Beviljat forskningsanslag Cilla Söderhäll

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Här presenteras Cilla Söderhälls forskningsprojekt som beviljades anslag 2020.

Projekttitel

Astma hos barn, karakterisering av riskfaktorer för bestående astma samt långtidsuppföljning av sjukdomsförlopp

Sammanfattning av forskningsprojektet

Andningsbesvär hos småbarn är en vanlig orsak till besök på akutmottagning och till inläggning på sjukhus. Trots liknande symtom kan sjukdomen variera när det gäller svårighetsgrad, risk för återinsjuknande, bidragande orsaker och framför allt risk för framtida kronisk astma. Många barn blir symtomfria före skolåldern men mellan 30-40% utvecklar astma. Kända riskfaktorer för astma är föräldrar med astma, infektion med rhinovirus i småbarnsåldern och allergi. Biomarkörer för astmautveckling saknas för denna grupp varför vi har satt det som ett av våra mål att identifiera användbara biomarkörer.

Målsättningen i denna studie är att identifiera mera specifika riskfaktorer för att vissa barn utvecklar astma i skolåldern. Vi genomför nu ytterligare en uppföljning vid 10-13 års ålder av 156 barn som inkluderades i vår studie i småbarnsåldern då de var i behov av sjukvård på grund av akuta infektionsutlösta andningsbesvär. Vi kommer att forska på betydelsen av specifika ärftliga faktorer, infektioner, allergi och luftvägsinflammation för att förstå varför vissa barn fortsätter att ha astma eller återfår astma i skolåldern.

Betydelse: Akuta andningsbesvär i barnaåldern är skrämmande för både barn och föräldrar. Det är därför viktigt att söka markörer för att identifiera barn som löper risk att utveckla astma. Om vi kan identifiera faktorer som är avgörande för att barn utvecklar kronisk astma i skolåldern, eller biomarkörer som förutsäger detta, kan insatser riktas till barnen som har störst risk för kronisk sjukdom och barn som inte löper risk för astma kan undvika ineffektiv eller obehövlig behandling.

Akademisk titel/Tjänstetitel

Docent/Forskare

Institution

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Klinisk pediatrik, Karolinska Institutet

Forskningsprojektets tidsram

2 år

Till toppen av sidan
Emeli Lundström

Emeli Lundström

Fondsekreterare

Kontakt

emeli.lundstrom@astmaoallergiforbundet.se