– Våra lungor når sin topp i 25-årsåldern

Flickor som har okontrollerad astma under uppväxten får oftare nedsatt lungfunktion, enligt en ny studie. Resultatet visar hur viktigt det är att barn och unga med astma fångas upp av sjukvården för att minska risken för nedsatt lungfunktion senare i livet, menar forskarna bakom studien.

Forskning har sedan tidigare visat betydelsen av att barn med astma fångas upp och får behandling tidigt i livet, för att minska risken för att deras astma ska försämras och lungfunktionen påverkas längre fram.

Nu har forskare närmare undersökt hur sambandet ser ut mellan hur välkontrollerad barns astma är och hur deras lungfunktion senare utvecklas. Knappt 700 barn med astma från den stora befolkningskohorten Bamse* har följts från 8 till 24 års ålder.

Mer påverkad andning

Resultatet visar på ett tydligt samband framför allt när det gäller flickor.

– Vi kunde se att flickor som har mer okontrollerad astma generellt även har en lägre lungfunktion och mer obstruktiv, alltså påverkad, andning samt trängre luftrör. Vi vet inte exakt varför sambandet finns men en hypotes är att inflammationen vid astma, som också är kopplad till sämre kontroll, skulle kunna skada luftrören.

Det säger Ida Mogensen, som är doktor i klinisk fysiologi och lungmedicin vid Karolinska institutet och förstaförfattare till studien.

Med okontrollerad astma menas både mildare symtom som pip i bröstet och hosta, och svårare symtom som plötsligt försämrad astma i form av astmaattacker och andnöd.

Flickor får astma senare

Varför sambandet är tydligare hos flickor är svårt att säga, menar Ida Mogensen.

– Det vet vi inte, men man kan fundera på om flickor med astma kanske inte fångas upp av vården i samma utsträckning som pojkar, säger hon.

Studier har visat att pojkar oftare får sin astma tidigare under barndomen, men att den sedan långsamt går ner under uppväxten. Hos flickor däremot debuterar astman oftare först i samband med puberteten – en period i livet som ofta kan vara svårare när det gäller att hålla kontakten med sjukvården.

Viktigt med tidig behandling

Resultatet visar hur viktigt det är att alla barn med astma tidigt får en utredning och rätt behandling, menar Ida Mogensen, så att de inte riskerar att gå runt med okontrollerad astma.

– Vid 25-årsåldern är våra lungor på topp, efter detta sjunker lungfunktionen naturligt med åldern. Det innebär att det är viktigt att lungorna får den tillväxt de ska för att lungfunktionen ska vara i så bra skick som möjligt då. Annars blir den svår att ta igen och du får ett sämre utgångsläge senare i livet, med till exempel ökad risk för att utveckla den kroniska lungsjukdomen KOL, säger Ida Mogensen.

*Bamse är en stor befolkningsstudie som stöds av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, där runt 4 000 unga vuxna följts från födseln fram till idag. Bamse står för Barn, allergi, miljö, Stockholm och epidemiologi.

Publicerad den: 1 november 2021

Uppdaterad den: 31 augusti 2022