Beviljat forskningsanslag Tove Hedenrud

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Här presenteras Tove Hedenruds forskningsprojekt som beviljades anslag 2020.

Projekttitel

Upplevda barriärer och hälsoeffekter hos individer med astma

Sammanfattning av forskningsprojektet

För att förebygga och minska ojämlik behandling samt bidra till god sjukdomskontroll bland personer med astma behövs kunskap om omfattningen av barriärer till behandling samt hur förekomsten av barriärer skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället. Syftet med projektet är att studera förekomsten av barriärer i relation till individens följsamhet till förskrivna astmaläkemedel samt huruvida man uppnår kontroll över sin astmasjukdom.

Projektet kommer att omfatta 288 personer med astma 18 år och äldre som besöker astma/KOL-sköterska vid vårdcentraler i Göteborg med omnejd. Deltagare i projektet ska ha en astmadiagnos sedan minst 6 månader och en pågående behandling med astmaläkemedel. Exklusionskriterier är KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), allvarlig hjärtsjukdom eller nedsatt kognitiv förmåga. Potentiella deltagare identifieras via journaldata av astmasköterskan före besöket och informeras kort om projektet i slutet av besöket. Mer information ges av en forskningsassistent som sedan frågar om samtycke. Data kommer att samlas in via en enkät samt två svenska register. För att möjliggöra ett brett deltagande kommer enkäten att finnas på arabiska, engelska, persiska och svenska. Frågor om barriärer har utvecklats från en tidigare, kvalitativ studie genomförd av projektgruppen.

Frågorna rör sjukvårdens tillgänglighet, vårdkvalitet, praktiska hinder för läkemedelsanvändning, uppfattningar om astma och astmaläkemedel samt erfarenheter av att använda astmamedicin. Två effektmått inkluderas (följsamhet till läkemedelsbehandling och astmastatus), liksom frågor om demografi, socioekonomi, rökning, sjukvårdskontakter de senaste 12 månaderna, behov av tolk vid sjukvårdskontakter och användning av andra läkemedel. Uppgifter om familjeinkomst, senaste invandringsår och uthämtade astmaläkemedel på recept samlas in från nationella register. Samband mellan barriärer och effektmått analyseras med olika typer av regressionsanalyser.

Eftersom vi är särskilt angelägna om att identifiera barriärer i socialt utsatta grupper, med syftet att minska socialt betingad ohälsa, kommer samtliga analyser att omfatta ett antal olika demografiska och socioekonomiska faktorer. Rekrytering av vårdcentraler och flerspråkiga forskningsassistenter startar i början av 2021. Inklusion av deltagare börjar senast i september 2021 och fortsätter upp till sex månader. All relevant registerinformation kommer att finnas tillgänglig ungefär ett år senare.

Akademisk titel/Tjänstetitel

Docent/Universitetslektor

Institution

Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet

Forskningsprojektets tidsram

3 år

Till toppen av sidan
Emeli Lundström

Emeli Lundström

Fondsekreterare

Kontakt

emeli.lundstrom@astmaoallergiforbundet.se