Parfymfritt på jobbet

I dag finns inte någon medicinering eller behandling för personer med doftöverkänslighet. I stället blir du hänvisad till att undvika det du inte tål. Därför är det viktigt att omgivningen har förståelse och visar hänsyn.

För personer med doftöverkänslighet kan mycket låga halter av dofter, doftämnen och kemikalier utlösa besvär. Många kan därför uppleva en begränsad tillgänglighet till offentliga miljöer som arbetsplatser, skolor, vården och kollektivtrafiken. Symtomen kan hålla i sig flera dagar även om man utsätts för doften en kort stund, vilket också kan leda till sjukfrånvaro.

Men vad är det egentligen som gäller på en arbetsplats, vad kan arbetsgivaren göra och hur kan du som kollega visa hänsyn?

Stöd i regler om arbetsmiljö i arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Man ska som arbetstagare inte behöva utsättas för sådant som skapar ohälsa på arbetsplatsen.

Hjälpsamma paragrafer i Arbetsmiljölagen

1 kap, 1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

2 kap, 1§ Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

3 kap, 1a § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

3 kap, 2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

Föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete kan användas för att ta fram en policy om parfymfritt på arbetsplatsen om det finns arbetstagare med doftöverkänslighet.

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare bedriva ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete där de centrala aktiviteterna är att ha rutiner för:

 • undersökning av verksamheten.
 • bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen.
 • åtgärder för att minska riskerna.
 • kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Föreskrifter om arbetsplatsens utformning

När det gäller städning och val av städprodukter kan regler i föreskriften Arbetsplatsens utformning tillämpas, bland annat § 88 som säger att arbetsgivaren ska se till att arbetsplatser underhålls och rengörs, enligt rutiner som är anpassade efter:

 • verksamheten på arbetsplatsen,
 • arbetstagarnas förutsättningar, och
 • arbetsplatsens utformning.

Tips från Astma- och Allergiförbundet

 • Ta fram en policy om parfym-/doftfri arbetsplats i samverkan mellan arbetstagare (arbetsmiljöombud och ev. fackklubb), arbetsgivare och ev. företagshälsovård.
 • Policyn bör omfatta att visa hänsyn genom att arbetstagare och arbetsgivare uppmanas att inte använda parfymerade/doftande produkter under arbetstid. Inköp av parfym-/doftfria produkter som tvål och rengöringsmedel bör också ingå i policyn, i samråd med ansvariga för städning.
 • Förankra och kommunicera policyn med arbetsmiljöombud, fackförbund, personal regelbundet (gärna varje halvår) på arbetsplatsträffar och i andra interna kommunikationskanaler. Informera nyanställda, vikarier, nya arbetstagare och besökare om policyn.
 • Sätt gärna upp dekaler eller affischer om parfym-/doftfritt för att påminna på platser där det behövs.
 • Välj parfym-/doftfria alternativ! Astma- och Allergiförbundet rekommenderar produkter som är bra ur allergisynpunkt. Oparfymerade produkter finns på de flesta apotek och livsmedelsaffärer.

Fakta om doftöverkänslighet

Doftöverkänslighet, även kallat sensorisk hyperreaktivitet (SHR), kan ge symtom som påminner om astma. Men reaktionen sker inte i immunförsvaret utan beror på överretbarhet i nerver som finns i luftvägarna och ögon.

Forskning visar att var tredje vuxen (33 procent) rapporterar att de skulle uppleva besvär om de utsätts för dofter/kemikalier. Sex procent av den vuxna befolkningen har diagnosen SHR och en majoritet av dessa är kvinnor. Personer med pågående astma och allergibesvär kan också reagera på dofter.

Mycket låga halter av dofter och kemikalier kan utlösa besvär. Olika typer av parfymerade produkter som parfym, rakvatten, tvätt- och sköljmedel, hygienprodukter som deodorant, tvål, schampo, hårspray och lotion och rengöringsmedel kan ge reaktioner. Även blommor, växter och kemikalier från produkter eller inredning och material kan ge problem.

För personer med doftöverkänslighet är det viktigt med en korrekt diagnos som visar att du har en överretbarhet i slemhinnorna och inte en allergireaktion i immunförsvaret. I dag finns inte någon medicinering eller behandling för personer med doftöverkänslighet. I stället blir du hänvisad till att undvika det du inte tål. Därför är det viktigt att omgivningen visar hänsyn och har förståelse när det gäller att avstå från till exempel parfym och parfymerade produkter.

Till toppen av sidan