Luften du andas – en ren hälsofråga

Förorenad luft utomhus och inomhus drabbar många och orsakar stora samhällskostnader. Därför har förbundet valt att prioritera ren luft som en av organisationens huvudfrågor.

Vårt politiska luftprogram

Astma- och Allergiförbundets förbundsstyrelse antog ett politiskt program om luft i maj 2021. Astma- och Allergiförbundet har tagit fram detta program för att belysa varför Sveriges ambitioner för en ren och hälsosam utomhusluft behöver öka. Ingen ska behöva dö eller bli sjuk i Sverige på grund av smutsig luft.

Förbundet har tidigare arbetat med uteluften, men vi ser nu att området är aktuellt igen, bland annat på europeisk nivå i och med planer på uppdatering av EU:s luftkvalitetsdirektiv utifrån WHO:s nya riktlinjer. Luften i Sverige är inte så bra som vi tror. Ny forskning visar effekter på hälsan även vid låga nivåer av luftföroreningar. Det medför att dagens krav på luftkvalité behöver uppdateras.

Vi har identifierat fyra fokusområden som särskilt viktiga när det gäller uteluften och tagit fram förslag på konkreta insatser på nationell och lokal nivå. Våra prioriterade områden är:

  • Höjda krav på luftkvaliteten
  • Stadsplanering med barn i fokus
  • Förbättrade luftkvalitetsmätningar och informationsinsatser
  • Säkrade pollenmätningar – uppnått under 2021

Till toppen av sidan

Marie-Louise Luther

Intressepolitisk handläggare miljö och funktionshinderpolitik

Kontakt

[email protected]astmaoallergiforbundet.se