skrivelse
Skrivelse angående KAAK:s nedläggning

Skrivelse
Blir det några pollenmätningar?  Tre miljoner pollenallergiker väntar på besked

Skrivelse
Certec – om upphandlingsstöd när det gäller allergi

Skrivelse
Miljödepartementet – skrivelse om miljöövervakning (pollenmätningar)

 

Remissvar
Finansdepartementet – Skärpt miljöstyrning i bonus-malus systemet

Remissvar
Finansdepartementet – remissvar om tillsyns- och byggsanktionsavgift

Remissvar
Finansdepartementet – remissvar om friytor för lek och utevistelse

2020

Skrivelse
Hälsoaspekter inför beslut om the Green Deal

Skrivelse
Förslag till Folkhälsomyndigheten om att inrätta ett coronaråd

Skrivelse
Angående förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Skrivelse
Skrivelse till Kulturdepartementet angående säkrande av pollenprognosernas framtid

 

Remissvar
Digifysiskt vårdval

Remissvar
Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i Drift

Remissvar
Modernare byggregler

Remissvar
Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Remissvar
Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

Remissvar
Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Remissvar
God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

2019

Skrivelse
Till kommittén för modernare byggregler om kontrollsystemet

Skrivelse
Till EU-kandidater – allergi som funktionsnedsättning

Skrivelse
Till folkhälsoministern, implementering nytt i tobakslagen

Skrivelse
Till bostadsministern om god inomhusmiljö

Skrivelse
Till Svensk Handel om tillgänglighet

Skrivelse
Till banker om tillgänglighet

Skrivelse
Till fastighetsägare om tillgänglighet och innemiljö

Skrivelse
Till VISITA om tillgänglighet

 

Remissvar
Livsmedelsverkets råd om bra måltider på sjukhus

Remissvar
Naturvårdsverkets rapport om utsläpp från vedeldning

Remissvar
Rekommendationer för specialkost i skola och förskola

Remissvar
Om framtidsval och karriärvägledning

Remissvar
Föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Rapporter

2021

Rapporter som Astma- och Allergiförbundet tagit fram under 2021

Pollenrapport
10 mars

2020

Rapporter som Astma- och Allergiförbundet tagit fram under 2020

Astma- och allergirapporten
18 november

Till toppen av sidan