Inställda undersökningar under coronaåret drabbar barn och vuxna med astma

De viktiga spirometriundersökningar som personer med astma behöver för att kunna behandlas rätt har i många fall ställts in – utan att konsekvensanalyser gjorts. Det visar en ny undersökning från Astma- och Allergiförbundet.

– Detta kan få långtgående konsekvenser för den enskilde patienten, säger Astma- och Allergiförbundets generalsekreterare Kristina Ljungros.

Nu vill Astma- och Allergiförbundet att Socialstyrelsen agerar.

Var fjärde patient har fått sina spirometriundersökningar inställda

En ny medlemsundersökning som Astma- och Allergiförbundet gjort i Stockholm visar att mer än var fjärde patient, 26 procent, fått sina spirometriundersökningar inställda. Ungefär var tredje patient upplever att astmavården inte varit lika tillgänglig som vanligt.

-Under våren har vi fått allt fler rapporter från medlemmar i hela landet om att viktiga undersökningar ställs in. Vi har förståelse för att det under denna pandemi krävts prioriteringar utöver det vanliga. Men vi anser att det måste finnas tydliga riktlinjer hur dessa prioriteringar ska gå till. Slumpen ska inte avgöra vårdkvaliteten, säger Kristina Ljungros.

Stor skillnad i tillgång till vård mellan regioner

Carina Larsson bor i Eskilstuna och jobbar som astmasjuksköterska i Stockholm. Hon har själv två barn med astma. Carina berättar att det ena barnet har en hög svårighetsgrad på sin astma och har blivit remitterad från Sörmland till Huddinge sjukhus allergimottagning. Hen har fått regelbundna spirometriundersökningar sedan Coronautbrottet och uppföljningar hemifrån, mycket tack vare möjligheten att göra dagliga spirometriundersökningar hemma via en trådlös lungmätare som är kopplad till en app i mobilen. På så vis kan lungkapaciteten mätas dagligen. Astma är en rörlig sjukdom och kräver ett laborerande med mediciner.

-Det bästa med det är att kontakten kan ske digitalt. Föräldrarna kan se värdena i telefonen och vårdpersonalen kan plocka upp värdena i datorn. 

Carinas yngsta barn har en något lindrigare astma men behöver fortfarande undersökningar var tredje månad. Hen fick vänta åtta månader på sin spirometriundersökning. 

-Det är en frustration att inte få den vård man faktiskt vet finns. Jag har en fördel i att jag har kunskapen själv men många föräldrar blir jätteoroliga. Jag kan tänka mig att det blir flera akuta besök, säger Carina Larsson.

Smittorisk anledning till inställda undersökningar

Anledningen till att spirometriundersökningar ställs in är den smittorisk de kan föra med sig, enligt vården. När en patient gör spirometri är risken för hosta stor, vilket kan sprida aerosoler med covid-19. Därför krävs det dels god ventilation i rummet, och dels behövs spirometrar med filter, vilket inte alla kliniker har.

-Frågan har hanterats väldigt olika av olika vårdgivare. Astmapatienter runt om i landet har behandlats olika. Kliniker som inte kan utföra spirometrier måste kunna remittera till de som kan. Spirometri ska också kunna genomföras i hemmet för den som vill. Det är ett problem att det inte har funnits gemensamma smittskyddsrutiner eller rutiner för vilka spirometrier som ska prioriteras, säger Kristina Ljungros.

Astma- och Allergiförbundet uppmanar Socialstyrelsen att agera

Nu uppmanar Astma- och Allergiförbundet Socialstyrelsen att snarast ta fram riktlinjer för hur prioriteringar ska göras, samt en konsekvensanalys av vad inställda spirometrier kan innebära. Varje region måste också ta ansvar för lokala rutiner för till exempel remisser mellan kliniker och vårdcentraler. Dessutom behöver patienter få återkoppling på hur länge det är säkert att avstå spirometri, och vad de kan göra istället för att se till så att astman inte hamnar utanför kontroll.

Fakta: 800 000 människor har astma

800 000 människor i Sverige lever med astma. Spirometri görs både för att diagnostisera astma och för att följa att patienterna har sin astma under kontroll. Om spirometrier inte genomförs regelbundet är risken att astman försämras kraftigt.

Publicerad den: 22 oktober 2020

Uppdaterad den: 2 december 2022