Mat – en nödvändighet för ett bra liv

Mat spelar en central roll i våra liv. Den är inte bara nödvändig för att överleva. Den är även viktig ur ett socialt och kulturellt perspektiv. En av fem personer i Sverige lever med matallergier och antalet personer som drabbas av allergisjukdom ökar.

Olika typer av födoämnesallergier, intoleranser och överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem.  Många personer och familjer med matallergi lever med stor rädsla och oro kring maten, vilket ofta leder till social isolering och en upplevelse av utanförskap.

Barn och vuxna med matallergi ska kunna leva ett symtomfritt liv utan rädsla för livshotande reaktioner, ha en likvärdig livskvalitet som personer utan matallergi, och få den vård de behöver. För att nå dessa mål krävs ett samlat grepp där myndigheter och olika samhällsaktörer samverkar kring frågorna. 

En nationell huvudman för säkra måltider behövs

Vems ansvar är matallergier inom välfärden idag? Svaret är enkelt – ingen myndighet har ansvaret. Det är därför hög tid att ansvaret tydliggörs. Matallergi behöver prioriteras och få den självklara plats som övriga insatser inom välfärden! Vi föreslår:

  • Att en myndighet ges i uppdrag att starta ett nationellt kunskapscentrum för matallergi och att huvudansvar för specialkost i förskola och skola tydliggörs
  • Nationella riktlinjer tas fram så att specialkost och intyg för specialkost behandlas lika i hela landet 
  • En kompetenshöjning inom primärvården på området matallergi där alla vårdcentraler har en allergiansvarig
  • Att gränsvärden för allergener i mat implementeras inom EU och på nationell nivå
Till toppen av sidan