Vi är glömska och litar inte på läkaren

– Det är mycket fokus på att ta fram nya, bra mediciner. Men det spelar ju ingen roll hur raffinerade de är om personerna de riktar sig till använder dem på fel sätt, eller kanske inte ens hämtar ut läkemedlen, säger Tove Hedenrud.

Hälften av alla som får mediciner utskrivna tar dem inte så som läkaren ordinerat. Det visar ett stort antal forskningsstudier. Tove Hedenrud har tittat närmare på hur astmaläkemedel används, och funnit att glömska och kulturella skillnader kan stå i vägen för optimal behandling.

Det som påverkar läkemedelsanvändningen kan bland annat vara grundläggande värderingar, kunskap, förväntningar, vilka biverkningar medicinerna ger, hur krångliga de är att använda, hur bra information man får, ekonomi, avstånd till vårdcentral och apotek samt bemötandet inom vården, förklarar hon. Tove Hedenrud kallar de olika faktorerna för barriärer som kan stå i vägen för optimal behandling, och hon menar att hela vårdkedjan spelar roll. Väldigt få forskare har tittat på orsakerna i form av barriärer under hela förloppet, från det att en person börjar fundera på att uppsöka vården till dess att medicinen blivit en del av vardagen. Den kunskapsbristen vill Tove Hedenrud bidra till att motverka med sin forskning.

Att patienten inte riktigt litar på läkaren kan vara en orsak till att läkemedelsordinationen inte följs, det kan också innebära att man drar sig för att gå till vårdcentralen. En annan barriär som blev tydlig i samtalen med intervjupersonerna var glömska. Det kunde handla om att glömma att boka återbesök, hämta ut läkemedlen och be om förnyade recept i tid före semestern. Sådant kunde ofta orsaka avbrott i medicineringen.

Resultaten från forskningsprojektet ska användas som grund för en ny studie med betydligt fler deltagare, där Tove Hedenrud vill ta reda på hur vanliga de olika barriärerna är bland astmatiker och om de skiljer sig åt mellan olika grupper av personer med astma, exempelvis om graden av utbildning spelar roll.

Tove Hedenrud är docent i samhällsfarmaci på institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Anslaget från Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond beviljades 2015 och sträcker sig två år framåt.

Läs hela artikeln här

Publicerad den: 2 februari 2018

Uppdaterad den: 10 januari 2021