Granskningsrådet

Astma- och Allergiförbundets strävan är att tillförsäkra organisationen ett granskningsråd med högsta möjliga kompetens. Rådet skall därför bestå av framstående och ledande specialister inom medicin, kemi och teknik. Dessa har i sin tur kontakter med annan högt kvalificerad expertis. Bedömningen och rekommendationen av en produkt baseras på forskningsresultat, existerande tester, mätningar, receptur och annan information.

Granskningsrådet består idag av

  • Yrkes- och miljöhygieniker
  • Dermatolog
  • Specialistläkare, yrkes- och miljömedicin

2023 års granskningsrådsmöten

Granskningsrådet samlas följande datum

Under året kommer Granskningsrådet att sammanträda efter behov. Är du intresserad av att ansöka om märkning? Skicka e-post till Annika Almgren, nationellt ansvarig för rekommenderade produkter i Sverige, så bokar vi in en granskning!

Etik

Förtroendevald styrelsemedlem eller ledamot av granskningsrådet har ett särskilt ansvar att iakttaga ”Försiktighetsprincipen”. Den innebär att vid minsta tveksamhet om produktens innehåll och egenskaper, ska granskningsrådet och förbundsstyrelsen avstå från att rekommendera produkten. Om det föreligger tveksamhet om produktens innehåll och egenskaper avstår rådet därför från att rekommendera produkten, även om det i sig inte behöver vara fråga om en dålig produkt.

Vid all granskning ska undersökningar och dokumentation prövas kritiskt. Så långt som möjligt ska vetenskapliga data ligga till grund för bedömningen av produkterna.

Den som själv har förtroendeställning i eller på annat sätt har anknytning till företaget för aktuell produkt, granskar inte och deltar inte i styrelsens beslut. Alla former av uppdragsverksamhet eller medverkan i kommersiella sammanhang med anknytning till den granskade produkten och företaget kräver skriftlig ansökan och godkännande av förbundsstyrelsen.

Ledamot av granskningsrådet, anställd eller förbundsstyrelsen får inte acceptera gåva eller liknande förmån från företaget vars ansökan granskas, då ställningen som fri och obunden granskare eller förtroendevald styrelseledamot därmed skulle kunna ifrågasättas.

Ledamot av granskningsrådet, anställd eller förbundsstyrelsen får inte för egen eller annans vinning utnyttja erhållna kunskaper om produkter eller förhållande inom företag som inlämnar ansökan. Full sekretess skall iakttagas.

Förbundsstyrelsen

Det slutliga beslutet om en produkt ska få den nordiska märkningen fattas av förbundsstyrelsen. Styrelsens bedömningar avseende produkter måste hela tiden präglas av integritet, hög etik och objektivitet. Arbetet med rekommendationerna har en avgörande betydelse för organisationens uppbyggda förtroendekapital.

Ekonomi


Förbundets verksamhet kring den nordiska märkningen är kostsam. Ny expertis engageras efterhand i granskningen av produkter, och administrationen växer. Nya avtal med företag tecknas och de löpande bevakas. Ett utvecklingsarbete drivs kontinuerligt inom området.

En grundläggande inställning är att de avgifter som tas ut från företagen ska täcka de kostnader som förbundet har för att driva och genomföra granskningen, samt för att vidareutveckla verksamheten. Frågor om ansökningsavgift, användande av logotyp, årsavgifter och recepturändringar beslutas av Astma- och Allergiförbundets styrelse.

Till toppen av sidan

Annika Almgren

Nationellt ansvarig Rekommenderade produkter

Kontakt

annika.almgren@aaf.se

08-506 28 221