Beviljat forskningsanslag Inger Kull

Under 2020 har Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delat ut extra anslag till forskning om matallergi hos barn utifrån de kunskapsluckor som identifierats på området med hjälp av föräldrar till matallergiska barn. Här presenteras Inger Kulls forskningsprojekt som beviljats anslag.

Projekttitel

Att leva med svår matallergi som ung vuxen (12–22 år)

Sammanfattning av forskningsprojektet

Förekomsten av matallergi ökar och är idag ett stort folkhälsoproblem. Främst drabbade är barn och ungdomar. Jordnötsallergi är vanligt, potentiellt livshotande och ofta kvarstående genom hela livet.

Ett stort antal studier har publicerats de senaste tio åren gällande matallergier, men mindre har publicerats kring hur det är att leva med en svår matallergi och de psykiskt och fysiska konsekvenser sjukdomen innebär. Det finns i dagsläget få (eller inga) studier gjorda baserat på erfarenheter hos ungdomar/unga vuxna av att leva med en svår jordnötsallergi och konsekvenser av detta tillstånd. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om hur det är att leva med en svår jordnötsallergi och på så sätt kunna förbättra vården och behandlingen för ungdomar/ unga vuxna med matallergi.

Specifika mål:

– Att undersöka livskvalitet hos tonåringar med en svår jordnötsallergi före och efter behandling med Omalizumab och oral immunoterapi av jordnötter. Kan behandling med oral immunoterapi med jordnötter i kombination med Omalizumab förbättra livskvaliteten hos tonåringar med svår jordnötsallergi?

– Att belysa erfarenheter av att leva med svår jordnötsallergi som ungdom/ung vuxen.

Delstudie 1: Behandling med oral immunoterapi med jordnötter i kombination med Omalizumab och livskvaliteten hos tonåringar med svår jordnötsallergi

Studien är en interventionsstudie utan kontrollgrupp. Totalt identifierades barn/ungdomar 12–22 år (n=23) med svår dokumenterad jordnötsallergi de 5 senaste åren samt allergi mot pälsdjur eller pollen. Samtliga dessa tillfrågades om medverkan.

Vid studiestart och i slutet av studien (finalbesöket) fick studiedeltagarna svara på samma frågeformulär (QoL) om matallergi och livskvalitet för att kunna studera eventuella skillnad i livskvalitet före och efter Omalizumab och OIT-behandling.

Delstudie 2: Att leva med svår matallergi

I denna kvalitativa intervjustudie planerar vi att utföra 15–20 intervjuer med ungdomar med svår matallergi, som tidigare har screenats i ovan beskrivna studie men ej kunnat delta på grund av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna. Intervjuerna kommer att utföras av en barnsjuksköterska/doktorand och kommer att ta cirka en timme och spelas in på band. Det insamlade datamaterialet kommer att transkriberas att analyseras med systematisk textkondensering enligt Malterud. Intervjuerna kommer att ske på forskningsenheten på Sachsska barn och ungdomssjukhuset.

Klinisk nytta: Studien har stor klinisk betydelse och förväntas kunna leda till en större förståelse över hur det är att leva med svår matallergi samt därigenom ett förbättrad omhändertagande och bättre vårdkvalitet.

Akademisk titel/Tjänstetitel

Professor/Universitetslektor

Institution

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Karolinska Institutet

Forskningsprojektets tidsram

2 år

Till toppen av sidan
Emeli Lundström

Emeli Lundström

Fondsekreterare

Kontakt

emeli.lundstrom@astmaoallergiforbundet.se