FAQ: covid-19

Astma- och Allergiförbundet får många frågor från personer som känner oro antingen för att det inte ska vara möjligt att vaccinera sig eller risk för allergiska reaktioner av vaccinationen. Vi ger aldrig individuell rådgivning utan hänvisar alltid till 1177 Vårdguiden för individuellt stöd. Däremot har vi samlat mer generella svar kring covid-19, vaccin, astma och allergi här.

Frågor om corona och pollenallergi

Vad skillnaden är på symtomen mellan covid-19 och pollenallergi?

Vanliga besvär vid pollenallergi är:

  • hosta och retningar i luftrören
  • huvudvärk
  • klåda i hals och gom
  • nysningar
  • nästäppa
  • rinnande/svidande/kliande ögon
  • trötthet

Feber och halsont är ovanligt vid pollenallergi medan det är vanligt vid covid-19

Folkhälsomyndighetens råd är att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du testa dig och stanna hemma tills du fått ditt provsvar.

Hur ska jag som har pollenallergi agera?

I år är det särskilt viktigt att ha en välbehandlad pollenallergi, så att du slipper snuva, hosta eller andra symptom från luftvägarna. Här har vi har samlat råd och information om hur du själv kan påverka din pollenallergi.

Folkhälsomyndigheten har förtydligat sina råd om hur man skiljer sina symptom och skriver:

”Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du testa dig och stanna hemma tills du fått ditt provsvar.”

Är pollenallergiker mer utsatta för coronaviruset under pollensäsong?

En studie från Göteborgs universitet som det rapporterats flitigt om i medierna har visat på en koppling mellan mängden pollen i luften och sänkt immunförsvar för rhinovirus, det vill säga virus som orsakar vanlig förkylning samt andra infektioner i övre luftvägarna.

Studien visar dock att detta inte enbart berör personer med pollenallergi, utan alla som exponeras för höga pollenhalter. Dessutom gäller sambandet i studien just så kallat rhinovirus och inte risken för att drabbas av covid-19. Studien säger alltså inte något om risken för pollenallergiker att smittas av eller bli svårt sjuka av coronavirus.

Vi har bett Christer Janson, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, kommentera studien och han säger så här:

”Studier på möss, cellkulturer och nässlemhinna antyder att exponering för pollen minskar kroppens förvar mot virus (interferoner). Man har också visat ett tidssamband mellan pollenhalter och rapporterade fall av en viss typ av virus (rhinovirus). Dock så är det inte covid-19 man studerat här, utan rhinovirus. Studien är gjord på icke-allergiker och säger ingenting om pollenallergi. Dessutom så säger författarna själva att kliniska studier behövs för att bekräfta resultaten.”

Astma- och Allergiförbundet tycker att resultaten är intressanta och att de visar att det behövs mer forskning kring hur såväl personer med pollenallergi som andra påverkas av pollen. Resultaten visar också hur viktiga de pollenmätningar och prognoser som görs är för att veta hur pollenhalterna ser ut i olika delar av landet och kunna undvika exponering.

Forskarna bakom ovanstående studie har också gjort en snabb sammanställning över kopplingen mellan antalet allvarligt sjuka i covid-19 och mängden pollen i luften. Även detta har uppmärksammats i media, och lett till en del oro och frågor. Vetenskapsradion gjorde den 4 april 2020 en tydlig genomgång av hur pollen eventuellt kan påverka risken att bli sjuk i covid-19, som landar i att studien inte visar några tydliga samband mellan pollen och en ökad mottaglighet för coronavirus. Man kan inte heller se säkert att mycket pollen ger ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Frågor och svar om coronavaccin och allergi

Jag har astma. Har jag förtur till att vaccinera mig mot corona?

Den som har svår och instabil astma har en ökad risk att bli svårt sjuk i covid-19 och erbjuds därför vaccination i fas 3. Du kan läsa mer om prioriteringsordningen här.

Svår astma innebär att man har återkommande astmasymtom trots att man tar höga doser inhalationssteroider eller orala steroider som underhållsbehandling. Man har exempelvis i stort sett dagligt behov av luftrörsvidgande läkemedel, har nattliga astmabesvär och flera försämrings episoder under ett år.

Kan jag som är allergisk vaccinera mig mot corona?

Om du tidigare fått allvarliga allergiska reaktioner av vaccin eller annat injicerat läkemedel eller vet att du är allergisk mot något av innehållsämnena i vaccinet ska du rådgöra med vården innan du vaccineras. De allra flesta med allergi kan vaccineras mot covid-19.

På Läkemedelsverket kan du läsa bipacksedlarna för de vacciner mot covid-19 som godkänts i Sverige: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin

Vaccinen innehåller inte ägg, laktos eller antibiotika.

Jag har haft allvarliga reaktioner/anafylaxi tidigare och är rädd att få det igen? Vågar jag vaccinera mig?

Att få en allvarlig allergisk reaktion av något av de idag godkända vaccinen mot covid-19 är mycket liten, ungefär 1 på 100 000. Forskare har därför konstaterat att fördelarna med att få vaccinskydd mot den potentiellt livshotande covid-19-infektionen kraftigt överväger i jämförelse med den lilla risken för en allvarlig allergisk reaktion. Alla mottagningar som utför vaccinationer ska ka beredskap att behandla en allvarlig allergisk reaktion.

Om du tidigare fått allvarliga allergiska reaktioner av vaccin eller annat injicerat läkemedel eller vet att du är allergisk mot något av innehållsämnena i vaccinet ska du rådgöra med vården innan du vaccineras. De allra flesta med allergi kan vaccineras mot covid-19

Även om allergiska reaktioner mot vaccin kan vara farliga om de inte behandlas så ska alla som ger vaccin ha en beredskap för att ta hand om dem.

Svensk förening för allergologi (SFFA) rekommenderar att de som haft en svår allergisk reaktion mot till exempel födoämnen, insektsstick eller latex ska vara kvar minst 30 minuter efter vaccination. De bör också vaccineras på en mottagning där det förutom anafylaxiberedskap även ska finnas möjlighet för akutbehandling, såsom att ge syrgas och sätta dropp (exv. på vårdcentral)

Jag har tidigare reagerat vid vaccinering och undrar hur jag ska tänka?

Om du tidigare fått allvarliga allergiska reaktioner av vaccin eller annat injicerat läkemedel eller vet att du är allergisk mot något av innehållsämnena i vaccinet ska du rådgöra med vården innan du vaccineras. Det beror på att de måste göra en individuell bedömning av vad din reaktion berodde på och om det finns i vaccinet du ska få.

I produktinformationen till de vaccin som godkänts av europeiska läkemedelsverket finns en uppmaning till patienter att rådgöra med vården om de tidigare fått allergiska reaktioner av andra vaccin (däremot inte för andra allergiska reaktioner).

Du kan hitta information om godkända vacciner mot covid-19 på Läkemedelsverkets webbplats. I bipacksedeln finns information riktad till patienter och i produktresumén kan du hitta information riktad till vårdpersonal: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin

Vaccinen innehåller inte ägg, laktos eller antibiotika.

Jag är rädd för en allergisk reaktion men vill ändå vaccinera mig. Kan jag kräva att få läkarövervakad vaccination?

Även om allergiska reaktioner mot vaccin kan vara farliga om de inte behandlas så ska alla som ger vaccin ha en beredskap för att ta hand om dem.

Svensk förening för allergologi (SFFA) rekommenderar att de som haft en svår allergisk reaktion mot till exempel födoämnen, insektsstick eller latex ska vara kvar minst 30 minuter efter vaccination. De bör också vaccineras på en mottagning där det förutom anafylaxiberedskap även ska finnas möjlighet för akutbehandling, såsom att ge syrgas och sätta dropp (exv. på vårdcentral).

Jag är tex allergisk mot ägg, men vet inte om vaccinen innehåller det. Hur ska jag veta vad vaccinet innehåller?

Inget av de coronavaccinen som är godkända i Sverige innehåller ägg eller spår av ägg. De innehåller inte heller laktos eller antibiotika.

På Läkemedelsverket kan du läsa bipacksedlarna för de vacciner mot covid-19 godkänt i Sverige: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin

SVT har gjort en video som illustrerar vad Pfizers corona-vaccin innehåller. Se den här.

Innehåller de olika coronavaccinen olika saker?

På Läkemedelsverket kan du läsa bipacksedlarna för de vacciner mot covid-19 som godkänts i Sverige: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin

Vaccinen innehåller inte ägg, laktos eller antibiotika.

SVT har gjort en video som illustrerar vad Pfizers corona-vaccin innehåller. Se den här.

Jag har nyligen läst att personer fått allvarliga allergiska reaktioner av vaccinet och undrar hur jag ska tänka. Vågar jag vaccinera mig?

Att få en allvarlig allergisk reaktion av något av de idag godkända vaccinen mot covid-19 är mycket liten, ungefär 1 på 100 000. Forskare har därför konstaterat att fördelarna med att få vaccinskydd mot den potentiellt livshotande covid-19-infektionen kraftigt överväger i jämförelse med den lilla risken för en allvarlig allergisk reaktion. Alla mottagningar som utför vaccinationer ska ha beredskap att behandla en allvarlig allergisk reaktion.

Om du tidigare fått allvarliga allergiska reaktioner av vaccin eller annat injicerat läkemedel eller vet att du är allergisk mot något av innehållsämnena i vaccinet ska du rådgöra med vården innan du vaccineras.

På Läkemedelsverket kan du läsa bipacksedlarna för de vacciner mot covid-19 som godkänts i Sverige: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin

Du kan läsa mer här:

Vetenskapsradion Hälsa – Så ska du tänka om vaccinerna om du är allergisk

Läkemedelsvärlden – Undersöker sällsynta allergiska reaktioner

Allergia.se – De allra flesta allergiker kan vaccinera sig mot covid-19

Det står att jag bör rådgöra med vården innan jag tar vaccinet. Vad betyder det? 1177 eller bör jag få ok från min allergiläkare?

Eftersom det kan variera så är det svårt för oss att svara på vart du bör vända dig.

Frågor och svar om corona och astma

Tillhör man en riskgrupp om man har astma?

Kunskapen om covid-19 ökar hela tiden, och Astma- och Allergiförbundet följer myndigheternas rapportering löpande. Den 15 juni 2020 uppdaterade Folkhälsomyndigheten sin information om riskgrupper, baserat på nya undersökningar. Det är, liksom tidigare, framför allt hög ålder som lyfts fram som den viktigaste orsaken till ökad risk för allvarlig sjukdom.

När det gäller astma, så har man ändrat hur man tidigare uttryckt sig. Man listar vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare. Ju högre upp på listan, desto större riskökning. Som nummer 7 (av 12) står:

”Kronisk lungsjukdom”

Man skriver lite längre ner att ”Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil” samt att ”Barn har en mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka, även de som har något av de tillstånd eller sjukdomar som ökar risken för vuxna och äldre personer.”

Det är alltså speciellt viktigt i corona-tider att vara välbehandlad i sin astma.

Vad kan den som har astma göra för att skydda sig mot att drabbas allvarligt av coronaviruset?

Astma- och Allergiförbundet har frågat Christer Janson, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, om det finns något att göra för att skydda sig själv eller sina barn med just astmasjukdom. Han svarar ”Virusinfektioner är en vanlig utlösande faktor till en period med försämrad astma. Under tider när risken att drabbas av en virusinfektion är förhöjd är det därför extra viktigt att underhållsbehandlingen av astman är så bra som möjligt.

Särskilt noga ska man vara med att ta antiinflammatoriska läkemedel regelbundet, enligt den ordination man fått från sin läkare. För den som vanligtvis bara tar mediciner under allergisäsongen kan det vara bra att börja redan nu. På så sätt är astman så välkontrollerad som möjligt ifall man skulle drabbas av en infektion.”

Mitt barn har astma, men skolans verksamhet pågår som vanligt. Ska jag hålla mitt barn hemma?

Folkhälsomyndigheten anger att ”Barn har en mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka, även de som har något av de tillstånd eller sjukdomar som ökar risken för vuxna och äldre personer.” Därför har man överlämnat till Skolverket att ange riktlinjer för skolan.

Skolverket.se hittar du samlad information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av covid-19.

Här besvarar Skolverket mer specifika frågor om skolan och förskolan i förhållande till corona.

Folkhälsomyndigheten har speciell information om skolor och förskolor här.

Jag har astma. Finns det några risker med att gå till jobbet?

Folkhälsomyndigheten anger att välbehandlad astma inte ger annat än marginellt ökad risk för allvarlig covid-19. Om man däremot har så pass svår astma att man har nedsatt lungfunktion med minst 50 procent och dessutom har ytterligare minst en kronisk sjukdom kan man ha rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Om du känner oro så rådgör med din arbetsgivare så att du kanske kan jobba hemifrån. Går inte det, kan det vara bra att veta att arbetsgivaren har ansvar för din arbetsmiljö. I dagsläget innebär det att arbetsgivaren har ansvar för att hantera både den faktiska smittorisken, men också oron bland anställda. I första hand bör du alltså prata med din chef och berätta om din oro, så att ni tillsammans kan hitta en lösning.

Arbetsmiljöverket har sammanställt råd till arbetsgivare som behöver göra riskbedömning om de anställda kan tänkas utsättas för det nya coronaviruset här.

Du kan även prata med ditt fackförbund eller med arbetsplatsens arbetsmiljöombud om möjliga lösningar eller om du har frågor kring vad som gäller på arbetsplatsen. De flesta fackförbunden har dessutom publicerat branschspecifika frågor och svar (FAQ) kring corona och vad som gäller för arbetstagare på sina respektive hemsidor.

Jag har svår astma. Har jag rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst när jag stannar hemma för att slippa bli smittad av corona?

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli – 30 september 2020.

Bland de riskgrupper som har rätt till ersättning anges vissa kroniska sjukdomar, där svår astma skulle kunna ingå. Försäkringskassan skriver: ”Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5), kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet (<50 procent) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling.” Utförlig information finns på Försäkringskassans hemsida.

Jag har läst på webben att antiinflammatoriska läkemedel som kortison kan vara en faktor för att förvärra en infektion. Jag undrar om det är någon risk att använda min astmamedicin (inhalator)?

Som sagts ovan har Astma- och Allergiförbundet frågat Christer Janson, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, om det finns något att göra för att skydda sig själv eller sina barn med just astmasjukdom. Han svarar ”Virusinfektioner är en vanlig utlösande faktor till en period med försämrad astma. Under tider när risken att drabbas av en virusinfektion är förhöjd är det därför extra viktigt att underhållsbehandlingen av astman är så bra som möjligt.

– Särskilt noga ska man vara med att ta antiinflammatoriska läkemedel regelbundet, enligt den ordination man fått från sin läkare. För den som vanligtvis bara tar mediciner under allergisäsongen kan det vara bra att börja redan nu. På så sätt är astman så välkontrollerad som möjligt ifall man skulle drabbas av en infektion.”

Den antiinflammatoriska läkemedel som Christer Janson som här nämner är just steroider (kortison) som inhaleras. Kortison kan också ges i mycket höga doser i form av tabletter, exempelvis när en person med astma behöver sjukhusvård. När kortison ges i så höga doser kan det också ge andra typer av biverkningar, exempelvis påverkan av immunförsvaret.

Vi kan inte ge medicinska råd eller göra individuella bedömningar. Men de generella råd som finns är alltså att ta sin förebyggande behandling eftersom man vet att det minskar risken för försämring vid en virusinfektion. Inhalationssteroider är välbeprövade läkemedel som under lång tid använts av astmatiker även under perioder med pågående infektioner.

Vi har även ställt frågan till Läkemedelsverket, som inte kan säga mer än att ”Vi kan inte ge några råd kring hur man ska ändra sin medicinering. Men det är viktigt att inte avbryta den utan fortsätta med underhållsbehandlingen och ha en beredskap inför att kunna ta behovsmedicin”.

Övriga frågor om corona

Hur ska den som tillhör en riskgrupp skydda sig mot smitta?

Du som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, omfattas nu av de allmänna råd som gäller för alla. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk. Tänk också på följande:

Håll avstånd till andra på offentliga platser, både inomhus och utomhus, till exempel i affärer, på gym eller i kollektivtrafiken. Fortsätt gärna att handla vid särskilda tidpunkter då det är ett mindre antal människor i affären.

Avstå från att anordna eller delta i större sociala sammanhang, såsom fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Res i första hand med egna färdmedel eller andra allmänna färdmedel som går att boka, till exempel tåg. Undvik resor med kollektivtrafiken, till exempel buss, tunnelbana eller spårvagn. Undvik att resa i rusningstid.

Vad gör jag om jag tror att jag blivit smittad?

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Finns det statistik om hur det nya coronaviruset drabbar olika riskgrupper?

Det finns väldigt lite statistik ännu så länge. Mest handlar det om antalet smittade överlag, och statistiken finns inte nedbruten på olika grupper. Folkhälsomyndighetens sida med statistik över antalet smittade uppdateras löpande och finns här.

Finns det några generella råd när det gäller vaccination mot lunginflammation?

Enligt Folkhälsomyndigheten kan coronaviruset orsaka lunginflammation. Baserat på erfarenhet från andra virusinfektioner som drabbar luftvägarna finns det troligen även fall där lunginflammationen är en följdsjukdom, då orsakad av bakterier. Det senare är fallet vid säsongsinfluensa och detta skiljer alltså de båda sjukdomarna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot pneumokocker bland annat till personer med svår astma efter individuell bedömning. Det är därför bra att se över sitt vaccinationsskydd även om vaccinet alltså inte skyddar mot corona. Läs mer om vaccination på Folkhälsomyndighetens sida här.

Till toppen av sidan