Stora vinster med diagnosuppföljning

Överläkare Anna Winberg är allergolog vid barn- och ungdomskliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Hennes forskning kring barns matöverkänslighet visar på vikten av uppföljning av diagnoser.

– Mycket personligt lidande skulle sparas om sjukvården gjorde ordentliga uppföljningar av barn som får en matallergidiagnos i tidig ålder, säger Anna Winberg. Många matallergier växer bort innan skolåldern.

Att barn med diagnosticerad eller misstänkt födoämnesöverkänslighet inte alltid följs upp av sjukvården har Anna Winberg kunnat visa i samband med sin forskning som omfattade 2 585 skolbarn i Norrland.

Fokus i studien låg på överkänslighet mot mjölk, ägg, fisk och vete. När studien startade var barnen 7–8 år. Enligt den enkät som föräldrarna besvarade var 21 procent av barnen överkänsliga mot något av dessa baslivsmedel.  Vid uppföljningen fyra år senare hade överkänsligheten ökat till 26 procent, enligt föräldrarna.

125 barn i studien, cirka 5 procent, undvek då helt mjölk, ägg, fisk och vete på grund av upplevd matallergi. Allergitester visade emellertid att endast 0,6 procent av barnen faktiskt hade en matallergi.

– Om man inte följer upp barnen regelbundet utsätts vissa barn för oro och begränsningar i onödan, samtidigt som de barn som har en allvarlig allergi kanske inte får rätt behandling och inte heller kunskap att hantera svåra allergiska reaktioner.

Den studie Anna Winbergs nu leder, i samarbete med Örebro Universitet, undersöker förekomst, utläkning och riskfaktorer vid en allvarlig form av födoämnesallergi kallad FPIES, food protein induced enterocolitis syndrome.

Anna Winberg är allergolog och överläkare vid barn- och ungdomskliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Projektet fick anslag från Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond 2018 för en treårsperiod.

Publicerad den: 25 september 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021