Personer från hela landet bidrar med erfarenheter om matallergi

I projektet finns en rådgivande grupp (kallad Referensgrupp 1 Att leva med matallergi och matöverkänslighet) som består av personer med olika slags matallergi och överkänslighet mot mat, som vill dela med sig av sina erfarenheter. Deltagarna är i olika åldrar och representerar hela landet, från norr till söder, stad och landsbygd. Arbetet är ideellt och bygger på frivilligt engagemang. Representanter från referensgruppen Att leva med matallergi och matöverkänslighet bidrar med sina erfarenheter och engagemang till att skapa ett nationellt kunskapscentrum. Vill du bidra med dina erfarenheter eller har frågor och funderingar, kontakta oss!

 

Kompetens och kunskap från forskning, vård och livsmedelsindustri

I projektets Referensgrupp 2 Att arbeta med matallergi och matöverkänslighet finns aktörer från hälso- och sjukvården, forskning, undervisning, myndigheter, företag och offentlig sektor runt om i landet. Referensgruppen identifierar utvecklingsbehov och föreslår lämpliga aktiviteter för projektet och det kommande kunskapscentrumet. Samverkan mellan dessa aktörer är grundläggande för ett nationellt tvärsektoriellt kunskapscentrum inom matallergi och matöverkänslighet som initierar forskning, kunskapsöverföring och innovation på området. Kommer du i kontakt med matallergi i ditt arbete och är intresserad av att delta, kontakta oss!

 

Mer om Bra mat för alla

Visionen för Bra mat för alla är ”Sverige har globalt ledarskap i att ge jämlik sjukvård, säker mat och evidensbaserad kunskap för personer med födoämnesallergi eller annan överkänslighet för mat och erbjuder en livskvalitet likvärdig med den som erbjuds människor utan födoämnesöverkänslighet”.

 

För att uppfylla vår vision, föreslår vi att skapa ett nationellt centrum för födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat. Centrumet ska initiera och samordna forskning, innovation och andra projekt inom de tre nedanstående områdena. Verksamheten byggs runt ett centralt nav, som också blir en kontaktpunkt för aktörer som söker samarbeten, information eller råd kring födoämnesöverkänslighet. Aktiviteter sprids ut till ett antal kompetenscentra, i hela landet, som specialiserar sig inom särskilda områden, exempelvis klinisk forskning, livsmedelsproduktion, riskanalys och kunskapsstöd. De tvärvetenskapliga aktiviteterna som pågår inom detta centrum skapar mervärde för den enskilde patienten och dess anhöriga. Dessutom genereras ett påtagligt värde för både läkemedels- och livsmedelsindustrin och därmed stärks Sveriges internationella konkurrenskraft inom området. Ett nationellt centrum för födoämnesöverkänslighet bör finansieras gemensamt av publika och privata medel. Vi anser att regeringen bör, i en departementsöverskridande satsning mellan utbildningsdepartementet, socialdepartementet och näringsdepartementet, ge stöd till dessa aktiviteter.  Statligt stöd bör kompletteras med medel från läkemedels- och livsmedelsbranschen, som gynnas av resultaten i form av kommersialiserbara produkter och tjänster, samt förbättrade processer.

 

Det är uppenbart att födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat är ett stort folkhälsoproblem som kommer att fortsätta öka om det inte görs en riktad insats snarast. Lyckligtvis har Sverige många styrkor inom medicin, livsmedel och kunskapsöverföring inom den offentliga, privata och universitetssektorn. Genom att sammanföra dessa kompetenser i ett nationellt centrum för födoämnesallergi och överkänslighet för mat, samt sätta behoven hos de som lider av dessa sjukdomar i fokus, kan vi utveckla lösningar på de problem som beskrivs här ovan. Tillsammans kan vi skapa en trygg miljö där de med födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat kan njuta av god, näringsriktig och säker mat tillsammans med resten av samhället. Tillsammans kan vi förbättra livskvaliteten för de som lider av födoämnesöverkänslighet. Tillsammans kan vi skapa Bra mat för alla.

 

Baserat på intervjuer med patienter och intressenter har vi kartlagt de samlade samhällsbehoven hos personer med födoämnesöverkänslighet. Utifrån dessa har vi identifierat tre nyckelområden, där vi ser att Sverige har goda förutsättningar för att göra genombrottsforskning och utveckla nya innovationer:

 

Från molekyl till människa – Förbättrade behandlingar, diagnostiska metoder och preventiva strategier I Sverige uppger 20 % av befolkningen att de är överkänsliga för något livsmedel, medan mindre än hälften har läkardiagnosticerad födoämnesallergi. Varför denna diskrepans? Dagens metoder för att mäta födoämnesallergi är begränsade till att mäta nivåer av IgE-antikroppar i blodet, men ger oftast inte information om personen kommer att få en klinisk reaktion på ett visst födoämne. Vi vet också att det finns en stor grupp personer som reagerar på mat utan att ha en allergi. Celiaki är ett exempel på en sådan sjukdom. Det är en autoimmun sjukdom som kan ge svåra besvär i mage-tarm, men även orsaka andra kroniska problem. Det finns en rad andra överkänslighetssjukdomar, där vi vet väldigt lite om varför personer reagerar och hur vi kan förhindra en reaktion. Det behövs mer grundforskning om de underliggande mekanismerna för födoämnesreaktioner och patientnära forskning, samt hur vi kan förbättra diagnos och behandling av födoämnesöverkänslighet.

 

Från jord till bord – God, näringsriktig och säker mat med avseende på allergi och överkänslighet. Den som fått en överkänslighetsdiagnos måste få tillgång till god, näringsriktig och säker mat. I dagligvaruhandeln kan det vara en utmaning att hitta något man tål, då märkningen ofta har stora brister. EU-lagstiftning kräver tydlig märkning av de 14 vanligaste allergenerna, men märkningen ”kan innehålla spår av …” används fortfarande flitigt och är helt oreglerad. Detta gör att personer med födoämnesöverkänslighet får ofta i onödan begränsa sig. Det behövs mer forskning på lägsta tolererade doser, för att kunna definiera gränsvärden som kan ersätta denna typ av märkning, samt flera produkter som är fria från specifika allergener. I hemmet kan man ha någorlunda kontroll över vad man äter, men hur hanteras födoämnesöverkänslighet utanför hemmet? I en skolklass på 30 elever har 2 stycken en födoämnesallergi och de flesta av dessa kommer få en reaktion någon gång i skolan eller i förskolan. Det här lägger ett stort ansvar på skolköket att tillhandahålla säker mat till alla elever. I en kommun visade det sig att 36 % av kökspersonalen inte hade fått någon utbildning om födoämnesöverkänslighet. En annan rapport visar att över 20 % av barn kommer att bli serverade fel mat, vilket kan vara livsfarligt, eller vara utan lämplig skolmat vissa dagar under skolåret! Det behövs bättre samordning mellan kommunerna för att implementera säkra rutiner för mathantering i skola och förskola, samt i restaurangkök. Grundkunskap inom området behövs också hos pedagogisk personal i förskola och skola då livsmedel även hanteras och serveras av dem.

 

Från papper till praktik – Förbättrad livskvalitet genom kunskapsspridning Fokusgruppsstudier med födoämnesöverkänsliga och föräldrar till barn med födoämnesöverkänslighet identifierade okunskap hos vänner och allmänheten som det största problemet i relation till sin sjukdom. De som är drabbade tas ofta inte på allvar och stämplas som ”svåra” eller ”neurotiska”. Även med de bästa intentionerna kan misstag ske, exempelvis att förväxla laktosintolerans med mjölkproteinallergi, vilket kan ha förödande konsekvenser. Nya mattrender, som förordar gluten- och mjölkfri kost, ökar i popularitet. Detta har lyckligtvis ökat utbudet av produkter för födoämnesöverkänsliga, men har också gjort det svårt att kommunicera att det är en allvarlig sjukdom man har, då särskilda matbehov uppfattas som livsstilsval. Det behövs en säker gemensam källa med validerad evidensbaserad information om födoämnesöverskänslighet som vänder sig till sjukvårdspersonal, patienter, livsmedelsbranschens företag, matvarubutiker, restauranger, förskolor och skolor. Det behövs även en riksomfattande folkhälsokampanj och samordning med media, för att öka kunskapen och medvetenheten kring födoämnesöverkänslighet hos allmänheten.

 

Projektet är nu inne på sitt andra år och efter att vi samlat ihop åsikter, förslag och kartlagt behov med hjälp av våra referensgrupper pågår arbetet nu med att övergå från projekt till färdigt kunskapscentrum.

 

Det är uppenbart att födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat är ett stort folkhälsoproblem som kommer att fortsätta öka om det inte görs en riktad insats snarast. Lyckligtvis har Sverige många styrkor inom medicin, livsmedel och kunskapsöverföring inom den offentliga, privata och universitetssektorn. Genom att sammanföra dessa kompetenser i ett nationellt centrum för födoämnesallergi och överkänslighet för mat, samt sätta behoven hos de som lider av dessa sjukdomar i fokus, kan vi utveckla lösningar på de problem som beskrivs här ovan. Tillsammans kan vi skapa en trygg miljö där de med födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat kan njuta av god, näringsriktig och säker mat tillsammans med resten av samhället. Tillsammans kan vi förbättra livskvaliteten för de som lider av födoämnesöverkänslighet. Tillsammans kan vi skapa Bra mat för alla.

Material

Klicka på bilderna för att öppna och ladda ner som PDF.

 

Beskrivning av projekt och kunskapscentrum – Flyer A5

 

Agenda Bra mat för alla

Bra mat för alla

Projektgruppen

Sofia Knáz

Sofia Knáz

Projektledare, leg dietist

Sofia.knaz@astmaoallergiforbundet.se

 

Bild saknas

Emma Juslin

Projektgruppen, Leg. dietist och kostvetare

Emma.juslin@astmaoallergiforbundet.se

 

Rikard Åsgård

Rikard Åsgård

Projektgruppen, Nutritionist, Farm dr.

Rikard.asgard@astmaoallergiforbundet.se

 

Projektstöd består av representanter från Centrum för Allergiforskning på Karolinska Institutet, Astma- och Allergiförbundet samt Livsmedelsföretagen.

Tidigare evenemang och genomförda samarbeten

Konferens för Referensgruppen Att arbeta med matallergi och matöverkänslighet, 8 april 2019 på Näringslivets hus i Stockholm.

Referensgruppen att arbeta med matallergi och matöverkänslighet hade träffats i ett tidigare sammanhang men denna gång låg fokus på det framtida nationella kunskapscentrumet. Cirka 40 referensgruppsmedlemmar från olika sektorer deltog i mötet. Temat för dagen var: hur kan kunskapscentrumet hjälpa er att hjälpa personer med matallergi och annan överkänslighet för mat?

 

Under förmiddagen presenterades projektet Bra mat för alla samt projektgrupp och projektstöd då flera av de närvarande var nya i referensgruppen. Programmet fortsatte sedan med en föreläsning av Mikaela Odemyr som berättade om hur man går vidare efter en anafylaxi ur perspektivet att vara förälder till barn med matallergi och Kristina Tedroff från Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning som berättade om att starta kunskapscentrum.

 

Efter lunchen var det dags för workshop där det framtida kunskapscentrumet diskuterades i tvärsektoriella grupper och sedan berättade Ylva Sjögren Bolin från Livsmedelsverket om bland annat märkning, oväntade reaktioner och odeklarerade allergener. Dagen avslutades med mingel och fika.

 

Sammanfattning av gruppdiskussionerna kan ni läsa här.

Läs refererat från dagen.

 

Bild Mentimeter

 

 

Konferens för Referensgruppen Att leva med matallergi och matöverkänslighet, 29 mars 2019 på Biomedicum (Centrum för Allergiforskning), Karolinska institutet i Stockholm.

Syftet med konferensen var enligt projektgruppen, som arrangerade dagen, att samla och inspirera referensgruppen för att ta utformningen av kunskapscentrumet till nästa nivå. Mötet lockade till sig ca 40 deltagare från olika delar av landet och med olika typer av matallergi och matöverkänslighet.

 

Under förmiddagen presenterades projektet Bra mat för alla och det framtida kunskapscentrumet. Mikaela Odemyr höll en föreläsning om hennes erfarenheter som förälder till barn med matallergi och sedan var det dags för Speakers Corner där fyra stycken deltagare pratade fritt om ämnet matallergi och matöverkänslighet.

 

Till lunch serverades en allergivänlig buffé från Westers (i samråd med Bra mat för alla) och efter det var det dags för Ylva Sjögren Bolin från Livsmedelsverket att berätta om vad de jobbar med gällande matallergi. Eftermiddagen avslutades med gruppdiskussioner med fokus på det framtida kunskapscentrumet och presentationer av vad som diskuterats i grupperna.

 

Sammanfattning av gruppdiskussionerna kan ni läsa här.

Läs refererat från dagen från en av deltagarna.

 

Mentimeter bild

 

 

Konferens Matallergi – diagnostik, nutrition och livskvalitet, 11 oktober 2018, Spårvagnshallarna, Stockholm

11 oktober 2018 hölls en konferens på Spårvagnshallarna i Stockholm som Bra mat för alla arrangerade i samarbete med Swedish Nutrition Foundation (SNF). 120 personer kom för att lyssna på ny kunskap om matallergi och för att nätverka med andra aktörer på området från samhällets olika sektorer. Deltagarna var verksamma inom hälso- och sjukvård, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel, myndigheter, lärosäten/forskning, patientföreningar och skolor.

 

I samband med konferensen släpptes ett temanummer om matallergi i tidningen Nordisk Nutrition som Bra mat för alla hade tagit fram tillsammans med SNF. Ett tiotal artiklar baserade på ny forskning om matallergi ingick i temanumret och flera av författarna föreläste också på konferensen om sin forskning. Ett syfte med konferensen var att lyfta fram den nya kunskap om matallergi som tagits fram i temanumret och att kommunicera kunskapen till aktörer som arbetar med området matallergi inom samhällets olika sektorer. Du hittar artiklarna elektroniskt på www.nutritionsfakta.se

 

Läs pressmeddelandet här.

 

 

Startsymposium, 7 juni 2018 på Centrum för allergicentrum, Karolinska Institutet för tvärsektoriella referensgruppen Att arbeta med matallergi i Bra mat för alla.

Start symposium den 7 juni 2018 på Centrum för allergicentrum, Karolinska Institutet för tvärsektoriella referensgruppen Att arbeta med matallergi i Bra mat för alla.

 

Under förmiddagen hölls föreläsningar med exempel på det som händer på området matallergi och annan överkänslighet för mat. Till lunch serverade restaurangen Kalf & Hansen, i samråd med Bra mat för alla, en god, näringsrik, vegetarisk, vegansk och allergianspassad måltid. Eftermiddagen bestod dels av presentation av projektplanen och projektgruppen. Senare delen av eftermiddagen gick till gruppdiskussioner.

 

De föreläsningarna som deltagarna lyssnade till under dagen kan ni läsa här:

 

Presentationer

 

Erfarenheter som matallergiker

Johar Bendjeloull, Journalist och representant huvudmålgruppen

 

Födoämnesallergier – Aktuella studier. (pga filstorlek mailas via projektledaren)

Christina West, Md, phd, docent och överläkare Umeå Universitetssjukhus

 

Food Allergy Canada: Overview and parallels with Bra mat för alla

Jennifer Protudjer, Nutritionist, Post doc Centrum för allergiforskning KI

 

Matallergi och diagnostik

Caroline Nilsson, Allergolog, docent och överläkare Södersjukhuset

 

Presentation av regeringsuppdraget Nationell samordning kring födoämnesallergi

Lena Martin, Med dr, leg dietist Socialstyrelsen

 

Presentation av regeringsuppdraget Nationell samordning kring födoämnesallergi

Pia Lindeskog, Phd, sakkunnig Folkhälsomyndigheten

 

Presentation av regeringsuppdraget Nationell samordning kring födoämnesallergi

Ylva Sjögren Bolin, Fil dr, nutritionist och rådgivare Livsmedelsverket

 

Slutsatser referensgruppen 2016

Rikard Åsgård, Projektdeltagare Bra mat för alla, phd, nutritionist

 

Presentation om projektet Bra mat för alla

Sofia Knáz, Leg. Dietist, Projektledare Bra mat för alla

 

 

Referensgruppssymposium på Karolinska Institutet, april 2016

 

Dagens föreläsningar, gruppdiskussion och paneldebatt

 

Diagnos och behandling av matallergier

Magnus Wickman; Professor, IMM, KI; Överläkare, barn- och ungdomsallergologi, SÖS.

 

Förbättrade behandlingar, diagnostiska metoder och preventiva strategier Magnus Wickman utfrågas av Rikard Åsgård, Fil Dr, Projektledare, Ombudsman, Astma- och Allergiförbundet.

 

Korvar fria från laktos, gluten, ägg, soja-, mjölk och ärtprotein

Mathias Grennard, Produktchef korv, Atria.

 

Kommunikation om och förebyggande arbete mot oönskade allergener

Anders Nilsson, Fil Dr, Lead Assessor, matansvarig, LRQA.

 

God, näringsriktig och säker mat med avseende på allergi och överkänslighet

Ulrika Ehrhardt, Leg Apotekare, Ansvarig livsmedelslagstiftning, Livsmedelsföretagen.

 

Information och kunskapsöverföring inom Allergicentrum Stockholm

Gunilla Hedlin, Överläkare barnallergologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus; Professor och föreståndare för klinisk verksamhet, Centrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet.

 

Digital spridning av kunskap i praktiken

Åsa Uhlin, Medibas, se PDF nedan.

 

Förbättrad livskvalitet genom kunskapsspridning

Sven-Erik Dahlén, M.D., Professor, Föreståndare, Centrum för Allergiforskning, KI.

 

Slutsatser

Samtliga deltagare och föreläsare deltog i gruppdiskussioner om Bra mat för allas fokusområden

”Från molekyl till människa”, ”Från jord till bord” och ”Från papper till praktik”.

 

Paneldebatt

Till sist hölls en paneldebatt där strategiskt viktiga parter diskuterade hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa ett nationellt centrum för matallergi och i slutändan förbättra livskvaliteten för personer med födoämnesallergi eller annan överkänslighet för mat.

 

En sammanfattning av paneldebatten går att få genom att maila projektgruppen Bra mat för alla.

 

 

Framtagning och lansering av agendan januari 2016

Ett symposium hölls på Jernkontoret i Stockholm där agendan ”Bra mat för alla släpptes”. Goda exempel som belyste delar av agendan presenterades genom föreläsningar. De parter som föreläsarna representerar, med flera, kommer att fortsätta fungera som referensgrupp i ett fortsatt arbete med visionen i agendan; att skapa ett nationellt samordnande centrum för matallergier.

En ledningsgrupp bestående av representanter för Centrum för Allergiforskning på Karolinska Institutet, Astma- och Allergiförbundet och Livsmedelsföretagen kommer att hålla i det fortsatta arbetet. Arbetet kommer bestå av att göra politiska uppvaktningar och söka pengar till ett nationellt centrum samt projekt som kan drivas i centrumets anda. Alla parter i den breda referensgruppen kommer att delta i det samarbetet.

 

Mer information

Översikt

Presskonferens

Föreläsning – Gunilla Hedlin

Föreläsning – Jenny van Odijk

Föreläsning – Martin Clarstedt

Föreläsning – Rikard Åsgård

Föreläsning – Inger Kull

Föreläsning – Emma Grönlund

Föreläsning – Ylva Sjögren Bolin, Livsmedelsverket

Intervju i Sveriges Radio (15 min in i inslaget)

Debattartikel Svenska Dagbladet

 

Förstudie Bra mat för alla

Förstudien var första steget för att samla olika intressenter och kartlägga de behov, styrkor, utmaningar och möjligheter som finns över hela området. Vi uppmanar nu alla berörda aktörer att tillsammans med oss realisera denna strategi och ta ett gemensamt ansvar för att skapa Bra mat för alla. Förstudien genomfördes och finansierades av Vinnova 2016–2018.  Klicka på bilden för att läsa förstudien.

 

Bra mat för alla

Bra mat för alla i media

Vill du vara med och utveckla ett kunskapscentrum om matallergi?

Livsmedelsföretagen, 14 februari 2019

 

7 frågor med Rikard Åsgård

Nutritionistföreningen, 7 januari 2019

 

Medicinsk Vetenskap, Nummer 4, sida 33

Medicinsk Vetenskap, december 2018

 

Förbundsnytt – välbesökt konferens om matallergi

Allergia, december 2018

 

Forskare, patienter och industri i unikt samarbete om matallergi

Herax Food, hösten 2018

 

Projektet Bra mat för alla drog igång i somras

Matintolerans Magazin, 23 oktober 2018

 

Bra genomslag för konferens om matallergi

Nyhet Astma- och Allergiförbundet, 20 oktober 2018

 

Välbesökt konferens om matallergi

Livsmedelsföretagen, 16 oktober 2018

 

Konferens: Matallergi – diagnostik, nutrition och livskvalitet

Nutritionsfakta, 11 oktober 2018

 

Konferens om frågor kring matallergi

Mjölkfri, 9 oktober 2018

 

Välkommen på konferens om matallergi

Pressmeddelande – Konferens om matallergi, 8 oktober 2018

 

Bra mat för alla

Nordisk Nutrition, oktober 2018

 

Kunskapscenter för allergi stärker svensk livsmedelsindustri

Livsmedel i fokus, 12 juni 2018

 

Unikt kunskapscentrum för matallergi

Magasin Måltid, 4 juni 2018

 

Forskare, patienter och industri i unikt samarbete om mat

Pressmeddelande, 4 juni 2018

Stng

HAR DITT BARN MATALLERGI?

Hjälp oss hitta kunskapsluckor inom
området barn med matallergi. Klick här!
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.