Beviljat forskningsanslag Christer Janson

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Här presenteras Christer Jansons forskningsprojekt som beviljades anslag 2020.

Projekttitel

Astma- och allergiutveckling i Norden när individen blir äldre (RHINE IV)

Sammanfattning av forskningsprojektet

Respiratory Health In Northern Europe (RHINE) är en longitudinell studie, där vi studerar astma och allergi hos slumpvis valda personer från Sverige, Norge, Danmark, Island och Estland. Första undersökningen gjordes 1990 och vi har sedan följt denna grupp i ytterligare två undersökningar 2000 och 2010. De undersökta var 20-44 år vid första undersökningen och 40 till 64 år vid den senaste uppföljningen. Studier om vad som händer med astma och allergi med stigande ålder är sällsynta. I en studie där vi följt personer upp till drygt 60 års ålder, fann vi att allergi mot pälsdjur och kvalster minskade med stigande ålder, medan allergi mot pollen inte påverkades.

Vad gäller astma, så finns det flera rapporter om att äldre med astma har en mer svårkontrollerad sjukdom och lägre astmarelaterad livskvalité. Syfte med studien är att undersöka vad som händer avseende prevalensen astma och allergisk rinit när individer blir äldre och undersöka faktorer som är kopplade till att utveckla och tillfriskna från astma och allergi hos medelålders och äldre personer.

Vi kommer också att undersöka hur sambandet mellan astma, allergi, hypertoni, hjärtsjukdom och diabetes utvecklas med stigande ålder. Denna ansökan avser en tredje uppföljning av RHINE populationen (RHINE IV) och vi räknar med att få svar från knappt 10.000 individer som nu är i åldersintervallet 51-74 år med ett frågeformulär som täcker frågor astma, allergi, rökning, inom- och utomhusmiljö, komorbiditeter, tandhälsa, sömnstörningar och förhållande under barndomen.

Dessa data samkörs med nationella register och data kring exponering för trafikrelaterade luftföroreningar. Ett urval (cirka 1500) ingår i en klinisk studie omfattande bl.a. spirometri och allergitestning. Studien kommer att ge unik kunskap om utveckling och tillfrisknande från astma och allergi över en 30 års period.

Akademisk titel/Tjänstetitel

Professor/Överläkare

Institution

Medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Lung-, allergi- och sömnforskning, Akademiska sjukhuset

Forskningsprojektets tidsram

3 år

Till toppen av sidan
Emeli Lundström

Emeli Lundström

Fondsekreterare

Kontakt

emeli.lundstrom@astmaoallergiforbundet.se