Tillgänglighet och diskriminering

Den 1 januari 2015 infördes en ny diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen – bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet för dig som har allergisjukdom kan anmälas till DO eller till någon av Sveriges Antidiskrimineringsbyråer.

Sverige har skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som trädde i kraft i Sverige i januari 2009. Enligt konventionen är brister i tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning att betrakta som en form av diskriminering. Den 1 januari 2015 infördes en ny diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen – bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som omfattar alla samhällsområden i lagen. Tillägget i lagen utgör ett komplement till redan befintlig lagstiftning. Den 1 maj 2018 infördes en lagändring som innebär ett förstärkt förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, där även mindre företag omfattas. Du kan läsa mer om lagen här.

Vad kan jag göra?

Bristande tillgänglighet för dig som har allergisjukdom kan anmälas till DO eller till någon av Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Anmälan kan göras av enskilda personer med funktionsnedsättning och i vissa fall utreds ärenden och drivs till domstol. Individer, organisationer och antidiskrimineringsbyråer med flera kan driva ärenden till domstol oavsett vilken bedömning DO gör. Domstolen avgör sedan om den som upplever sig diskriminerad har rätt till diskrimineringsersättning. Praxis håller på att utarbetas eftersom lagen fortfarande är relativt ny. På DO:s webbplats går det att söka på vilka rättsfall och ärenden som finns.

Anmälningar till DO ökar kunskapen om vilka problem om bristande tillgänglighet som finns i samhället och kan på sikt ha betydelse, även om de inte drivs som enskilda rättsfall. Flera organisationer bildade gemensamt organisationen Med Lagen Som Verktyg för att öka möjligheten att kunna driva rättsfall och få fram praxis, men projektet är nu avslutat. Astma- och Allergiförbundet saknar jurist och inte har möjlighet att driva rättsfall på egen hand. Men förbundet samlar gärna in information om fall som rör diskriminering på grund av bristande tillgänglighet för att öka kunskapen så hinder för personer med allergi framöver ska kunna bedömas som bristande tillgänglighet.

Flera antidiskrimineringsbyråer bedriver projekt och arbetar främjande och förebyggande med information och utbildning mot diskriminering. DO bedriver ett projekt ”Ingen får diskriminera dig i skolan” som vänder sig till elever i grund och gymnasieskolan.

Publicerad den: 21 april 2021

Uppdaterad den: 26 oktober 2023

Till toppen av sidan