Forskningsanslag

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut forskningsanslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi, atopiskt eksem och annan överkänslighet. Ansökningarna granskas av en vetenskaplig forskningsnämnd och Forskningsfondens styrelse fattar beslut om utdelning av forskningsanslag.

Forskningsfondens årliga forskningsanslag

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond välkomnar ansökningar för forskningsprojekt inom astma, allergi, atopiskt eksem och annan överkänslighet. Forskningsfonden prioriterar forskning som sätter individen i centrum och har som inriktning att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Vi finansierar patientnära forskning, men också grundforskning med allergologisk frågeställning som är relevant för personer med allergiska sjukdomar. Ansökningar från alla vetenskapsområden är välkomna förutsatt att projektet syftar till att höja livskvaliteten för människor med astma, allergi, atopiskt eksem eller annan överkänslighet.

De anslag som beviljas är cirka 200 000–250 000 kr per anslagsår och kan sökas för ett till tre år. Därmed ska ansökningar stå i relation till storleken på anslagen. Anslag söks till ett specifikt forskningsprojekt (ej forskningsprogram).

Utlysning 2024

Utlysningen av 2024 års forskningsanslag öppnar den 9 juli och pågår fram till den 19 september.

Instruktioner till dig som ska söka anslag

Forskningsanslag kan sökas för 1–3 år. Om man beviljats ett flerårigt anslag från Forskningsfonden kan man inte vara huvudsökande för ett nytt forskningsanslag med överlappande projekttid.

Språk

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Ett krav är dock att titeln och den populärvetenskapliga beskrivningen av projektet skrivs på svenska.

Forskningsplan

Ansökan ska innehålla en forskningsplan (bifogas som pdf). Forskningsplanen ska vara max åtta sidor inklusive referenser (max tio) och innehålla följande rubriker:

 • Syfte och frågeställning
 • Bakgrund/forskningsöversikt
 • Klinisk relevans
 • Projektbeskrivning (inkl. hypoteser, material och metod, tidsplan)
 • Preliminära resultat
 • Sökandens erfarenhet inom området och teamets sammansättning
 • Nationellt/internationellt samarbete
 • Referenser (max tio)

Kriterier för sökande

 • Huvudsökande för projektet måste vara disputerad.
 • Samma forskare kan inte vara huvudsökande för fler än en projektansökan.
 • Samma forskargrupp kan inte få stöd för flera snarlika projekt.
 • Forskningsanslag kan sökas för 1–3 år.
 • Om man beviljats ett flerårigt anslag från Forskningsfonden kan man inte vara huvudsökande för ett nytt forskningsanslag med överlappande projekttid.
 • Godkänd etikansökan eller rådgivande yttrande om att etiktillstånd ej krävs skall skickas in innan beviljat anslag betalas ut.

Bedömning

Styrelsen har till sitt förfogande en forskningsnämnd, utsedd av förbundsstyrelsen, som består av vetenskapligt meriterade forskare från olika discipliner. Forskningsnämnden granskar och bedömer alla ansökningar som kommer in.

Forskningsnämnd 2023-2025

Leif Bjermer, professor, lungmedicin/allergologi, Lund
Christer Janson, professor, lungmedicin/epidemiologi, Uppsala
Mats Lekander, professor, hälsopsykologi, Stockholm
Andreas Sonesson, ass. professor, dermatologi/inomhusmiljö, Lund
Eva Sverremark Ekström, professor, immunologi, Stockholm
Inger Kull, professor i vårdvetenskap och barnsjuksköterska, Stockholm

Bedömningskriterier

Ansökningar om forskningsanslag bedöms av forskningsnämnden utifrån fyra fastställda kriterier som bedöms oberoende av varandra:

 • Vetenskaplig kvalitet
 • Fondrelevans
 • Klinisk relevans
 • Genomförbarhet

Vid bedömning tillämpar forskningsnämnden en femgradig skala för vetenskaplig kvalitet, klinisk relevans och genomförbarhet. Fondrelevans bedöms enligt en tvågradig skala. För bedömningskriterierna finns även vägledande frågor till stöd för granskarna.

Beslut

Beslut om tilldelning beräknas ske så att medel kan bli tillgängliga från den 1 juli 2025 efter rekvisition från förvaltande organ.

Redovisning och rekvisition

Progressrapport lämnas in enbart på fleråriga anslag som ett villkor för utbetalning av anslag för år två och tre. Slutrapport och ekonomisk redovisning ska lämnas in när dispositionstiden för anslaget löpt ut. Dispositionstiden är sex månader efter avslutat projekt. Formulär för följande finns tillgängliga i ansökningssystemet:

 • Progressrapport. Fylls i och skickas in i ansökningssystemet.
 • Rekvisition. Mejla ifylld rekvisitionsblankett till forskning@aaf.se.
 • Slutrapport. Lämnas in senast den 30 juni året efter att projekttiden löpt ut. Till exempel: om man beviljats treårigt anslag år 2021 är projekttiden 220101–241231. Slutrapport ska då skickas in senast den 30 juni 2025. Logga in i systemet och klicka på ansökningsnumret för anslaget för att få tillgång till ”Slutrapport” under rubriken ”Kopplade dokument”.
 • Ekonomisk redovisning. Lämnas i samband med slutrapporten. Anslagsmottagaren måste logga in i systemet och klicka på ansökningsnumret för anslaget för att få tillgång till ”Blankett för ekonomisk redovisning”. Skriv ut blanketten som fylls i av förvaltande organ och skicka till Fonden.
Till toppen av sidan

Helena Rosik

Verksamhetschef för Forskningsfonden

Kontakt

helena.rosik@aaf.se

07900 – 66 242