Beviljat forskningsanslag Caroline Stridsman

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Här presenteras Caroline Stridsmans forskningsprojekt som beviljades anslag 2020.

Projekttitel

Faktorer som påverkar allvarligt sjukdomsförlopp och död vid COVID-19 – en registerbaserad studie om astma

Sammanfattning av forskningsprojektet

De vanligaste underliggande sjukdomarna vid en allvarlig COVID-19 infektion anses vara högt blodtryck, diabetes, hjärt- och lungsjukdomar. Faktorer relaterade till död vid COVID-19 är ökad ålder, manligt kön och underliggande sjukdomar, där lungsjukdomar omnämns. Astma är obstruktiv lungsjukdom som förekommer hos cirka 10 % av befolkningen, varav 0.5% av befolkningen har en svår astma. Internationellt pågår det en diskussion om astma i sig ger en ökad risk för allvarligare infektion, men i Sverige identifieras inte astma som en riskgrupp, inte heller svår astma. Den forskning som finns är bristfällig och Luftvägsregistret ger tillsammans med annan nationell registerdata en unik möjlighet att identifiera faktorer som predikterar allvarligt sjukdomsförlopp och död vid COVID-19 vid astma.

Luftvägsregistret innehåller idag över 200 000 patienter med astma från hela Sverige. Projektet möjliggör sammanlänkning av registerdata, där Luftvägsregistret har data om sjukdomsspecifika faktorer (lungfunktion, symtombild, rökvanor och behandling) och där Socialstyrelsen Dödsorsaksregister, Patientregister, Läkemedelsregister, Medicinska födelseregister, Svenska IVA-registret och Statistiska Centralbyråns LISA-register kan ge information om genomgången COVID-19 infektion och övriga eventuella påverkansfaktorer. Projektet har blivit godkänd av etikprövningsmyndigheten och fick ett akutanslag av Hjärt-Lungfonden våren 2020 vilket har möjliggjort att arbetet med att skapa en databas har påbörjats. De första publikationerna beräknas till 2021.

Projektet kan påvisa vilka personer med astma som kan förväntas vara i risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i COVID-19. Detta kan i sin tur stödja hälso- och sjukvården att identifiera grupper som är i behov av att skyddas mot smitta samt ge ett förstärkt preventivt omhändertagande vid eventuellt ny pandemi. Ytterligare en nytta är att studien framgent kommer ge möjlighet att longitudinellt följa patienter med astma som överlevt ett allvarligare sjukdomsförlopp av COVID-19 avseende sjukdomsprogress och hälsostatus.

Akademisk titel/Tjänstetitel

Docent/Leg sjuksköterska

Institution

Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Lung- och allergisektionen, Sunderby Sjukhus

Forskningsprojektets tidsram

3 år

Till toppen av sidan
Emeli Lundström

Emeli Lundström

Fondsekreterare

Kontakt

emeli.lundstrom@astmaoallergiforbundet.se