Beviljade forskningsanslag

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond stödjer patientnära forskning som kan höja livskvaliteten för alla som är drabbade av allergiska sjukdomar.

Genom att stödja många olika forskningsprojekt vill vi säkra att medel används för att bedriva forskning efter flera linjer. Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet.

Beviljade forskningsanslag 2020

Helene Alexanderson

Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Effekt av sjukgymnastiska interventioner på barn och ungdomar med astma”

Anna Asarnoj

Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Oral immunterapi till små barn med jordnötsallergi – Small children OIT (SmaChO)”

Tove Hedenrud

Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Upplevda barriärer och hälsoeffekter hos individer med astma”

Christer Janson

Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Astma- och allergiutveckling i Norden när individen blir äldre (RHINE IV)”

Andrei Malinovschi

Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Metoder för att undersöka påverkan av små luftvägar vid astma”

Caroline Stridsman

Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Faktorer som påverkar allvarligt sjukdomsförlopp och död vid COVID-19 – en registerbaserad studie om astma”

Björn Ställberg

Beviljas anslag för forskningsprojektet ”PRAXIS – En longitudinell studie av vuxna med astma och KOL”

Eva Sverremark-Ekström

Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Allergiutveckling och immunologisk profil i relation till tarmens miljö – longitudinella och experimentella studier i en prospektiv kohort”

Cilla Söderhäll

Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Astma hos barn, karakterisering av riskfaktorer för bestående astma samt långtidsuppföljning av sjukdomsförlopp”

Christina West

Beviljas anslag för forskningsprojektet ”En svensk randomiserad studie av oral immunterapi mot mjölkallergi hos barn”

Marit Westman

Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Kronisk rinosinuit och sambandet mellan övre och nedre luftvägsinflammation”

Beviljade forskningsanslag genom åren

Beviljade forskningsanslag 2019

Kjell Alving

Utvärdering av lungfunktionstester och inflammationsmarkörer för säkrare diagnos och individualiserad behandling av barn med astma (2 år)

 

Linus Andersson

Behandling för kemisk intolerans och ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (3 år)

 

Nirina Andersson

Är TRP-receptorer involverade i mekanismerna bakom symtomen vid byggnadsrelaterad ohälsa (BRO)? (1 år)

 

Anna Bergström

Kan astma och eksem under barndomen påverka risken för fetma, högt blodtryck och förhöjda blodfetter hos unga vuxna? (2 år)

 

Lars Olaf Cardell

Intralymfatisk allergivaccination-långtidsuppföljning och biomarkörer (3 år)

 

Hans Grönlund

Allergi och astma mot pälsdjur; förbättrad livskvalitet för allergiker (3 år)

 

Marianne van Hage

Kliniska studier rörande svår födoämnesallergi – från sjukdomsmekanismer på molekylär nivå till förbättrad diagnos och terapi (3 år)

 

Maria Kumlin

Biomarkörer vid kronisk bihåleinflammation med koppling till näspolypos, astma och allergi (2 år)

 

Anders Lindén

Cytokinen IL-26 som ny biomarkör för svårbehandlad och svår astma (3 år)

 

Ulrika Nilsson

Kemikalierester i kläder – en orsak till hudallergi? (3 år)

 

Anna-Carin Olin

Perifera luftvägars betydelse vid astma hos barn och vuxna (2 år)

 

Ellen Tufvesson

Inflammatoriska biomarkörer i allergisk astma (3 år)

Beviljade forskningsanslag 2018

Marianne Bonnert

Internet-förmedlad KBT för orosrelaterad astma (1 år)

 

Sandra Ekström

Fisk och fleromättade fettsyror i förhållande till allergisjukdom och lungfunktion från barn till ung vuxen (3 år)

 

Susanne Glaumann

Kan föräldrarnas IgE-profil under graviditeten förutsäga IgE-sensibilisering och allergiutveckling hos barnet? (2 år)

 

Emma Goksör

Västra Götalands Barn – 15 år senare (3 år)

 

Sophia Harlid

Kan epigenetiska förändringar i navelsträngsblod, kopplade till kemikalie-exponering och livsstil, användas för att prediktera barns risk för astma och allergi? – En studie i födelsekohorten NorthPop (3 år)

 

Gunilla Hedlin

Astma hos barn, karakterisering av riskfaktorer för bestående astma samt långtidsuppföljning av sjukdomsförlopp (2 år)

 

Emma Johansson

Filaggrinmutationens betydelse för olika aspekter vid eksem hos barn och ungdomar (1 år)

 

Mats Lekander

Sjukdomsrespons vid säsongsbunden allergi: sensorisk känslighet, trötthet och kognitiv/emotionell symptombörda (3 år)

 

Gunnar Lilja

Prenatal exponering för födoämnen – Allergiutveckling över generationsgränserna (1 år)

 

Eva Millqvist

Inverkan på hosta och luftvägssymptom av capsaicin i kapselform – en klinisk studie (3 år)

 

Caroline Nilsson

Botande behandling av livshotande jordnötsallergi? Immunologiska markörer (2 år)

 

Lennart Nilsson

ILIT – 2019-2021 – ILIT – finns snart möjlighet använda denna nya immunterapi? (3 år)

 

Anna Nopp Scherman

Kan förenklad diagnostik av mjölkallergi hos barn minska astmautvecklingen (3 år)

 

Björn Nordlund

PreventADALL – Prevention av Atopisk Dermatit och Allergi hos barn (3 år)

 

Eva Rönnmark

Vuxendebuterad astma; incidens och kliniska karakteristika (3 år)

 

Marit Westman

Kronisk rinosinuit och sambandet mellan övre och nedre luftvägsinflammation (2 år)

 

Eva Wikström Jonsson

Adherence och föreställningar om läkemedel vid astmabehandling i primärvården (1 år)

 

Anna Winberg

”Food protein induced enterocolitis syndrome” hos barn – en svensk multicenterstudie (FICS) (3 år)

Beviljade forskningsanslag 2017

Johan Alm

Kan analys av IgE-reaktivitet mot allergena komponenter tidigt i livet predicera risk för allergisk sensibilisering och sjukdom – ALADDIN-studien? (1 år)

 

Erica Bloom

Skolors inomhusmiljö och luftvägshälsa hos elever (3 år)

 

Maria Bradley

Barriärskada vid eksem-hur påverkas funktion och genuttryck vid immunomodulerande behandling. Beror behandlingssvaret på individens FLG-mutationer och/eller antal repeats (gendos) i FLGgenen? (3 år)

 

Henrik Johansson

Ansträngningsutlösta andningsbesvär hos idrottsutövande ungdomar, förekomst och utveckling (2 år)

 

Marina Jonsson

Att leva med födoämnesöverkänslighet och eksem som ung med fokus på livskvalité och överföring från barnsjukvård till vuxenvård (2 år)

 

Roelinde Middelveld

Hur utvecklas astma över tiden? En 10-års uppföljning och utvidgning av den svenska GA2LEN studien (3 år).

 

Magnus Sköld

Studier av astma i vuxen ålder hos för tidigt födda barn (3 år)

 

Eva Sverremark-Ekström

Allergiutveckling 1-10 år i relation till ärftlighet och olika miljöfaktorer som påverkar immunsystemet i tidig ålder. Vilken roll spelar epigenetiska förändringar? (3 år)

 

Ellen Tufvesson

Inflammatoriska biomarkörer vid tidig och sen allergisk astmareaktion efter allergenprovokation (2 år)

 

Helen Vallhov

Malassezia sympodialis och dess extracellulära vesiklars roll i atopiskt eksem (2 år)

 

Maria Weitoft

Plasmaproteomik för att hitta skillnader mellan tidig och sen allergisk reaktion i en human allergenprovokationsstudie (3 år)

Beviljade forskningsanslag 2016

Kjell Alving

Utveckling och utvärdering av biomarkörer för förbättrad diagnos och behandlingsuppföljning hos barn med astma (2 år)

 

Lars Olaf Cardell

En ny vaccinationsstrategi för behandling av luftvägsallergi (3 år)

 

Jonas Erjefält

Immunologisk kartläggning och behandling av steroid-resistent astma (3 år)

 

Hans Grönlund

Allergi och astma mot pälsdjur; förbättrad diagnostik och
behandling (3 år)

 

Gunilla Hedlin

Astma hos barn, karakterisering av riskfaktorer för bestående astma samt långtidsuppföljning av sjukdomsförlopp (2 år)

 

Maria Ingemansson

Allergivaccination av barn och ungdomar med luftvägsallergi (3 år)

 

Jon R Konradsen

Kliniska vinster vid komponentupplöst allergidiagnostik med särskilt fokus på hundallergi (2 år)

 

Annette Krais

Exponering för ftalater i inomhusdamm tidigt i livet och betydelsen för utveckling av allergisk sjukdom hos skolbarn (3 år)

 

Inger Kull

Ungdomar med astma och överföring från barn till vuxensjukvård (3 år)

 

Gunnar Lilja

Pre- och postnatal exponering för födoämnen och allergiutveckling till vuxen ålder (2 år)

 

Anna-Carin Olin

Förstärker luftföroreningar effekterna av pollenexponering? (2 år)

 

Marianne van Hage

Kliniska studier rörande födoämnes- och luftvägsallergi – från molekylära mekanismer till förbättrad diagnostik och terapi (3 år)

 

Göran Wennergren

Astma och allergi hos Västra Götalands barn, friskfaktorer och riskfaktorer (3 år)

Till toppen av sidan