Så bör skolor jobba för att få en bättre luft

Idag är det den internationella dagen för ren luft – och en av de platser där forskning visar att ren luft är som allra viktigast är skolan. Här är några förslag på hur skolorna kan bli bättre på att arbeta med luften.

Idag är det den internationella dagen för ren luft – och en av de platser där forskning visar att ren luft är som allra viktigast är skolan. Samtidigt finns det en hel del brister i många skolors inomhusluft. Här är några tips från Astma- och Allergiförbundet på hur skolorna kan bli bättre på att arbeta med luften.

Forskning visar att god luftkvalitet är viktigt för elevers hälsa och för att kunna prestera bra i skolan. Enligt en dansk studie gav till exempel varje fördubbling av uteluftstillförseln i skolor en förbättring av elevers prestation med nästan 15 procent.

Trots det finns mycket kvar att göra när det gäller inomhusluften i landets skolor. I en inspektion från 2016 som Arbetsmiljöverket gjorde av 2 200 skolor hade 20 procent av skolorna brister i luftkvaliteten.

Och trots lagkrav uppgav bara 3 av 10 kommuner att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) gjorts i alla skolor de senaste tre åren, enligt en undersökning som branschorganisationen Svensk Ventilation gjorde förra året. I var fjärde kommun hade 25 procent av skolorna, eller fler, fått anmärkning eller icke godkänt vid senaste ventilationskontrollen.

Vad kan då din eller ditt barns skola – eller du som personal eller fastighetsskötare – göra för att bidra till att inomhusluften förbättras? Här är några tips!

Använd Allergironden – en checklista för skolor och förskolor att ha som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att upptäcka och åtgärda allergirisker, till exempel dålig luft. Svara på frågorna och ta fram en handlingsplan med åtgärder. Ett förslag är att sätta upp skyltar utanför klassrum med information om hur många som kan vistas där med hänsyn till ventilationen. Detta kan användas som utgångspunkt vid schemaläggning/planering.
Se till så att skolan och fastighetsägaren tar fram rutiner för service och underhåll av ventilationssystemet, eller gör de rutiner som finns kända. Ibland kan ventilationssystemet behöva förbättras och läggas in i fastighetsägarens planering.
Genomför OVK (obligatorisk ventilationskontroll) enligt lagkrav med de intervall som krävs (vart 3:e år för skolor) så att ventilationsanläggningen fungerar som det är tänkt.

Mer information:

Publicerad den: 7 september 2020

Uppdaterad den: 5 januari 2021