Veganmärkning falsk trygghet - kan ge livshotande allergiska reaktioner

Array

Att ett livsmedel är veganmärkt är ingen garanti för att produkten inte innehåller animalier såsom ägg, mjölk, fisk, skaldjur eller kött. Flera fall har rapporterats där personer fått allvarliga allergiska reaktioner av veganmärkta produkter. Samtidigt är 60 procent av föräldrar till barn med matallergi ovetande om riskerna med detta, visar en ny Sifo-undersökning. 30 procent uppger dessutom att de köper veganmärkta livsmedel just på grund av sina barns allergi – vilket kan leda till livshotande allergiska reaktioner.

Kantar Public har på Astma- och Allergiförbundets uppdrag genomfört en Sifo-undersökning bland föräldrar till barn med matallergi. Föräldrar till barn som är fem år eller yngre svarar i högre grad att de köper veganmärkta produkter jämfört med föräldrar till äldre barn. 60 procent av de tillfrågade uppger också att de varit ovetande om att veganmärkningen inte garanterar att produkten inte innehåller animalier.

Astma- och Allergiförbundet ser allvarligt på att märkningen är missvisande eftersom mikroskopiska mängder av ett ämne en person är allergisk mot kan räcka för att ge livshotande allergiska reaktioner hos personer med matallergi. 

 – Flera medlemmar i Astma- och Allergiförbundet har rapporterat att de har fått allvarliga allergiska reaktioner efter att ha ätit veganmärkta livsmedel. Det är oroande. Vi kan se allt fler olika veganmärkningar på marknaden, men den är inte reglerad. Det kan räcka med mycket små mängder för att få en anafylaktisk chock. Att utbudet av veganska och växtbaserade produkter blir allt större är bra, men det är viktigt att de är korrekt märkta och säkra. Livsmedelsföretagen behöver ta sitt ansvar och märka varorna korrekt, säger Sofia Knáz, legitimerad dietist och matpolitiskt sakkunnig på Astma- och Allergiförbundet. 

 Tidigare i år gick Livsmedelsverket ut och varnade för att det finns en missuppfattning om att veganmärkning garanterar att produkterna är helt fria från animalier. Trots att en veganmärkt livsmedelsprodukt är gjord på ingredienser från växtriket kan den oavsiktligt vara kontaminerad med exempelvis mjölk eller ägg, något som kan få förödande konsekvenser för personer med matallergi. Veganmärkningen har blivit allt vanligare i takt med att efterfrågan på växtbaserade produkter ökar och är frivillig för företag att använda.  

Astma- och Allergiförbundet vill att: 

  • EU inrättar ett regelverk om korrekt och tydlig livsmedelsmärkning som företagen måste följa, vilket skulle ge ett säkert utbud med korrekt märkta livsmedel i handeln. 
  • Företagen tar ansvar och märker varorna korrekt så länge den politiska processen i EU pågår för att reglera märkningen.  
  • Regeringen inrättar ett nationellt kunskapscentrum för matallergi som kan samla kunskap och kompetens för att förebygga sjukdomsfall till följd av matkonsumtion.  

Om undersökningen:  

Sifo-undersökningen genomfördes av Kantar Public under perioden 27 september –14 oktober 2021. Målgruppen är föräldrar till barn med matallergi. Ett slumpmässigt urval gjordes bland föräldrarna och därefter fick endast de föräldrar som uppgav att deras barn hade matallergi fortsätta att besvara enkäten. Totalt genomfördes 1001 intervjuer med föräldrar till barn med matallergi. 

Publicerad den: 3 december 2021

Uppdaterad den: 22 november 2023