KBT online kan hjälpa personer med astma att kontrollera sin oro

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi, KBT, kan vara till nytta för personer med ångest relaterad till astma. Det framgår av svensk forskning där patienter tränat på att reagera annorlunda vid astma, oro och stress.

Tidigare studier har visat att ångest och oro är vanligt vid astma, och något som kan förvärra upplevelsen av astmasjukdomen. Bland personer med astma är risken dubbelt så hög att få en ångestdiagnos  jämfört med befolkningen i övrigt.

Astmasymtom kan vara svåra att skilja från symtom som orsakas av oro eller ångest, som till exempel andnöd. Detta kan leda till att personer med astma undviker situationer i onödan, situationer som alltså inte är farliga.

För att hjälpa personer med astma och oro att må bättre har en forskargrupp vid Karolinska Institutet utvecklat en internetbaserad behandlingsmetod. Den bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT, och riktar in sig på att minska ett överdrivet undvikande-beteende.

Två pilotstudier har genomförts inom ramen för projektet, som bland annat finansierats av Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

Publicerad den: 6 oktober 2021

Uppdaterad den: 6 oktober 2021