– Kan utandningsprov förbättra behandlingen av patienter med astma?

Ett enkelt sätt att ta reda på om en person har så kallad typ 2-inflammation i luftrören är att mäta kväveoxidhalten i utandningsluften. Metoden används på specialistmottagningar. Men nu vill forskaren Jörgen Syk undersöka om den även kan förbättra astmavården på våra vårdcentraler.

Vad ska du och dina kollegor ska undersöka?

Vi vill se om behandlingen av patienter med allergisk astma kan förbättras om de följs med så kallade feno-mätningar. Det är en metod som mäter kväveoxidhalten i patienters utandningsluft. Halterna av kväveoxid stiger nämligen vid typ 2-inflammation, som ligger bakom allergisk astma. Men metoden används sällan i primärvården, trots att de flesta astmapatienterna i Sverige behandlas just där.

Hur ska ni gå till väga?

– Vi har tidigare gjort en studie på vårdcentraler som visade på bättre astmakontroll och färre försämringsperioder hos patienter som fått göra feno-mätningar. Nu ska vi göra en studie på 8–12 vårdcentraler, där hälften börjar använda mätmetoden och övriga fortsätter som vanligt. Vi har också utvecklat ett särskilt webbaserat verktyg för att bedöma feno-värdena.

När kan det vara bra att göra en feno-mätning?

– Det kan vara till hjälp när man ska ställa diagnos, till exempel när en patient söker vård för luftvägsbesvär där det inte är helt tydligt vad orsaken är. Om det handlar om allergisk astma vet vi också att patienter har hög sannolikhet att svara bra på behandling med kortisoninhalationer. Metoden är även en bra hjälp vid uppföljning av patienter med allergisk astma för att se om deras behandling fungerar bra eller om något behöver ändras, till exempel i miljön.

Hur hoppas du att studien ska kunna hjälpa astmapatienter?

– Om den visar att feno-mätningar kan förbättra bedömningen och behandlingen av patienter i primärvården kan det leda till ett bättre och mer individanpassat omhändertagande av astmapatienter. Ifall man som patient får bättre förståelse för att man har en inflammation i luftrören som går att mäta och påverka blir man förhoppningsvis också mer motiverad att följa sin behandling.

Jörgen Syk är forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska institutet i Stockholm. Han har fått forskningsanslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för projektet ”Klinisk effekt av feno-mätning vid astmabehandling i primärvården; en klusterrandomiserad interventionsstudie”.

Publicerad den: 3 maj 2022

Uppdaterad den: 31 augusti 2022