Bra mat för alla

Nationellt kunskapscentrum för matallergi och födoämnesöverkänslighet

Mellan 2018–2022 pågick matallergiprojektet Bra mat för alla. Astma- och Allergiförbundet, Centrum för Allergiforskning (CfA) på Karolinska Institutet samt Livsmedelsföretagen (Li), arbetade ihop med målet att starta ett nationellt kunskapscentrum för matallergi och födoämnesöverkänslighet.

Det övergripande målet är att personer med allergi eller överkänslighet mot mat ska kunna leva sitt liv utan symtom eller rädsla för allvarliga reaktioner.

Kunskapscentrumet ska rikta sig till personer med matallergi, intoleranser eller överkänslighet mot mat och till föräldrar med barn som lever med matallergi. Även professionen som arbetar med matallergi eller kommer i kontakt med matallergi i sitt arbete är central i projektet. Sektorer som projektet har nära samarbete med och som uttrycker tydliga behov om riktlinjer och vägledning på området matallergi är offentlig verksamhet, livsmedelsindustrin, skola och förskola, akademin, besöksnäringen, life science, hälso- och sjukvården och patientorganisationer.

Finansiärer är Vinnova och Allmänna Arvsfonden.

Personer från hela landet bidrar med erfarenheter om matallergi, intoleranser och överkänslighet

I projektet finns en rådgivande grupp kallad Referensgruppen Att leva med matallergi, intolerans och överkänslighet för mat som består av personer med alla olika slags matallergier

Kompetens och kunskap från forskning, vård och livsmedelsindustri

I projektets andra referensgrupp Att arbeta med matallergi, intolerans och överkänslighet mot mat finns aktörer från hälso- och sjukvården, akademi, forskning, myndigheter, livsmedelsindustrin och offentlig sektor runt om i landet.

Bra mat för alla logotyp

Mer om Bra mat för alla

Målsättning med projektet och kunskapscentrumet

Målsättningen är förbättrad livskvalitet genom kunskapsspridning, ökad kunskap hos allmänheten, att drabbade ska tas på allvar och att särskilda matbehov inte ska uppfattas som livsstilsval. Det tydligt att efterfrågas en säker och gemensam källa med validerad evidensbaserad information om födoämnesöverkänslighet som vänder sig till sjukvårdspersonal, patienter, livsmedelsbranschens företag, matvarubutiker, restauranger, förskolor och skolor.

Bra mat för allas vision ”Sverige har globalt ledarskap i att ge jämlik sjukvård, säker mat och evidensbaserad kunskap för personer med födoämnesallergi eller annan överkänslighet för mat och erbjuder en livskvalitet likvärdig med den som erbjuds människor utan matallergi och matöverkänslighet”.

Det nationella kunskapscentrumet Bra mat för alla ska upprätta riktlinjer, vägledande dokument, initiera och samordna innovation och andra projekt inom området matallergi och födoämnesöverkänslighet. Kunskapscentrumet byggs runt ett centralt nav, som också blir en kontaktpunkt för aktörer som söker samarbeten, information eller råd kring matallergi och matöverkänslighet.

Identifierade områden

2016–2018 finansierade Vinnova framtagningen av förstudien även kalla SIO-agendan. En ledningsgrupp med representanter från Astma- och Allergiförbundet, Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Institutet och Livsmedelsföretagen rekryterade en projektgrupp och tvärprofessionell referensgrupp sakkunniga i frågan i arbete med att analysera situationen kring behovet av kunskapsluckor och informationsbehov på området matallergi.

Utifrån tre identifierade fokusområden som framkom under förstudien ser vi att Sverige har goda förutsättningar för att göra genombrottsforskning och utveckla nya innovationer.

De tre fokusområdena där vi identifierade behov, styrkor, möjligheter och utmaningar är Molekyl till människa, Jord till bord och Papper till praktik.

 • Från molekyl till människa –Handlar om förbättrade behandlingar, diagnostiska metoder och preventiva strategier. I Sverige uppger 20 % av befolkningen att de är överkänsliga för något livsmedel, medan mindre än hälften har läkardiagnosticerad födoämnesallergi. Denna diskrepans mellan självuppskattad matallergi och diagnosticerad matallergi är ett problem i sig. Det behövs mer grundforskning om de underliggande mekanismerna för födoämnesreaktioner och patientnära forskning, samt hur vi kan förbättra diagnos och behandling av födoämnesöverkänslighet.
 • Från jord till bord –Avser märkning av livsmedel, mer forskning på lägsta tolererade doser, samordning mellan kommunerna för att implementera säkra rutiner för mathantering i skola och förskola, samt i restaurangkök. Grundkunskap inom området behövs också hos pedagogisk personal i förskola och skola då livsmedel även hanteras och serveras av dem.
 • Från papper till praktik –Fokuserar på det starka behovet om att öka kunskapen om matallergi och matöverkänslighet inom samtliga sektorer i samhället.
Erfarenheter bidrar till utvecklingen av kunskapscentrumet

Att leva med matallergi, intoleranser och överkänslighet för mat är en av två referensgrupper inom projektet.  Gruppen består av dryga 150 personer med olika typer av matallergier, intoleranser och överkänslighet mot mat från olika delar av landet. Gruppen är rekryterad via digitala kanaler och en enkät om matallergi och matöverkänslighet som bland annat spreds via huvudaktörerna.

Att delta i referensgruppen är ideellt och bygger på frivilligt engagemang. Vill du bidra med dina erfarenheter eller har frågor och funderingar, kontakta oss i projektgruppen.

Att arbeta med matallergi, intoleranser och överkänslighet för mat är den andra referensgruppen och matöverkänslighet. Att arbeta tätt och nätvärkande kring frågan har tidigare varit sällsynt. En samverkan mellan aktörerna i referensgruppen är grundläggande för ett nationellt tvärsektoriellt kunskapscentrum inom matallergi och matöverkänslighet som initierar forskning, kunskapsöverföring och innovation på området.  Gruppen består av aktörer från hälso- och sjukvården, akademi, forskning, myndigheter, livsmedelsindustrin, skola och förskola och övrig offentlig sektor runt om i landet.

Kommer du i kontakt med matallergi i ditt arbete och är intresserad av att delta för erfarenhetsutbyte, stöd och rådgivning, kontakta oss i projektgruppen.

Från start till mål och sen vidare

2016–2018
Bra mat för allas förstudie SIO-agendan tas fram och lägger grunden för projektet.

2018–2021
Allmänna Arvsfonden nappade på idén utifrån den välgjorda förstudien och projektansökan blir de Bra mat för allas finansiär under projekttiden.

 • Projektet rekryterar referensgrupper
 • Träffar beslutsfattare, företrädare på myndigheter och aktörer på området matallergi runt om i landet
 • Uppvaktningar, debattartiklar och intervjuer
 • Medförfattare till vetenskaplig artikel om ökade kostnader vid matallergi
 • Arrangerat konferenser och workshops för referensgrupper
 • Arrangerat forskarkonferens och utformade ett nummer av det vetenskapliga magasinet Nutritionsfakta
 • Agerar referenser till nationella stöddokument och vägledningar på området matallergi
 • Samarbetar med forskningsprojekt och andra kunskapscentrum
 • Tar fram material och sprider fakta om matallergier

Och mycket mer. Är du nyfiken på att få veta mer kontakta oss i projektgruppen!

2021–2022
Projektet är i den fas var vi ser att tiden är mogen för att upprätta ett nationellt kunskapscentrum. Vi ser vilken framgångsfaktor det är att samlas tvärsektoriellt för att utbyta erfarenheter, behov och utmaningar. Det är via tvärsektoriella möten och tillsammans med personer som lever med matallergi och matöverkänslighet som formen av ett kunskapscentrum skapas. Det finns redan en par mindre arbetsgrupper och nätverk inom matallergiområdet i Sverige men inget som är nationellt och tvärsektoriellt. Arbetet går därför in i en intensifierad fas för att få till ett uppdrag till en myndighet att vara huvudansvarig för kunskapscentrumet. Målsättningen är att det nationella kunskapscentrumet ska startas upp under 2022.

Material

Klicka på bilderna för att öppna större versioner.

Infografik – matallergi

Infografik – allergivården

Infografik – Specialkosten i skola och förskola

Infografik – Projektet Bra mat för alla

Projektgruppen

 

Projektgrupp


Sofia Knáz
Projektledare, leg dietist
Sofia.knaz@astmaoallergiforbundet.se

Erik Raita
Opinionsstrateg
erik.raita@astmaoallergiforbundet.se

 

Styrgrupp

Kristina Ljungros

Sven Erik Dhalén

Elisabeth Rytter

Mikaela Odemyr

 

Projektstöd består av representanter från Centrum för Allergiforskning på Karolinska Institutet, Astma- och Allergiförbundet samt Livsmedelsföretagen.

Bra mat för alla i media

Vill du vara med och utveckla ett kunskapscentrum om matallergi?
Livsmedelsföretagen, 14 februari 2019

7 frågor med Rikard Åsgård
Nutritionistföreningen, 7 januari 2019

Medicinsk Vetenskap, Nummer 4, sida 33
Medicinsk Vetenskap, december 2018

Förbundsnytt – välbesökt konferens om matallergi
Allergia, december 2018

Forskare, patienter och industri i unikt samarbete om matallergi
Herax Food, hösten 2018

Projektet Bra mat för alla drog igång i somras
Matintolerans Magazin, 23 oktober 2018

Bra genomslag för konferens om matallergi
Nyhet Astma- och Allergiförbundet, 20 oktober 2018

Välbesökt konferens om matallergi
Livsmedelsföretagen, 16 oktober 2018

Konferens: Matallergi – diagnostik, nutrition och livskvalitet
Nutritionsfakta, 11 oktober 2018

Konferens om frågor kring matallergi
Mjölkfri, 9 oktober 2018

Välkommen på konferens om matallergi
Pressmeddelande – Konferens om matallergi, 8 oktober 2018

Bra mat för alla
Nordisk Nutrition, oktober 2018

Kunskapscenter för allergi stärker svensk livsmedelsindustri
Livsmedel i fokus, 12 juni 2018

Unikt kunskapscentrum för matallergi
Magasin Måltid, 4 juni 2018

Forskare, patienter och industri i unikt samarbete om mat
Pressmeddelande, 4 juni 2018

Till toppen av sidan

Sofia Knáz

Matpolitisk handläggare/Projektledare Bra mat för alla

Kontakt

sofia.knaz@astmaoallergiforbundet.se