Bra förslag om skärpning av utsläppskontroll – men behöver omfatta även äldre fordon

Astma och Allergiförbundet välkomnar Transportstyrelsens förslag om skärpt miljökontroll vid besiktning av fordon. Kraven ska inriktas på utsläpp av kväveoxid och partiklar från nyare personbilar och tunga fordon. Flera förslag ska också utredas vidare innan en skärpning införs.

– Det är bra att skärpningar av utsläppskontrollen från nyare fordon utreds, och detta måste också snarast möjligt omsättas i handling, säger Mikaela Odemyr, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

– Men vi saknar förslag om skärpta gränsvärden när det gäller utsläpp från äldre fordon, till exempel röktäthet från dieselbilar, tillägger hon.

Astma och Allergiförbundet utgår ifrån att bland annat detta kommer att utredas i samband med den fortsatta översynen. Innan skärpningen av utsläpp införs, vill Transportstyrelsen utreda fler saker:

  • Partikelantalsmätning av dieselbilar med partikelfilter.
  • Riktad kontroll av avgasernas kväveoxidhalt.
  • Kontrollmetoder och kriterier för att upptäcka manipulerad avgasreningsutrustning.
  • Skärpta krav på felindikator för fler fordonsslag och kontroll av OBD-kod för kontroll av felindikatorlampa.

Luftkvaliteten i Sverige har blivit bättre, men fortfarande dör 6 700 personer i förtid varje år på grund av luftföroreningar, personer med astma och barn är särskilt utsatta.

– Det är viktigt att rena luften vid källan och minska fordonsutsläppen så ingen behöver bli sjuk eller dö på grund av smutsig luft, säger Mikaela Odemyr.

 

Kontakt:

Marie-Louise Luther, intressepolitiskt sakkunnig miljö och funktionshinderspolitik, tel. 08-506 28 211, epost: marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se

Fakta:

Fordonsparkens miljöprestanda är viktig för att nå de svenska miljömålen. Störst påverkan har de krav som gäller för att introducera nya fordon på marknaden.  Sverige är drivande i arbetet med att ta fram nya utsläppskrav på EU-nivå. När fordonen väl finns på marknaden är det viktigt med god miljökontroll i samband med besiktning. Nu gäller regler som började tillämpas 2018 (TSFS 2017:54).

Förslag för att minska utsläpp från manipulation av avgasreningssystem presenterades i en särskild utredning i juni 2022; Åtgärder mot manipulering av viss fordonsutrustning – avgasrening och vägmätare (regeringen.se)

2021 kom WHO med nya rekommendationer för luftkvalitet baserat på ny forskning och kunskap om hälsorisker av luftföroreningar. WHO rekommenderar skärpta gräns- och målvärden för luftföroreningar. Enligt dessa riktlinjer utsätts 82 procent av Sveriges befolkning för oacceptabla nivåer av partiklar.
 

 

Publicerad den: 17 februari 2023

Uppdaterad den: 23 april 2024