Utomhus

Personer med astma och allergi kan ofta vara känsliga för faktorer som finns utomhus. Ren luft har stor betydelse för astmatiker och allergiker. Omkring 30 procent av Sveriges befolkning är allergiska för pollen. Andra faktorer som personer med astma och allergi kan må dåligt av är vedeldning, grillning, partiklar från bildäck och hästar.

Vilka problem finns?

Pollen

Under vår och sommar har många problem med pollenallergi. De vanligaste allergiframkallande pollensorterna i Sverige är björk, al, hassel, gräs och gråbo. Sporer som kommer från ormbunkar mossor, alger, svampar och mögel kan också framkalla allergier och astma. På vintern är det däremot kall luft som kan orsaka problem för personer med astma.

Vedeldning och grillning

Vedeldning och grillning kan göra så personer med allergi och astma får symtom, men även de med hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom och luftrörsbesvär kan påverkas. Vid förbränning av ved och andra fasta bränslen i mindre eldstäder utan rökgasrening avges både sot och andra små partiklar, olika kolväten, kvävedioxid och aldehyder. Därför är det viktigt att visa hänsyn och inte elda eller grilla för mycket i tättbebyggt område.

Luftföroreningar och partiklar

Luftföroreningar medför många olika hälsorisker. Partiklar anses idag vara de luftföroreningar som påverkar människors hälsa mest. Partiklar från däckslitage på bilar kan medföra att personer med astma och allergi blir sämre. Här har kommunen ansvar för att mäta partikelhalter och göra åtgärder när det behövs. Även gasen kväveoxid kan vara hälsoskadlig och där är den största källan trafiken. Tillfälliga ökningar av partiklar, kväveoxider eller ozon i luften kan ge ökade symtom och utlösa ett astmaanfall, öka antalet akutbesök och sjukhusinläggningar för astma, öka medicinförbrukningen och ge och nedsatt lungfunktion hos både vuxna och barn med astma.

Bostadens läge har stor betydelse för hur mycket en person utsätts för luftföroreningar. I en bostad nära gator med mycket trafik blir halten av luftföroreningar hög även inomhus. Vägtrafiken är den största lokala källan till luftföroreningar i tätbebyggda områden. Andra källor till utsläpp i utomhusluften är industri och energiproduktion.

Du kan läsa mer om luftföroreningar och hälsorisker här.

Hästgårdar

Hästgårdar kan ibland skapa problem för personer med astma och allergi om de ligger för nära bostäder eller skolor. Därför finns det praxis att hästgårdar inte får läggas närmare grannens tomtgräns än 50 meter (ibland upp till 200 meter). Avståndet ska vara mellan ytorna där hästarna vistas och grannens tomtgräns. Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter mellan hästverksamheter som stall, hästhagar, paddock och bebyggelse.

Vad kan jag göra?

Om du har astma och allergi bör du alltid först ta reda på vad du har allergi eller överkänslighet mot. Sedan bör du se till att inte utsättas för det du inte tål i onödan. Under pollensäsongen kan du behöva följa pollenprognoserna, anpassa medicineringen och vara inomhus så mycket det går med stängda dörrar och fönster. Du kan behöva prata med grannarna om att du är känslig för vedeldning, grillrök eller hästar. Fastighetsägare har ofta egna ordningsregler när det gäller grillning om man bor i flerbostadshus – ta reda på vad som gäller.

När det gäller småskalig eldning med fasta bränslen är det viktigt att ha en miljögodkänd panna, gärna med ackumulatortank och elda rätt för att minska mängden farliga gaser och partiklar. Får du ingen respons kan du kontakta  miljö- och hälsoskyddskontoret (eller motsvarande) på kommunen. De är tillsynsmyndighet på området utomhusmiljö enligt Miljöbalken och har riktlinjer för hur de ska hantera olika ärenden.

Vart vänder jag mig?

Småskalig vedeldning räknas som miljöfarlig verksamhet. De lagar som kan tillämpas är i dag miljöbalken och plan- och bygglagen. Det finns också förordningar om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt om tekniska egenskaper på byggnadsverk. Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor (eller motsvarande) ansvarar för tillsynen av vedeldning, grillning och annan eldning, för att mäta partiklar från trafiken samt för tillsynen av hästgårdar. De och byggnadsnämnden kan ge råd och tips.

Boverket har regler för ved och pelletspannor och kraven för att tillämpa reglerna uppdateras from 1 juli 2018. Detta för att utsläppen av rökgaser från vedeldning ska minska. De nya kraven gäller när man uppför nya byggnader. De gäller alltså för sådana kaminer och pannor som installeras i samband med att man bygger helt nya hus. Den som redan har till exempel en vedspis eller kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna. Ändringarna i Boverkets byggregler är ett steg mot införandet av kraven i EU:s ekodesignreglering som kommer att börja gälla inom de närmaste åren.

Du kan läsa mer om vedeldning hos Naturvårdsverket här.

Publicerad den: 21 april 2021

Uppdaterad den: 13 december 2023

Till toppen av sidan

Marie-Louise Luther

Intressepolitisk handläggare miljö och funktionshinderpolitik

Kontakt

info@astmaoallergiforbundet.se