Hanna Borgström

Tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Hur mår egentligen svenska barn och ungdomar med astma, och hur bra är Luftvägsregistret?”

Läs juryns motivering

Mia Stråvik

Tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Nutritional impact on Immunological maturation during Childhood in relation to the Environment (NICE) study”

Läs juryns motivering

Carina Uhl

Tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Oral immunoterapi till små barn med jordnötsallergi – Small Children OIT (SmaChO)”.

Läs juryns motivering

Stipendiater senaste åren

Juryn har under årens lopp beslutat att utdela följande stipendier

2020

Hanna Borgström

 

Luftvägsregistret är ett relativt nytt nationellt kvalitetsregister. Hanna Borgströms forskningsprojekt har två delar. Dels ska hon, genom att jämföra med data i Socialstyrelsens Läkemedelsregister respektive Patientregister, utvärdera hur tillförlitliga Luftvägsregistrets barndata är. Dels ska hon med hjälp av registren undersöka om det finns skillnader i vården mellan barn som har otillräckligt kontrollerad astma och barn som har välkontrollerad astma. I förlängningen ligger bättre möjlighet till rätt åtgärder för att fler barn ska få kontrollerad astmasjukdom.

 

Mia Stråvik

 

Forskningsrapporter från de senaste åren tyder på att tidig introduktion av olika födoämnen i spädbarnets kost kan minska risken för utveckling av allergi. Mia Stråviks forskningsprojekt ska studera kostens roll i utvecklingen av allergi. Frågeställningar är bland annat om introduktion av smakportioner och fast föda före 6 månader påverkar risken att utveckla allergisjukdomar. Är det antalet livsmedel som introduceras som är viktigt eller är åldern när födoämnena introduceras som spelar roll? I förlängningen ligger möjlighet till råd för att minska risken för allergi.

 

Carina Uhl

 

Allergi mot jordnöt är förenad med risk för allvarliga reaktioner. Botande behandling saknas och de som är jordnötsallergiska är hänvisade till att helt undvika jordnöt. Carina Uhls forskning undersöker om det för jordnötsallergiska småbarn går att skapa tolerans mot jordnöt genom att via munnen ge en mycket liten daglig dos jordnötsprotein vilken ökas långsamt. Om denna orala immunterapi, hyposensibilisering, visar sig framgångsrik kommer det att ge stor patientnytta.

2019

Karin Ersson

Akademiska sjukhuset / Uppsala universitet, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Flåsig vid träning – är det min astma? Utveckling av ett e-hälsoverktyg för undersökning av bronkobstruktion i samband med fysisk aktivitet”.

 

Astmabesvär som utlöses av fysisk ansträngning är vanligt vid astma. Karin Erssons forskningsprojekt syftar till att utveckla en metod för att i individens egen idrottsmiljö mäta hur luftvägarna reagerar vid idrott. Testet i idrottsmiljö kommer att jämföras med ett standardiserat ansträngningstest på löpband. Den nya metoden kan bli till stor nytta för att diagnostisera ansträngningsastma både hos idrottande skolungdomar och hos elitidrottare.

 

Styliana Vasileiadou

Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Allergisk rinit hos barn, aktuell förekomst, risk- och friskfaktorer”.

 

Allergiska näsbesvär, allergisk rinit, är en vanlig sjukdom hos barn. Drygt 20 procent av 12-åringar har sådana besvär och förekomsten av allergisk rinit ökar hos barn och unga vuxna. I sin forskning studerar Styliana Vasileiadou påverkbara, tidiga risk- och skyddsfaktorer för allergisk rinit. Bland annat har hon funnit att risken för allergisk rinit vid 12 års ålder var mindre hos barn som åt fisk mer än en gång per månad vid ett års ålder respektive växte upp på bondgård med djur. Styliana Vasileiadous forskning ökar vår kunskap om en mycket vanlig allergisjukdom.

 

Ulrika Käck

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Molekylär diagnostik av pälsdjursallergi, med särskilt fokus på hundallergi”.

 

Allergi mot hund och katt är ofta kopplad till astma och allergiska besvär från näsa och ögon. Molekylär allergidiagnostik har visat att allergiantikropparna är riktade mot flera olika allergena molekyler hos pälsdjuren. Ulrika Käcks forskning syftar till att klarlägga den allergiska sensibiliseringen mot olika allergena molekyler hos hund, samt att undersöka hur väl allergiskt aktiverade basofila vita blodkroppar hos patienten återspeglar kliniska allergibesvär. Forskningen förbättrar vår diagnostik vid allergi mot hund.

2018

Helena Thulin

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Pediatrisk Eosinofil Esofagit”.

 

Eosinofil esofagit, vilket innebär en allergisk inflammation i matstrupen, är en sjukdom som har uppmärksammats först på senare år. Inflammationen i matstrupen gör att barn inte kan äta som vanligt utan mat kan fastna och matstrupen riskerar att bli stel. I dag behöver man ta vävnadsprov från matstrupen för att kunna ställa diagnosen. Helena Thulins forskning syftar till att hitta metoder att ställa diagnosen eosinofil esofagit genom prov i saliv eller blod, vilket skulle vara en stor vinst för både patienter och sjukvården.

 

Grigorios Theodosiou

Hudkliniken Malmö SUS, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Skattning av livskvalitet hos barn med atopiskt eksem”.

 

Atopiskt eksem drabbar upp till 20 % av alla barn. Vi vet att eksemet negativt kan påverka barnets livskvalitet. Grigorios Theodosious forskning syftar till att i ett första steg identifiera vilka områden av barnets livskvalitet som påverkas eksem. I ett andra steg ska forskningen förse sjukvården med en särskilt anpassad bedömningsskala som mäter hur eksemet påverkar barnets livskvalitet. En sådan möjlighet att bedöma hur eksemet påverkar barnets livskvalitet är värdefull för såväl barn och föräldrar som för sjukvården.

 

Ylva Söderfeldt

Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Patientorganisationen som kunskapsförmedlare och nätverksbyggare för allergipatienter”.

 

Astma och allergi är i dag vanliga sjukdomar, inte minst bland barn. Astma- och Allergiförbundet bidrar till kunskapsförmedlingen mellan medicinsk expertis och patienter och strävar också efter att bilden av de allergiska sjukdomarna ska vara korrekt ute i samhället. I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt inom ämnesområdet medicinsk humaniora ska Ylva Söderfeldt nu studera dels hur kunskap förmedlas till patienter, dels vilken roll patientföreningarna spelar i förmedlingen av kunskap. I sin forskning ska Ylva Söderfeldt också undersöka hur patienterna deltar i förändring av den medicinska kunskapskulturen. Forskningen är av stort intresse både för patienter och sjukvårdspersonal.

2017

Sandra Ekström

Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Övervikt och astma – kan sambandet förklaras av påverkad lungfunktion?”.

 

Övervikt hos barn och ungdomar är kopplat till ökad risk för astma, men sambandet är komplext och de bakomliggande orsakerna är otillräckligt klarlagda. En orsak till högre förekomst av astma bland överviktiga kan vara påverkan på lungfunktionen. Sandra Ekströms studie syftar till att undersöka hur övervikt påverkar lungfunktionen och lungfunktionens utveckling från skolåldern till tonåren. Bland annat kommer Sandra Ekström att studera hur de små luftvägarna påverkas i samband med övervikt. Projektet är en del av den välkända BAMSE-studien och kan komma att ligga till grund för förstärkta livsstilsråd.

 

Maria Ödling

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Överföringen mellan barn- och vuxenvård, svårighetsgrad, egna erfarenheter, vårdkonsumtion och hälsorelaterad livskvalitet hos ungdomar med astma”.

 

Överföringen från barnsjukvård till vuxensjukvård innebär en stor omställning för ungdomar med astma. Maria Ödlings doktorandprojekt syftar till att identifiera faktorer av betydelse för att förbättra vården av ungdomar med astma vid övergången till vuxensjukvård. Projektet har särskilt fokus på ungdomar med svår astma. I forskningsprojektet kartläggs därför genom intervjuer hur behoven ser ut hos ungdomar med svår astma. En planerad intervjustudie ska också kartlägga hur ungdomarna har upplevt överföringsprocessen. Förhoppningen är att studiens resultat ska förbättra och underlätta övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård.

 

Emma Caffrey Osvald

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, Stockholm, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Appeasing the wheezing: Genetic and acquired determinants for pediatric respiratory health”.

 

Socioekonomi är en faktor som påverkar många sjukdomar. Tidigare studier har visat att låg socioekonomi hos föräldrar ökar risken för astma och allergi hos barn. Varför det är så är dock dåligt klarlagt. Det är till exempel oklart om sambandet är direkt eller om det återspeglar faktorer i arv och miljö. I den aktuella studien, som är en del av Emma Caffrey Osvalds doktorandprojekt, studerar Emma därför sambandet mellan föräldrars socioekonomi och astma hos barn för att klarlägga hur orsakssambanden ser ut. I studien utnyttjar Emma Caffrey Osvald de unika svenska hälsoregistren för att bättre förstå vad sambandet beror på. Resultaten kommer att bli viktiga ur ett folkhälsoperspektiv.

 

Sandra Tedner

Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Specifika IgE-profiler och framtida eksem- och allergiutveckling”.

 

Matallergier och eksem är mycket vanligt idag. För de drabbade och deras familjer innebär dessa allergisjukdomar ofta stora begränsningar i det dagliga livet. Sandra Tedner kommer dels att studera allergiutveckling över tid, dels undersöka om enkla åtgärder som tidig matintroduktion av vissa födoämnen och/eller oljebad samt smörjning med hudkräm kan skydda mot utveckling av allergi och eksem. Sandra Tedners forskningsprojekt är en del av den nordiska studien PreventADALL, där 2700 mödrar och deras spädbarn följs, samt den väl kända BAMSE-studien. Ökad kunskap om hur allergier utvecklas och om de kan påverkas med specifik diet eller hudvård är av stor betydelse i det viktiga folkhälsoarbetet att hindra utveckling av allergiska sjukdomar.

2016

Åsa Strinnholm

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet och OLIN-studierna, Luleå, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Födoämnesöverkänslighet bland skolbarn med särskilt fokus på prevalens, livskvalitet och upplevelser i samband med dubbel-blind placebo-kontrollerad födoämnesprovokation”.


Födoämnesallergi är ett stort kliniskt problem som inte sällan påverkar allergiska barns och ungdomars livskvalitet. Åsa Strinnholm studerar i sitt doktorandprojekt hur olika former av födoämnesöverkänslighet påverkar livskvaliteten hos skolbarn. Det är inte heller okomplicerat att återintroducera ett födoämne som varit eliminerat under lång tid. Ofta finns en rädsla att äta den mat som man tidigare har varit allergisk emot. Detta har Åsa Strinnholm nyligen rapporterat och hon visar på behovet av att sjukvården följer och ger stöd även åt ungdomar som genomgått en framgångsrik födoämnesprovokation.

 

Anna Hicke-Roberts

Avdelningen för Pediatrik, Göteborgs universitet och Barnmottagningen, Angereds Närsjukhus, tilldelas stipendium för forskningsprojektet  Astma och allergi bland skolbarn i Mölndal och Kiruna; förändring över tid, geografiska skillnader och analys av riskfaktorer för allergiutveckling”.


Astma och allergi är de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn i Sverige och det är väl känt att de allergiska sjukdomarna ökade påtagligt under andra halvan av 1900-talet. I sitt forskningsprojekt studerar Anna Hicke-Roberts hur förekomsten av astma och allergi har förändrats under de senaste två decennierna samt om det finns faktorer som kan minska utvecklingen av allergisk sjukdom. I ett nyligen publicerat arbete rapporteras att förekomsten av allergiska näs- och ögonbesvär fortsätter att öka hos 7- till 9-åringar medan nivån av astma och eksem verkar ha planat ut. I de fortsatta studierna kommer födoämnesallergi att stå i fokus. Anna Hicke-Roberts kommer också att undersöka om det finns kostmönster under tidig barndom som minskar risken för allergi, på liknande sätt som man funnit gynnsam effekt av tidig introduktion av fisk.

 

Katarina Stenberg Hammar

Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Barnmottagningen Jakobsberg, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Viral wheeze and risk factors for childhood asthma – an evaluation of clinical, immunological and genetic factors”.


Astmabesvär i samband med förkylningar är vanligt hos spädbarn och småbarn. I sitt doktorandprojekt följer Katarina Stenberg Hammar en grupp barn med återkommande obstruktiva besvär vid infektioner. Katarina Stenberg Hammar har funnit att dessa barn har en överrepresentation av riskfaktorer dels via ärftlighet och miljöfaktorer men också en immunologisk och genetisk känslighet jämfört med en grupp friska kontroller utan obstruktiva besvär. Bland annat har barnen ökad förekomst av en gen som nyligen har visats ha koppling till småbarnsastma. Studien fortsätter nu med årliga uppföljningar av barnen.

2015

Jessica Magnusson

Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Plasmafettsyror i relation till utveckling av allergisk sjukdom under barndomen”.


Tidigare studier har visat minskad risk för astma och allergi vid tidig introduktion av fisk i spädbarnets kost. Orsaken är inte klarlagd, men en gynnsam effekt av omega-3-fettsyror har diskuterats som möjlig förklaring. Jessica Magnusson ska nu studera allergisk sjukdom under skolåldern upp till 16 år i relation till fettsyrenivåer i blodet vid 8 års ålder och till barnets kost. På så sätt kommer studien att belysa fettsyrornas betydelse för utveckling av allergisk sjukdom under barndomen vilket innebär värdefull ny kunskap.

 

Josef Brandström

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Sachsska barn och ungdomssjukhuset, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Behandling av svår jordnötsallergi med omalizumab och efterföljande oral immunoterapi”.


Jordnötsallergi är ett ökande problem i Sverige och botande behandling har hittills saknats. Josef Brandström undersöker om behandling med antikroppar mot IgE, omalizumab, kan ge möjlighet för patienten att börja äta och utveckla tolerans mot jordnöt samt sedan fortsätta tåla jordnöt när anti-IgE-behandlingen trappas ut. Om denna metod att uppnå en kvarstående tolerans för jordnöt visar sig framgångsrik är det ett stort framsteg. En sådan behandlingsmetod skulle också öppna möjlighet för behandling av andra svåra födoämnesallergier.

 

Jesse Thacher

Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, tilldelas stipendium för forskningsprojektet ”Inomhusmiljö och utveckling av astma och lungfunktion under uppväxten”.


Grund för projektet är en epidemiologisk studie – BAMSE- där 4089 barn följts från födelsen till 16 års ålder. Tidigare studier har visat att barn som exponerats för förhöjd förekomst av fukt och mögel har en ökad risk för luftvägssymptom inklusive astma under småbarnsåren. Denna studie kan ge angelägen kunskap om exponering av fukt och mögel påverkar utveckling av astma och lungfunktion upp till 16 års ålder, d.v.s. om detta  samband kvarstår när barnen blir äldre. Underlaget för prevention och behandling av skolbarn kan därmed förväntas bli bättre.

2014

Emma Johansson

Institutionen för medicin, Karolinska Institutet tilldelas stipendium för forskningsprojektet
” The course of childhood eczema”.

 

Elin Dahlén

Institutionen för medicin, Karolinska Institutet tilldelas stipendium för forskningsprojektet
”Läkemedelsbehandling, astmakontroll och självskattad hälsa bland ungdomar med astma”.

 

Juan Wang

Arbets-och miljömedicin, Uppsala Universitetet tilldelas stipendium för forskningsprojektet
”Astma, rinit och sjuka hus symtom (SBS) – samband med bostadsmiljön och skolmiljön”.

2013

Anna Winberg

Institutionen för klinisk vetenskap/pediatrik, Umeå Universitet
”Förekomst av födoämnesöverkänslighet bland svenska skolbarn – validering med dubbelblind placebokontrollerad födoämnesprovokation och inflammationsmarkörer”.

 

Sara Fagerstedt

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Karolinska Institutet
”Allergiutveckling hos barn – påverkar livsstilen exponering för immunstörande miljöföroreningar under graviditet och tidig barndom – ALADDIN-studien”.

Guihong Cai

Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet
MögelDNA, mögel, fukt och pälsdjursallergen i skolor, allergiförskolor och vanliga förskolor – samband med luftvägshälsa hos barnen”.

2012

Natalia Ballardini

Institutionen för miljömedicin, Karolinska Institutet
”Aspects of eczema in childhood”

 

Marina Jonsson

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
“Kommunikation ur ett patientperspektiv – djupintervjuer med tonåringar som har astma”

 

Mirja Vetander

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
”Svår födoämnesallergi bland barn och ungdomar: utlösande agens, symptomatologi, konsekvenser, påverkan på hälsorelaterad livskvalitet och hantering inom sjukvården”

 

Anne Örtqvist

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
”Swedish Twin Study On Perinatal characteristics to Prevent Astma – Stoppa”