Bra mat för alla

Bra mat för alla logotyp

Under perioden 2018–2021 pågår projektet Bra mat för alla som är ett projekt där Astma- och Allergiförbundet, tillsammans med Centrum för Allergiforskning (CfA) på Karolinska Institutet samt Livsmedelsföretagen (Li), startar upp ett nationellt kunskapscentrum för matallergi och annan matöverkänslighet.

Vi riktar oss till personer med matallergi eller överkänslighet mot mat, och till föräldrar till barn med matöverkänslighet. Övergripande mål är att personer med allergi eller överkänslighet mot mat ska kunna leva sitt liv utan symtom eller rädsla för allvarliga reaktioner.

Agendan Bra mat för alla har finansierats av Vinnova. Kunskapscentrets uppstart och verksamhet finansieras under 2018–2021 av Arvsfonden.

Personer från hela landet bidrar med erfarenheter om matallergi

I projektet finns en rådgivande grupp (kallad Referensgrupp 1 Att leva med matallergi och matöverkänslighet) som består av personer med olika slags matallergi och överkänslighet mot mat, som vill dela med sig av sina erfarenheter. Deltagarna är i olika åldrar och representerar hela landet, från norr till söder, stad och landsbygd. Arbetet är ideellt och bygger på frivilligt engagemang. Representanter från referensgruppen Att leva med matallergi och matöverkänslighet bidrar med sina erfarenheter och engagemang till att skapa ett nationellt kunskapscentrum. Vill du bidra med dina erfarenheter eller har frågor och funderingar, kontakta oss!

Kompetens och kunskap från forskning, vård och livsmedelsindustri

I projektets Referensgrupp 2 Att arbeta med matallergi och matöverkänslighet finns aktörer från hälso- och sjukvården, forskning, undervisning, myndigheter, företag och offentlig sektor runt om i landet. Referensgruppen identifierar utvecklingsbehov och föreslår lämpliga aktiviteter för projektet och det kommande kunskapscentrumet. Samverkan mellan dessa aktörer är grundläggande för ett nationellt tvärsektoriellt kunskapscentrum inom matallergi och matöverkänslighet som initierar forskning, kunskapsöverföring och innovation på området. Kommer du i kontakt med matallergi i ditt arbete och är intresserad av att delta, kontakta oss!

Mer om Bra mat för alla

Nyheter

Webinar Bra mat för alla 2020-04-23

Torsdagen den 23 april anordnade Bra mat för alla en digital konferens med temat Nationella riktlinjer för matallergi. Konferensen blev digital på grund av rådande läge med covid-19, men detta möjliggjorde större deltagarantal (92 st!) och detta tillsammans med ett bra program ledde till en mycket lyckad dag!

Dagen inleddes med en kort presentation om projektet av projektgruppens Sofia & Emma. Sedan var det dags att fördjupa sig i nationella riktlinjer inom vården. Först ut var Sigrid Sjölander från Thermo Fisher Scientific som presenterade det nya vårdprogrammet för celiaki. Margareta Elding Pontén från Friabröd fortsatte på samma tema med att presentera nya nationella riktlinjer för kostbehandling vid celiaki som riktar sig till dietister och övrig vårdpersonal. Vårdblocket avslutades med att Mikaela Odemyr presenterade det nationella programområdets arbetsgrupp (NAG) som på uppdrag av SKR och Västra sjukvårdsregionen ska driva förbättringsarbete inom området matallergi. Hennes presentation hittar du här.

Efter en kort paus med både teater och pausgympa var det dags för nästa block i programmet. Här var temat nationella riktlinjer på området matallergi inom livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. Det var Marianne Lilja Hallberg från Paulig/Santamaria som fick köra igång blocket med en intressant föreläsning om hantering av allergener och livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns branschriktlinjer i praktiken. Efter henne var det Helena Björck från Axfood som tog över med sin föreläsning med titeln Erfarenheter av arbete med allergener i dagligvaruhandeln och blocket avslutades med en presentation av Födoämnesallerginätverket för livsmedelsbranschen – 20 års erfarenheter och visioner för framtiden av Anne-Li Karlsson och Bo Ekstrand.

Efter lite pausgympa med latinska rytmer var det dags för dagens internationella talare. Jennifer LP Protudjer från University of Manitoba (som även forskat på Karolinska Institutet) presenterade skillnader mellan Sverige och Kanada när det kommer till matallergi samt intressanta projekt på området i Kanada. Hennes presentationsbilder kan du se här.

Sist men inte minst var det dags för paneldiskussion om specialkost i skola och förskola. Therese Lindh från Bollebygds kommun, Freja Anckers från Unga Allergiker, Åsa Kullberg från Kost & Näring och Anna-Karin Quetel från Livsmedelsverket diskuterade Kost & Närings nya rekommendationer för måltidspersonal samt olika aspekter av specialkost tillsammans med Sofia Knáz från Bra mat för alla.

Dagen avslutades sedan av Kristina Ljungros och Anna-Karin Klomp från Astma- och Allergiförbundet som gav en framtidsblick om hur förbundets matallergiarbete samt samarbete med Bra mat för alla kunde komma att se ut.

Under dagen delades också mer information om huvudaktörerna Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Institutet, Livsmedelsföretagen samt Astma- och Allergiförbundet.

Trots att vi inte kunde organisera något fysiskt nätverkande denna gång fick vi ändå till ett tvärsektoriellt möte och deltagarna kunde interagera med hjälp av frågestunder och panelsamtal. Deltagarna bestod av representanter från projektets båda referensgrupper, det vill säga personer som på något sätt kommer i kontakt med matallergi i sitt arbete (allergologer och övrig vårdpersonal, representanter från livsmedelsindustrin, och så vidare) samt personer som lever med matallergi.

Mer om Bra mat för alla

Visionen för Bra mat för alla är ”Sverige har globalt ledarskap i att ge jämlik sjukvård, säker mat och evidensbaserad kunskap för personer med födoämnesallergi eller annan överkänslighet för mat och erbjuder en livskvalitet likvärdig med den som erbjuds människor utan matallergi och matöverkänslighet”. För att uppfylla vår vision, arbetar vi med att skapa ett nationellt kunskapscentrum om matallergi och matöverkänslighet. Vår målgrupp är personer med matallergi och matöverkänslighet och vi vill kunna hjälpa dem som arbetar med området att hjälpa själva målgruppen. Det nationella kunskapscentrumet ska initiera och samordna forskning, innovation och andra projekt inom området matallergi och matöverkänslighet. Verksamheten byggs runt ett centralt nav, som också blir en kontaktpunkt för aktörer som söker samarbeten, information eller råd kring matallergi och matöverkänslighet.

Underlaget för projektet Bra mat för alla är en SIO-agenda som finansierades av Vinnova och togs fram åren 2014–2015. Den lanserades i januari 2016 vid en stor konferens på Jernkontoret i Stockholm då det också hölls presskonferens.

Under tidsperioden januari 2016 till mars 2018 så drev en ledningsgrupp bestående av representanter från Astma- och Allergiförbundet, Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Institutet och Livsmedelsföretagen arbetet vidare. Det hölls en konferens i april 2016 på Karolinska Institutet med bra exempel från olika sektorer och från hela landet. Det bedrevs opinionsbildning genom debattartikel och uppvaktningar av Socialdepartementet och Näringsdepartementet. Ledningsgruppen sökte också efter finansiering för att kunna genomföra det som föreslogs i förstudien.

Själva projektet Bra mat för alla, som finansieras av Arvsfonden, startade 1 april 2018 och pågår fram till mars 2021 då det nationella kunskapscentrumet redan ska vara igång. I förstudien finns en kartläggning av de samlade samhällsbehoven hos personer med födoämnesöverkänslighet. Utifrån dessa är tre fokusområden identifierade, där vi ser att Sverige har goda förutsättningar för att göra genombrottsforskning och utveckla nya innovationer. De tre fokusområdena är Molekyl till människaJord till bord och Papper till praktik.

Från molekyl till människa – Detta fokusområde handlar om förbättrade behandlingar, diagnostiska metoder och preventiva strategier. I Sverige uppger 20 % av befolkningen att de är överkänsliga för något livsmedel, medan mindre än hälften har läkardiagnosticerad födoämnesallergi. Denna diskrepans mellan självuppskattad matallergi och diagnosticerad matallergi är ett problem i sig. Det behövs mer grundforskning om de underliggande mekanismerna för födoämnesreaktioner och patientnära forskning, samt hur vi kan förbättra diagnos och behandling av födoämnesöverkänslighet.

Från jord till bord – Fokusområdet Jord till bord avser märkning av livsmedel, mer forskning på lägsta tolererade doser, samordning mellan kommunerna för att implementera säkra rutiner för mathantering i skola och förskola, samt i restaurangkök. Grundkunskap inom området behövs också hos pedagogisk personal i förskola och skola då livsmedel även hanteras och serveras av dem.

Från papper till praktik – Det tredje fokusområdet handlar om att öka kunskapen om matallergi och matöverkänslighet inom samtliga sektorer i samhället. Målsättningen är förbättrad livskvalitet genom kunskapsspridning, minskad okunskap hos vänner och allmänheten, att drabbade ska tas på allvar och att särskilda matbehov ej ska uppfattas som livsstilsval. Det behövs en säker gemensam källa med validerad evidensbaserad information om födoämnesöverkänslighet som vänder sig till sjukvårdspersonal, patienter, livsmedelsbranschens företag, matvarubutiker, restauranger, förskolor och skolor.

Projektet utgår från dessa tre fokusområden i sitt arbete med att utforma det framtida nationella kunskapscentrumet.

Projekttiden

Själva projektet Bra mat för alla startade 1 april 2018. Projektets första år började med att bilda en projektgrupp med projektledare och skriva ihop en projektplan utifrån förstudien. Även en logga för Bra mat för alla togs fram.

Första året låg fokus på att bygga upp nätverk och knyta kontakter, bl.a. med hjälp av olika evenemang som ni kan läsa mer om under Tidigare evenemang och genomförda samarbeten. Projektgruppen träffade samarbetspartners och olika nätverk runt om i landet.

Under hösten 2018 publicerades ett temanummer i Nordisk Nutrition oktober med temat matallergi. I samband med detta anordnades också en konferens. Mer om eventet kan ni läsa under Tidigare evenemang och genomförda samarbeten samt artiklarna hittar ni här.

Bra mat för alla använder sig av två referensgrupper i formandet av kunskapscentrumet. Dessa tog också sin form under det första året. Tanken är att referensgrupperna ska vara formbara och inkludera fler intresserade under projekttiden. Nu under projektets andra år består referensgrupperna av 120–140 st personer per grupp. Deltagarna kommer från olika delar av landet och har olika typer av erfarenhet gällande matallergi och matöverkänslighet.

 

Referensgrupp 1Att leva med matallergi och matöverkänslighet består av dryga 150 personer med olika typer av matallergier från olika delar av landet. Dessa personer samlades in via en enkät om matallergi och matöverkänslighet som bl.a. spreds via sociala medier. Samtliga deltagare i referensgruppen blev inbjudna till konferens i mars 2019 på Biomedicum och ca 40 personer deltog. Mer om konferensen kan du läsa under Tidigare evenemang och genomförda samarbeten.

Referensgrupp 2Att arbeta med matallergi och matöverkänslighet är en unik grupp i sig då personer som arbetar med dessa frågor sällan träffas tvärsektoriellt för att diskutera strategier för samverkar med ett nationellt kunskapscentrum eller problemområden inom matallergier i Sverige. Referensgrupp 2 består av personer som på något sätt kommer i kontakt med området matallergi och matöverkänslighet i sitt arbete. Detta är alltså en blandning av allergologer, skolsköterskor, representanter från livsmedelsindustrin, skolkök, myndigheter med flera grupper som arbetar med området.

Deltagarna i Referensgrupp 1 kommer från olika delar av landet, representerar olika åldersgrupper och har olika typer av matallergi och matöverkänslighet. Denna grupps erfarenheter har varit och är mycket värdefulla för projektet då vi vill veta hur vi på bästa sätt kan hjälpa Referensgrupp 2 att hjälpa personer med matallergi och matöverkänslighet. Under slutet av projektets första år anordnades två konferenser i Stockholm, en för varje referensgrupp.

I januari 2019 utökades projektgruppen från två till tre personer för att möjliggöra mer arbete inom projektet. Projektgruppen har också regelbundna möten med projektets projektstöd och styrgrupp.

Vi har redan märkt vilken framgångsfaktor det är att samlas tvärsektoriellt och få andra perspektiv på utmaningarna som finns. Det är via tvärsektoriella möten och möten med personer som lever med matallergi och matöverkänslighet som vi kan se på utmaningarna ur andras ögon och även då få förslag på andra lösningar. Det finns redan en hel del arbetsgrupper och nätverk inom matallergiområdet i Sverige men inget som är nationellt och tvärsektoriellt. Genom att ha kontakt med båda referensgrupperna kan vi förmedla gruppernas behov mellan varandra.

En viktig del av projektet har också varit att föra dialog med andra nationella kunskapscentrum, kompetenscentrum och kunskapsstöd i Sverige. Möten med dessa har varit mycket givande och gett och många bra tips på vad man ska tänka på när man bygger upp ett nationellt kunskapscentrum.

Bild från träff med Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) i Kalmar i juni 2019.

En stor del av arbetet under projekttiden är också att sprida information om Bra mat för alla och bjuda in och knyta an till nyckelpersoner på myndigheter och andra aktiva på området. Vi vill att Bra mat för alla och det nationella kunskapscentrumet ska vara en självklar deltagare vid möten och aktiviteter som sker på området matallergi och matöverkänslighet. På grund av detta är vi delaktiga i konferenser, aktiviteter och nätverk för att synas och sprida information om projektet samt det kommande nationella kunskapscentrumet.

Nu är vi inne på år 2 i projektet och vi håller på med att förbereda övergång från projekt till etablerat kunskapscentrum. Till hösten 2019 planeras en Konferens där de båda referensgrupperna möts och en skiss av kunskapscentrumet presenteras. Arbetet kring att ta fram organisationsplan och knyta till oss nya samarbetspartners pågår också under 2019.

År 3 i projektet kommer att handla om att etablera kunskapscentrumet. Kunskapscentrumet ska vara igång innan mars 2021. Vi arbetar med att skapa den knutpunkt som Bra mat för alla ska bli gällande matallergi och matöverkänslighet. Tanken är att det nationella kunskapscentrumet ska kommunicera det senaste inom området och arbeta efter den långsiktiga verksamhets- och organisationsplan som tagits fram under projektets slutfas.

Projektgruppen samt del av projektstöd efter lyckad konferens på Biomedicum i mars 2019, Karolinska Institutet.

Dessa bilder som vi fått in under konferenser med båda referensgrupper 2019 illustrerar att ett nationellt kunskapscentrum om matallergi och matöverkänslighet behövs:

Mentimeter bild

Från referensgruppen Att leva med matöverkänslighet

 

Bild Mentimeter

Från referensgruppen Att arbeta med matöverkänslighet

Lyckligtvis har Sverige många styrkor inom medicin, livsmedel och kunskapsöverföring inom den offentliga, privata och universitetssektorn. Genom att sammanföra dessa kompetenser i ett nationellt centrum för födoämnesallergi och överkänslighet för mat, samt sätta behoven hos de som lider av dessa sjukdomar i fokus, kan vi utveckla lösningar på de problem som beskrivs här ovan. Tillsammans kan vi skapa en trygg miljö där de med födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat kan njuta av god, näringsriktig och säker mat tillsammans med resten av samhället. Tillsammans kan vi förbättra livskvaliteten för de som lider av födoämnesöverkänslighet. Tillsammans kan vi skapa Bra mat för alla.

Material

Klicka på bilderna för att öppna och ladda ner som PDF.

Beskrivning av projekt och kunskapscentrum – Flyer A5

 

Agenda Bra mat för alla

Bra mat för alla

Projektgruppen

Sofia Knáz

Sofia Knáz

Projektledare, leg dietist

Sofia.knaz@astmaoallergiforbundet.se

Projektstöd består av representanter från Centrum för Allergiforskning på Karolinska Institutet, Astma- och Allergiförbundet samt Livsmedelsföretagen.

Tidigare evenemang och genomförda samarbeten

Bra mat för alla i Åre

Unga Allergiker (UA), som är en ideell ungdomsorganisation för barn och unga med astma, allergi och annan överkänslighet, anordnade ett sommarläger på Södergården i Åre i juli 2019. Bra mat för alla sponsrade en aktivitet på sommarlägret för att sprida matglädje bland deltagarna och ge dem verktyg att baka själv och våga bjuda andra på det de bakat (trots matallergi och matöverkänslighet). Vi tog fram olika recept på fika som barnen och ungdomarna själv fick tillaga och sedan ta med sig som mellanmål på utflykt. Denna workshop var lyckad och deltagarna uppskattade att själv få baka sitt egna fika.

Södergården Åre, där lägret anordnades, blev utsedd till Sveriges bästa vandrarhem i kategorin Gästernas val i Svenska Turistföreningens tävling Årets Kudde 2018. Södergården är ett allergivänligt boende i Åre som är den enda anläggningen i Norden som är anpassad till att vara tillgänglig för de som har svåra allergier och astma. Läs mer om Unga Allergiker här och om Södergården Åre här.

Recepten som lägerdeltagarna fick.

Konferens för Referensgruppen Att arbeta med matallergi och matöverkänslighet, 8 april 2019 på Näringslivets hus i Stockholm.

Referensgruppen att arbeta med matallergi och matöverkänslighet hade träffats i ett tidigare sammanhang men denna gång låg fokus på det framtida nationella kunskapscentrumet. Cirka 40 referensgruppsmedlemmar från olika sektorer deltog i mötet. Temat för dagen var: hur kan kunskapscentrumet hjälpa er att hjälpa personer med matallergi och annan överkänslighet för mat?

Under förmiddagen presenterades projektet Bra mat för alla samt projektgrupp och projektstöd då flera av de närvarande var nya i referensgruppen. Programmet fortsatte sedan med en föreläsning av Mikaela Odemyr som berättade om hur man går vidare efter en anafylaxi ur perspektivet att vara förälder till barn med matallergi och Kristina Tedroff från Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning som berättade om att starta kunskapscentrum.

Efter lunchen var det dags för workshop där det framtida kunskapscentrumet diskuterades i tvärsektoriella grupper och sedan berättade Ylva Sjögren Bolin från Livsmedelsverket om bland annat märkning, oväntade reaktioner och odeklarerade allergener. Dagen avslutades med mingel och fika.

Sammanfattning av gruppdiskussionerna kan ni läsa här.

Läs refererat från dagen.

 

Bild Mentimeter

 

Konferens för Referensgruppen Att leva med matallergi och matöverkänslighet, 29 mars 2019 på Biomedicum (Centrum för Allergiforskning), Karolinska institutet i Stockholm.

Syftet med konferensen var enligt projektgruppen, som arrangerade dagen, att samla och inspirera referensgruppen för att ta utformningen av kunskapscentrumet till nästa nivå. Mötet lockade till sig ca 40 deltagare från olika delar av landet och med olika typer av matallergi och matöverkänslighet.

Under förmiddagen presenterades projektet Bra mat för alla och det framtida kunskapscentrumet. Mikaela Odemyr höll en föreläsning om hennes erfarenheter som förälder till barn med matallergi och sedan var det dags för Speakers Corner där fyra stycken deltagare pratade fritt om ämnet matallergi och matöverkänslighet.

Till lunch serverades en allergivänlig buffé från Westers (i samråd med Bra mat för alla) och efter det var det dags för Ylva Sjögren Bolin från Livsmedelsverket att berätta om vad de jobbar med gällande matallergi. Eftermiddagen avslutades med gruppdiskussioner med fokus på det framtida kunskapscentrumet och presentationer av vad som diskuterats i grupperna.

Sammanfattning av gruppdiskussionerna kan ni läsa här.

Läs refererat från dagen från en av deltagarna.

 

Mentimeter bild

 

Konferens Matallergi – diagnostik, nutrition och livskvalitet, 11 oktober 2018, Spårvagnshallarna, Stockholm

11 oktober 2018 hölls en konferens på Spårvagnshallarna i Stockholm som Bra mat för alla arrangerade i samarbete med Swedish Nutrition Foundation (SNF). 120 personer kom för att lyssna på ny kunskap om matallergi och för att nätverka med andra aktörer på området från samhällets olika sektorer. Deltagarna var verksamma inom hälso- och sjukvård, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel, myndigheter, lärosäten/forskning, patientföreningar och skolor.

I samband med konferensen släpptes ett temanummer om matallergi i tidningen Nordisk Nutrition som Bra mat för alla hade tagit fram tillsammans med SNF. Ett tiotal artiklar baserade på ny forskning om matallergi ingick i temanumret och flera av författarna föreläste också på konferensen om sin forskning. Ett syfte med konferensen var att lyfta fram den nya kunskap om matallergi som tagits fram i temanumret och att kommunicera kunskapen till aktörer som arbetar med området matallergi inom samhällets olika sektorer. Du hittar artiklarna elektroniskt på www.nutritionsfakta.se

Läs pressmeddelandet här.

Startsymposium, 7 juni 2018 på Centrum för allergicentrum, Karolinska Institutet för tvärsektoriella referensgruppen Att arbeta med matallergi i Bra mat för alla.

Start symposium den 7 juni 2018 på Centrum för allergicentrum, Karolinska Institutet för tvärsektoriella referensgruppen Att arbeta med matallergi i Bra mat för alla.

Under förmiddagen hölls föreläsningar med exempel på det som händer på området matallergi och annan överkänslighet för mat. Till lunch serverade restaurangen Kalf & Hansen, i samråd med Bra mat för alla, en god, näringsrik, vegetarisk, vegansk och allergianspassad måltid. Eftermiddagen bestod dels av presentation av projektplanen och projektgruppen. Senare delen av eftermiddagen gick till gruppdiskussioner.

De föreläsningarna som deltagarna lyssnade till under dagen kan ni läsa här:

Presentationer

Erfarenheter som matallergiker

Johar Bendjeloull, Journalist och representant huvudmålgruppen

Födoämnesallergier – Aktuella studier. (pga filstorlek mailas via projektledaren)

Christina West, Md, phd, docent och överläkare Umeå Universitetssjukhus

Food Allergy Canada: Overview and parallels with Bra mat för alla

Jennifer Protudjer, Nutritionist, Post doc Centrum för allergiforskning KI

Matallergi och diagnostik

Caroline Nilsson, Allergolog, docent och överläkare Södersjukhuset

Presentation av regeringsuppdraget Nationell samordning kring födoämnesallergi

Lena Martin, Med dr, leg dietist Socialstyrelsen

Presentation av regeringsuppdraget Nationell samordning kring födoämnesallergi

Pia Lindeskog, Phd, sakkunnig Folkhälsomyndigheten

Presentation av regeringsuppdraget Nationell samordning kring födoämnesallergi

Ylva Sjögren Bolin, Fil dr, nutritionist och rådgivare Livsmedelsverket

Slutsatser referensgruppen 2016

Rikard Åsgård, Projektdeltagare Bra mat för alla, phd, nutritionist

Presentation om projektet Bra mat för alla

Sofia Knáz, Leg. Dietist, Projektledare Bra mat för alla

 

Referensgruppssymposium på Karolinska Institutet, april 2016

Dagens föreläsningar, gruppdiskussion och paneldebatt

Diagnos och behandling av matallergier

Magnus Wickman; Professor, IMM, KI; Överläkare, barn- och ungdomsallergologi, SÖS.

Förbättrade behandlingar, diagnostiska metoder och preventiva strategier Magnus Wickman utfrågas av Rikard Åsgård, Fil Dr, Projektledare, Ombudsman, Astma- och Allergiförbundet.

Korvar fria från laktos, gluten, ägg, soja-, mjölk och ärtprotein

Mathias Grennard, Produktchef korv, Atria.

Kommunikation om och förebyggande arbete mot oönskade allergener

Anders Nilsson, Fil Dr, Lead Assessor, matansvarig, LRQA.

God, näringsriktig och säker mat med avseende på allergi och överkänslighet

Ulrika Ehrhardt, Leg Apotekare, Ansvarig livsmedelslagstiftning, Livsmedelsföretagen.

Information och kunskapsöverföring inom Allergicentrum Stockholm

Gunilla Hedlin, Överläkare barnallergologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus; Professor och föreståndare för klinisk verksamhet, Centrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet.

Digital spridning av kunskap i praktiken

Åsa Uhlin, Medibas, se PDF nedan.

Förbättrad livskvalitet genom kunskapsspridning

Sven-Erik Dahlén, M.D., Professor, Föreståndare, Centrum för Allergiforskning, KI.

Slutsatser

Samtliga deltagare och föreläsare deltog i gruppdiskussioner om Bra mat för allas fokusområden

”Från molekyl till människa”, ”Från jord till bord” och ”Från papper till praktik”.

Paneldebatt

Till sist hölls en paneldebatt där strategiskt viktiga parter diskuterade hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa ett nationellt centrum för matallergi och i slutändan förbättra livskvaliteten för personer med födoämnesallergi eller annan överkänslighet för mat.

En sammanfattning av paneldebatten går att få genom att maila projektgruppen Bra mat för alla.

Framtagning och lansering av agendan januari 2016

Ett symposium hölls på Jernkontoret i Stockholm där agendan ”Bra mat för alla släpptes”. Goda exempel som belyste delar av agendan presenterades genom föreläsningar. De parter som föreläsarna representerar, med flera, kommer att fortsätta fungera som referensgrupp i ett fortsatt arbete med visionen i agendan; att skapa ett nationellt samordnande centrum för matallergier.

En ledningsgrupp bestående av representanter för Centrum för Allergiforskning på Karolinska Institutet, Astma- och Allergiförbundet och Livsmedelsföretagen kommer att hålla i det fortsatta arbetet. Arbetet kommer bestå av att göra politiska uppvaktningar och söka pengar till ett nationellt centrum samt projekt som kan drivas i centrumets anda. Alla parter i den breda referensgruppen kommer att delta i det samarbetet.

Mer information

Översikt

Presskonferens

Föreläsning – Gunilla Hedlin

Föreläsning – Jenny van Odijk

Föreläsning – Martin Clarstedt

Föreläsning – Rikard Åsgård

Föreläsning – Inger Kull

Föreläsning – Emma Grönlund

Föreläsning – Ylva Sjögren Bolin, Livsmedelsverket

Intervju i Sveriges Radio (15 min in i inslaget)

Debattartikel Svenska Dagbladet

 

Förstudie Bra mat för alla

Förstudien var första steget för att samla olika intressenter och kartlägga de behov, styrkor, utmaningar och möjligheter som finns över hela området. Vi uppmanar nu alla berörda aktörer att tillsammans med oss realisera denna strategi och ta ett gemensamt ansvar för att skapa Bra mat för alla. Förstudien genomfördes och finansierades av Vinnova 2016–2018.  Klicka på bilden för att läsa förstudien.

 

Bra mat för alla

Bra mat för alla i media

Vill du vara med och utveckla ett kunskapscentrum om matallergi?

Livsmedelsföretagen, 14 februari 2019

 

7 frågor med Rikard Åsgård

Nutritionistföreningen, 7 januari 2019

 

Medicinsk Vetenskap, Nummer 4, sida 33

Medicinsk Vetenskap, december 2018

 

Förbundsnytt – välbesökt konferens om matallergi

Allergia, december 2018

 

Forskare, patienter och industri i unikt samarbete om matallergi

Herax Food, hösten 2018

 

Projektet Bra mat för alla drog igång i somras

Matintolerans Magazin, 23 oktober 2018

 

Bra genomslag för konferens om matallergi

Nyhet Astma- och Allergiförbundet, 20 oktober 2018

 

Välbesökt konferens om matallergi

Livsmedelsföretagen, 16 oktober 2018

 

Konferens: Matallergi – diagnostik, nutrition och livskvalitet

Nutritionsfakta, 11 oktober 2018

 

Konferens om frågor kring matallergi

Mjölkfri, 9 oktober 2018

 

Välkommen på konferens om matallergi

Pressmeddelande – Konferens om matallergi, 8 oktober 2018

 

Bra mat för alla

Nordisk Nutrition, oktober 2018

 

Kunskapscenter för allergi stärker svensk livsmedelsindustri

Livsmedel i fokus, 12 juni 2018

 

Unikt kunskapscentrum för matallergi

Magasin Måltid, 4 juni 2018

 

Forskare, patienter och industri i unikt samarbete om mat

Pressmeddelande, 4 juni 2018

Till toppen av sidan

Sofia Knáz

Matpolitisk handläggare/Projektledare Bra mat för alla

Kontakt

sofia.knaz@astmaoallergiforbundet.se