Unga med astma mer oroliga under pandemin

Pandemin har påverkat den psykiska hälsan hos människor över hela världen, inte minst unga vuxna. En grupp som uppger att de upplevt mer oro och stress kopplat till covid-19 och den egna hälsan än andra är unga med astma, särskilt kvinnor och unga med okontrollerad astma. Det visar en ny studie.

Forskarna bakom studien ville undersöka oro och stress hos unga kopplat till coronapandemin – och särskilt hur unga med astma och allergi har påverkats.

– Astma misstänktes tidigt vara en riskfaktor för att drabbas av svårare covid-19. Våra kollegor på kliniken fick också tidigt många frågor från människor som var oroliga. Senare studier har inte riktigt kunnat bekräfta att astma är en riskfaktor, åtminstone inte om den är välbehandlad, men oron har ändå funnits kvar.

Det säger Sandra Ekström, som är epidemiolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm och Karolinska institutet och en av förstaförfattarna bakom studien.

1 600 unga deltog

Tidigare studier har också visat att astma kan vara kopplat till sämre mental hälsa. Men det finns få studier om hur astma kan vara kopplad till just oro för covid-19, menar hon.

I studien, en så kallad tvärsnittsstudie, fick drygt 1 600 unga vuxna från befolkningskohorten Bamse-projektet* svara på frågor om hur de mått under pandemin. Frågorna handlade bland annat om psykisk hälsa kopplat till covid-19, stress, olika livsstilsfaktorer och symtom på astma eller allergi.

Större risk för oro

Resultatet? Ungefär hälften av de unga vuxna i studien uppgav att de kände ökad oro kopplat till covid-19. Unga med astma rapporterade mer oro för sin egen hälsa jämfört med unga utan astma, 39 procent jämfört med 29 procent. De upplevde generellt också lite mer stress och hade fler kontakter med nätbaserad vård om detta. Särskilt tydligt var den ökade oron bland unga kvinnor och deltagare med okontrollerad astma.

Det fanns däremot inget signifikant samband mellan ökad oro och allergisk rinit, alltså symtom från ögon eller näsa till följd av allergi mot till exempel pollen eller pälsdjur.

Lämnats ensamma

Resultatet är viktig kunskap för alla som arbetar med vård av unga människor med astma, menar forskarna.

– Det är bra att oro hos unga med astma uppmärksammas, eftersom det är en grupp som kanske lämnats ganska mycket ensamma med sin oro. Det visar hur viktigt det är att vårdpersonal stödjer och följer upp unga med astma generellt, och särskilt under denna speciella period som en pandemi är.

Att ha okontrollerad astma innebär alltid en ökad risk för försämringsperioder och ökat vårdbehov, menar Sandra Ekström, varför det givetvis kan ha funnits skäl till oron. Forskning har också visat att unga med astma riskerar att tappas bort i vården, särskilt när de befinner sig mellan barn- och vuxenvård.

Mer digital vård

Det är samtidigt bra att vården nu ställt om till att bli mer digital, menar hon, eftersom den minskade tillgången till vård i början av pandemin med bland annat inställda astmakontroller säkert kan ha bidragit till att öka oron.

Deltagarna i studien svarade på frågorna om psykisk hälsa mellan augusti och november 2020. En inbjudan att delta i studien skickades till 2 270 personer, som då deltagit i en undersökning vid Bamse-projektets 24-årsuppföljning. Av dessa svarade 1 644 personer genom att delta i enkäten som skickades ut.

Forskarna har justerat för andra faktorer som skulle kunna påverka resultatet, som kön, yrke, rökning och BMI.

* Bamse-projektet är en stor befolkningsstudie som stöds av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, där runt 4 000 unga vuxna följts från födseln fram till idag. Bamse står för Barn, allergi, miljö, Stockholm och epidemiologi.

Publicerad den: 25 januari 2022

Uppdaterad den: 25 januari 2022