Beviljade forskningsanslag

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond stödjer patientnära forskning som kan höja livskvaliteten för alla som är drabbade av allergiska sjukdomar.

Genom att stödja många olika forskningsprojekt vill vi säkra att medel används för att bedriva forskning efter flera linjer. Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet.

Beviljade forskningsanslag 202

Beviljade forskningsanslag genom åren

Beviljade forskningsanslag 2020

Helene Alexanderson
Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Effekt av sjukgymnastiska interventioner på barn och ungdomar med astma” (3 år)

Anna Asarnoj
Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Oral immunterapi till små barn med jordnötsallergi – Small children OIT (SmaChO)” (3 år)

Tove Hedenrud
Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Upplevda barriärer och hälsoeffekter hos individer med astma” (3 år)

Christer Janson
Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Astma- och allergiutveckling i Norden när individen blir äldre (RHINE IV)” (3 år)

Andrei Malinovschi
Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Metoder för att undersöka påverkan av små luftvägar vid astma” (3 år)

Caroline Stridsman
Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Faktorer som påverkar allvarligt sjukdomsförlopp och död vid COVID-19 – en registerbaserad studie om astma” (3 år)

Björn Ställberg
Beviljas anslag för forskningsprojektet ”PRAXIS – En longitudinell studie av vuxna med astma och KOL” (3 år)

Eva Sverremark-Ekström
Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Allergiutveckling och immunologisk profil i relation till tarmens miljö – longitudinella och experimentella studier i en prospektiv kohort” (3 år)

Cilla Söderhäll
Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Astma hos barn, karakterisering av riskfaktorer för bestående astma samt långtidsuppföljning av sjukdomsförlopp” (2 år)

Christina West
Beviljas anslag för forskningsprojektet ”En svensk randomiserad studie av oral immunterapi mot mjölkallergi hos barn” (3 år)

Marit Westman
Beviljas anslag för forskningsprojektet ”Kronisk rinosinuit och sambandet mellan övre och nedre luftvägsinflammation” (2 år)

Beviljade forskningsanslag 2019

Kjell Alving
Utvärdering av lungfunktionstester och inflammationsmarkörer för säkrare diagnos och individualiserad behandling av barn med astma (2 år)

Linus Andersson
Behandling för kemisk intolerans och ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (3 år)

Nirina Andersson
Är TRP-receptorer involverade i mekanismerna bakom symtomen vid byggnadsrelaterad ohälsa (BRO)? (1 år)

Anna Bergström
Kan astma och eksem under barndomen påverka risken för fetma, högt blodtryck och förhöjda blodfetter hos unga vuxna? (2 år)

Lars Olaf Cardell
Intralymfatisk allergivaccination-långtidsuppföljning och biomarkörer (3 år)

Hans Grönlund
Allergi och astma mot pälsdjur; förbättrad livskvalitet för allergiker (3 år)

Marianne van Hage
Kliniska studier rörande svår födoämnesallergi – från sjukdomsmekanismer på molekylär nivå till förbättrad diagnos och terapi (3 år)

Maria Kumlin
Biomarkörer vid kronisk bihåleinflammation med koppling till näspolypos, astma och allergi (2 år)

Anders Lindén
Cytokinen IL-26 som ny biomarkör för svårbehandlad och svår astma (3 år)

Ulrika Nilsson
Kemikalierester i kläder – en orsak till hudallergi? (3 år)

Anna-Carin Olin
Perifera luftvägars betydelse vid astma hos barn och vuxna (2 år)

Ellen Tufvesson
Inflammatoriska biomarkörer i allergisk astma (3 år)

Beviljade forskningsanslag 2018

Marianne Bonnert
Internet-förmedlad KBT för orosrelaterad astma (1 år)

Sandra Ekström
Fisk och fleromättade fettsyror i förhållande till allergisjukdom och lungfunktion från barn till ung vuxen (3 år)

Susanne Glaumann
Kan föräldrarnas IgE-profil under graviditeten förutsäga IgE-sensibilisering och allergiutveckling hos barnet? (2 år)

Emma Goksör
Västra Götalands Barn – 15 år senare (3 år)

Sophia Harlid

Kan epigenetiska förändringar i navelsträngsblod, kopplade till kemikalie-exponering och livsstil, användas för att prediktera barns risk för astma och allergi? – En studie i födelsekohorten NorthPop (3 år)

Gunilla Hedlin
Astma hos barn, karakterisering av riskfaktorer för bestående astma samt långtidsuppföljning av sjukdomsförlopp (2 år)

Emma Johansson
Filaggrinmutationens betydelse för olika aspekter vid eksem hos barn och ungdomar (1 år)

Mats Lekander
Sjukdomsrespons vid säsongsbunden allergi: sensorisk känslighet, trötthet och kognitiv/emotionell symptombörda (3 år)

Gunnar Lilja
Prenatal exponering för födoämnen – Allergiutveckling över generationsgränserna (1 år)

Eva Millqvist
Inverkan på hosta och luftvägssymptom av capsaicin i kapselform – en klinisk studie (3 år)

Caroline Nilsson
Botande behandling av livshotande jordnötsallergi? Immunologiska markörer (2 år)

Lennart Nilsson
ILIT – 2019-2021 – ILIT – finns snart möjlighet använda denna nya immunterapi? (3 år)

Anna Nopp Scherman
Kan förenklad diagnostik av mjölkallergi hos barn minska astmautvecklingen (3 år)

Björn Nordlund
PreventADALL – Prevention av Atopisk Dermatit och Allergi hos barn (3 år)

Eva Rönnmark
Vuxendebuterad astma; incidens och kliniska karakteristika (3 år)

Marit Westman
Kronisk rinosinuit och sambandet mellan övre och nedre luftvägsinflammation (2 år)

Eva Wikström Jonsson
Adherence och föreställningar om läkemedel vid astmabehandling i primärvården (1 år)

Anna Winberg
”Food protein induced enterocolitis syndrome” hos barn – en svensk multicenterstudie (FICS) (3 år)

Beviljade forskningsanslag 2017

Johan Alm

Kan analys av IgE-reaktivitet mot allergena komponenter tidigt i livet predicera risk för allergisk sensibilisering och sjukdom – ALADDIN-studien? (1 år)

 

Erica Bloom

Skolors inomhusmiljö och luftvägshälsa hos elever (3 år)

 

Maria Bradley

Barriärskada vid eksem-hur påverkas funktion och genuttryck vid immunomodulerande behandling. Beror behandlingssvaret på individens FLG-mutationer och/eller antal repeats (gendos) i FLGgenen? (3 år)

 

Henrik Johansson

Ansträngningsutlösta andningsbesvär hos idrottsutövande ungdomar, förekomst och utveckling (2 år)

 

Marina Jonsson

Att leva med födoämnesöverkänslighet och eksem som ung med fokus på livskvalité och överföring från barnsjukvård till vuxenvård (2 år)

 

Roelinde Middelveld

Hur utvecklas astma över tiden? En 10-års uppföljning och utvidgning av den svenska GA2LEN studien (3 år).

 

Magnus Sköld

Studier av astma i vuxen ålder hos för tidigt födda barn (3 år)

 

Eva Sverremark-Ekström

Allergiutveckling 1-10 år i relation till ärftlighet och olika miljöfaktorer som påverkar immunsystemet i tidig ålder. Vilken roll spelar epigenetiska förändringar? (3 år)

 

Ellen Tufvesson

Inflammatoriska biomarkörer vid tidig och sen allergisk astmareaktion efter allergenprovokation (2 år)

 

Helen Vallhov

Malassezia sympodialis och dess extracellulära vesiklars roll i atopiskt eksem (2 år)

 

Maria Weitoft

Plasmaproteomik för att hitta skillnader mellan tidig och sen allergisk reaktion i en human allergenprovokationsstudie (3 år)

Beviljade forskningsanslag 2016

Kjell Alving

Utveckling och utvärdering av biomarkörer för förbättrad diagnos och behandlingsuppföljning hos barn med astma (2 år)

 

Lars Olaf Cardell

En ny vaccinationsstrategi för behandling av luftvägsallergi (3 år)

 

Jonas Erjefält

Immunologisk kartläggning och behandling av steroid-resistent astma (3 år)

 

Hans Grönlund

Allergi och astma mot pälsdjur; förbättrad diagnostik och
behandling (3 år)

 

Gunilla Hedlin

Astma hos barn, karakterisering av riskfaktorer för bestående astma samt långtidsuppföljning av sjukdomsförlopp (2 år)

 

Maria Ingemansson

Allergivaccination av barn och ungdomar med luftvägsallergi (3 år)

 

Jon R Konradsen

Kliniska vinster vid komponentupplöst allergidiagnostik med särskilt fokus på hundallergi (2 år)

 

Annette Krais

Exponering för ftalater i inomhusdamm tidigt i livet och betydelsen för utveckling av allergisk sjukdom hos skolbarn (3 år)

 

Inger Kull

Ungdomar med astma och överföring från barn till vuxensjukvård (3 år)

 

Gunnar Lilja

Pre- och postnatal exponering för födoämnen och allergiutveckling till vuxen ålder (2 år)

 

Anna-Carin Olin

Förstärker luftföroreningar effekterna av pollenexponering? (2 år)

 

Marianne van Hage

Kliniska studier rörande födoämnes- och luftvägsallergi – från molekylära mekanismer till förbättrad diagnostik och terapi (3 år)

 

Göran Wennergren

Astma och allergi hos Västra Götalands barn, friskfaktorer och riskfaktorer (3 år)

Till toppen av sidan