Enkätundersökning om nötfritt på skolor

Astma- och Allergiförbundet har hållit Rundabordssamtal med relevanta professioner kring hantering av och kommunikation om jordnötter och nötter på förskolor och skolor.

Astma- och Allergiförbundet har hållit Rundabordssamtal med relevanta professioner kring hantering av och kommunikation om jordnötter och nötter på förskolor och skolor. Under samtalen har frågan uppkommit om huruvida nötfritt på skolor ger en trygghet eller om det kanske istället skapar oro. Då det inte finns något tidigare kunskapsunderlag om detta så har Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Unga Allergiker genomfört en enkätundersökning om nötfritt på skolor.

702 personer från skolor i hela landet har besvarat enkäten. Materialet är inte representativt för befolkningen utan speglar endast uppfattningen hos de personer som har besvarat enkäten. Grupperna som svarade var elever och personal med och utan allergi mot jordnötter och nötter, samt föräldrar till barn med och utan sådan allergi.

En extra grupp ”annat” gick också att klicka i. Då resultaten på frågorna inte tydligt skiljde sig mellan de olika grupperna, så presenteras huvudsakligen resultatet för alla de 702 som besvarat enkäten.

På frågan ”Vad anser du om att ha fritt från nötter och jordnötter på er skola?” har även svaren från de enskilda grupperna redovisats.

Av de svarande anser en majoritet att en rekommendation om nötfritt är bra och viktigt ur ett trygghetsperspektiv och hälften anser att en sådan rekommendation borde vara en del av skolans likabehandlingsplan.

Endast ett fåtal personer i varje grupp anser att en rekommendation om nötfritt känns begränsande eller att det skulle räcka med en rekommendation vid vissa platser på skolan. Av de svarande är det 42 procent som uppgett att de vill ha en rekommendation om nötfritt på sin skola, medan det endast är 3 procent som anser att en rekommendation om nötfritt inte behövs.

Astma- och Allergiförbundet avser att fortsätta samtalen med relevanta professioner och myndigheter kring jordnötter och nötter i skolan och har stora förhoppningar om att vi alla inom en snar framtid ska kunna ge samstämmiga råd till kommuner, skolor, personal, föräldrar och elever om detta viktiga område. Målet är att skapa en trygg arbetsmiljö för personalen samt för de elever som har en allergi mot jordnötter eller nötter, så de istället för att gå med en ständig oro kan känna sig som alla andra och ägna sig åt skolarbetet.

Publicerad den: 5 mars 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021