Anna Nopp Scherman

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Kan förenklad diagnostik av mjölkallergi hos barn minska astmautvecklingen”

Läs mer här

Anna Winberg

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Food protein induced enterocolitis syndrome” hos barn – en svensk multicenterstudie (FICS)”

Läs mer här

Björn Nordlund

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”PreventADALL – Prevention av Atopisk Dermatit och Allergi hos barn”

Läs mer här

Caroline Nilsson

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Botande behandling av livshotande jordnötsallergi? Immunologiska markörer”

Läs mer här

Emma Goksör

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Västra Götalands Barn – 15 år senare”

Läs mer här

Emma Johansson

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Filaggrinmutationens betydelse för olika aspekter vid eksem hos barn och ungdomar”

Läs mer här

Eva Millqvist

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Inverkan på hosta och luftvägssymptom av capsaicin i kapselform – en klinisk studie”

Läs mer här

Eva Rönmark

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Vuxendebuterad astma; incidens och kliniska karakteristika”

Läs mer här

Eva Wikström Jonsson

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Adherence och föreställningar om läkemedel vid astmabehandling i primärvården”

Läs mer här

Gunilla Hedlin

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Astma hos barn, karakterisering av riskfaktorer för bestående astma samt långtidsuppföljning av sjukdomsförlopp”

Läs mer här

Gunnar Lilja

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Prenatal exponering för födoämnen – Allergiutveckling över generationsgränserna”

Läs mer här

Lennart Nilsson

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”ILIT – 2019-2021 – ILIT – finns snart möjlighet använda denna nya immunterapi?”

Läs mer här

Marianne Bonnert

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Internet-förmedlad KBT för orosrelaterad astma”

Läs mer här

Marit Westman

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Kronisk rinosinuit och sambandet mellan övre och nedre luftvägsinflammation”

Läs mer här

Mats Lekander

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Sjukdomsrespons vid säsongsbunden allergi: sensorisk känslighet, trötthet och kognitiv/emotionell symptombörda”

Läs mer här

Sandra Ekström

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Fisk och fleromättade fettsyror i förhållande till allergisjukdom och lungfunktion från barn till ung vuxen”

Läs mer här

Sophia Harlid

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Kan epigenetiska förändringar i navelsträngsblod, kopplade till kemikalie-exponering och livsstil, användas för att prediktera barns risk för astma och allergi? – En studie i födelsekohorten NorthPop”

Läs mer här

Susanne Glaumann

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Kan föräldrarnas IgE-profil under graviditeten förutsäga IgE-sensibilisering och allergiutveckling hos barnet?”

Läs mer här

Beviljade forskningsanslag genom åren

Beviljade forskningsanslag 2018

Marianne Bonnert

Internet-förmedlad KBT för orosrelaterad astma (1 år)

 

Sandra Ekström

Fisk och fleromättade fettsyror i förhållande till allergisjukdom och lungfunktion från barn till ung vuxen (3 år)

 

Susanne Glaumann

Kan föräldrarnas IgE-profil under graviditeten förutsäga IgE-sensibilisering och allergiutveckling hos barnet? (2 år)

 

Emma Goksör

Västra Götalands Barn – 15 år senare (3 år)

 

Sophia Harlid

Kan epigenetiska förändringar i navelsträngsblod, kopplade till kemikalie-exponering och livsstil, användas för att prediktera barns risk för astma och allergi? – En studie i födelsekohorten NorthPop (3 år)

 

Gunilla Hedlin

Astma hos barn, karakterisering av riskfaktorer för bestående astma samt långtidsuppföljning av sjukdomsförlopp (2 år)

 

Emma Johansson

Filaggrinmutationens betydelse för olika aspekter vid eksem hos barn och ungdomar (1 år)

 

Mats Lekander

Sjukdomsrespons vid säsongsbunden allergi: sensorisk känslighet, trötthet och kognitiv/emotionell symptombörda (3 år)

 

Gunnar Lilja

Prenatal exponering för födoämnen – Allergiutveckling över generationsgränserna (1 år)

 

Eva Millqvist

Inverkan på hosta och luftvägssymptom av capsaicin i kapselform – en klinisk studie (3 år)

 

Caroline Nilsson

Botande behandling av livshotande jordnötsallergi? Immunologiska markörer (2 år)

 

Lennart Nilsson

ILIT – 2019-2021 – ILIT – finns snart möjlighet använda denna nya immunterapi? (3 år)

 

Anna Nopp Scherman

Kan förenklad diagnostik av mjölkallergi hos barn minska astmautvecklingen (3 år)

 

Björn Nordlund

PreventADALL – Prevention av Atopisk Dermatit och Allergi hos barn (3 år)

 

Eva Rönnmark

Vuxendebuterad astma; incidens och kliniska karakteristika (3 år)

 

Marit Westman

Kronisk rinosinuit och sambandet mellan övre och nedre luftvägsinflammation (2 år)

 

Eva Wikström Jonsson

Adherence och föreställningar om läkemedel vid astmabehandling i primärvården (1 år)

 

Anna Winberg

”Food protein induced enterocolitis syndrome” hos barn – en svensk multicenterstudie (FICS) (3 år)

Beviljade forskningsanslag 2017

Johan Alm

Kan analys av IgE-reaktivitet mot allergena komponenter tidigt i livet predicera risk för allergisk sensibilisering och sjukdom – ALADDIN-studien? (1 år)

 

Erica Bloom

Skolors inomhusmiljö och luftvägshälsa hos elever (3 år)

 

Maria Bradley

Barriärskada vid eksem-hur påverkas funktion och genuttryck vid immunomodulerande behandling. Beror behandlingssvaret på individens FLG-mutationer och/eller antal repeats (gendos) i FLGgenen? (3 år)

 

Henrik Johansson

Ansträngningsutlösta andningsbesvär hos idrottsutövande ungdomar, förekomst och utveckling (2 år)

 

Marina Jonsson

Att leva med födoämnesöverkänslighet och eksem som ung med fokus på livskvalité och överföring från barnsjukvård till vuxenvård (2 år)

 

Roelinde Middelveld

Hur utvecklas astma över tiden? En 10-års uppföljning och utvidgning av den svenska GA2LEN studien (3 år).

 

Magnus Sköld

Studier av astma i vuxen ålder hos för tidigt födda barn (3 år)

 

Eva Sverremark-Ekström

Allergiutveckling 1-10 år i relation till ärftlighet och olika miljöfaktorer som påverkar immunsystemet i tidig ålder. Vilken roll spelar epigenetiska förändringar? (3 år)

 

Ellen Tufvesson

Inflammatoriska biomarkörer vid tidig och sen allergisk astmareaktion efter allergenprovokation (2 år)

 

Helen Vallhov

Malassezia sympodialis och dess extracellulära vesiklars roll i atopiskt eksem (2 år)

 

Maria Weitoft

Plasmaproteomik för att hitta skillnader mellan tidig och sen allergisk reaktion i en human allergenprovokationsstudie (3 år)

Beviljade forskningsanslag 2016

Kjell Alving

Utveckling och utvärdering av biomarkörer för förbättrad diagnos och behandlingsuppföljning hos barn med astma (2 år)

 

Lars Olaf Cardell

En ny vaccinationsstrategi för behandling av luftvägsallergi (3 år)

 

Jonas Erjefält

Immunologisk kartläggning och behandling av steroid-resistent astma (3 år)

 

Hans Grönlund

Allergi och astma mot pälsdjur; förbättrad diagnostik och
behandling (3 år)

 

Gunilla Hedlin

Astma hos barn, karakterisering av riskfaktorer för bestående astma samt långtidsuppföljning av sjukdomsförlopp (2 år)

 

Maria Ingemansson

Allergivaccination av barn och ungdomar med luftvägsallergi (3 år)

 

Jon R Konradsen

Kliniska vinster vid komponentupplöst allergidiagnostik med särskilt fokus på hundallergi (2 år)

 

Annette Krais

Exponering för ftalater i inomhusdamm tidigt i livet och betydelsen för utveckling av allergisk sjukdom hos skolbarn (3 år)

 

Inger Kull

Ungdomar med astma och överföring från barn till vuxensjukvård (3 år)

 

Gunnar Lilja

Pre- och postnatal exponering för födoämnen och allergiutveckling till vuxen ålder (2 år)

 

Anna-Carin Olin

Förstärker luftföroreningar effekterna av pollenexponering? (2 år)

 

Marianne van Hage

Kliniska studier rörande födoämnes- och luftvägsallergi – från molekylära mekanismer till förbättrad diagnostik och terapi (3 år)

 

Göran Wennergren

Astma och allergi hos Västra Götalands barn, friskfaktorer och riskfaktorer (3 år)

Beviljade forskningsanslag 2015

Chris Anderson

Hälsorelaterad livskvalitet och födoämnesallergi hos barn och ungdomar – en plan för validering, implementering och stödjande behandling (3 år)

 

Anna Bergström

Nutrition och utveckling av allergisjukdom från barn till ung vuxen – en longitudinell studie (3 år)

 

Leif Bjermer

Kognitiv påverkan vid luftvägsallergi: Psykometri, biologi och patofysiologi (2 år)

 

Tove Hedenrud

Ökad kunskap om självupplevda barriärer för läkemedelsbehandling: Ett steg mot jämlik hälsa (2 år)

 

Christer Janson

Generationsstudie av astma och allergi (3 år)

 

Mats Lekander

Säsongsbunden aktivering av mikroglia och symptom vid allergisk astma (2 år)

 

Eva Millqvist

Inverkan på hosta och luftvägssymptom av capsaicin i kapselform (3 år)

 

Ulrika Nilsson

Kraftigt allergiframkallande och irriterande hydroperoxider i parfymerade hudvårdsprodukter, parfymer och parfymerade miljöer. Förbättrade mätmetoder (2 år)

 

Anna Nopp Scherman

Utveckling av ”basophil-on-chip” teknik för förbättrad diagnostik och behandling av allergiska sjukdomar (3 år)

 

Björn Nordlund

Preventadall – prevention av atypiskt eksem och allergi hos barn (3 år)

 

Jennifer Protudjer

Kostnader för hälso- och sjukvård samt för hushåll avseende barn och vuxna med födoämnesallergi (3 år)

 

Carl-Fredrik Wahlgren

Eksem hos barn och ungdomar – klinisk och epidemiologisk studie av en födelsekohort (”BAMSE”-dermatologi) (2 år)

 

Christine Wennerås

Eosinofil esofagit – ny allergisk sjukdom (3 år)

Stng

SPECIALERBJUDANDE!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för resten av 2019 och hela 2020.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.