På jobbet

Det är viktigt att den fysiska arbetsmiljön är så pass bra att ingen utvecklar allergi eller annan överkänslighet på grund av arbetet. Det är också viktigt att personer med allergisjukdom ska vara symtomfria och inte känna av sin allergi på jobbet.

Vilka problem finns?

För dem som har allergi eller annan överkänslighet finns några faktorer som kan ha särskild betydelse för hälsan på arbetsplatsen – bland annat olika kemikalier/ämnen, pälsdjur, tobaksrök, parfymer/dofter, växter, bristfällig städning, ventilation, fukt- och mögelskador eller svårstädad inredning som textila golv.

Vad kan jag göra själv?

  • För att upptäcka och åtgärda allergirisker på kontorsarbetsplatser har Astma- och Allergiförbundet tagit fram en checklista Allergirond på kontor som kan användas som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Det går också att som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ta fram en policy om att anställda inte bör använda parfym/parfymdofter och/eller ta med pälsdjur. Alla anställda bör då få regelbunden information om policyn och vad den innebär.
  • Vid studie- och yrkesval är det viktigt för elever med allergi att i god tid få information om vilka risker som kan finnas med olika yrken ur allergisynpunkt. Studie- och yrkesvägledare bör samarbeta med elevhälsan i skolan för att kunna ge relevant information som förebygger allergiproblem i arbetslivet. Mer information om risk- och friskyrken finns på webbplatsen jobbafrisk.se.

Vart vänder jag mig?

Kontakta i första hand arbetsgivaren för att påtala allergi- eller överkänslighetssymtom som du misstänker beror på eller förvärras av arbetsmiljön. Om du behöver hjälp kan du även vända dig till skyddsombud och företagshälsovård (om det finns) eller kontakta facket om du är medlem i ett fackförbund. Om det inte finns företagshälsovård eller om den saknar tillräcklig kompetens om allergi kan man begära en remiss till Arbets- och Miljömedicinsk klinik för medicinsk utredning kopplat till arbetsmiljön. Dessa kliniker finns på universitetsorterna.

Om upprepad kontakt med arbetsgivaren inte ger resultat eller gehör kan du höra av dig till Arbetsmiljöinspektionen i din region och göra en anmälan dit (oftast via skyddsombudet).

Mer information och användbara länkar

Vanliga frågor om allergi på arbetsplatsen

Får man ta med hundar eller andra djur till jobbet eller finns regler om detta?

Arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar utifrån arbetsmiljölagen som gäller på arbetsplatser. I arbetsmiljölagen finns bl a regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa. Det finns inga särskilda regler som medför ett förbud mot djur på arbetsplatser (förutom i kök där mat tillagas eller serveras), men ansvaret enligt arbetsmiljölagen om att skydda anställda mot ohälsa gäller även personer med pälsdjursallergi.

Arbetsgivaren ansvarar för att riskbedömning görs vid förändringar som kan påverka arbetsmiljön negativt, t ex om någon planerar ta med hund till en arbetsplats och en annan anställd skulle kunna reagera med allergireaktion eller hundrädsla.

Läs mer om riskbedömning i systematiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Arbetsmiljöverket har även regler om arbetsplatsens utformning AFS 2020:1 (om bl a tillgängliga lokaler för personer med funktionsnedsättning, se § 20 om allergi).

Finns hälsorisker ur allergisynpunkt med heltäckande textila golv?

Inredning med textila golv gör att det med tiden ofta samlas allt mer damm och allergiframkallande ämnen och de är svåra att hålla rena. Lokaler med heltäckande textila golv kan ge allergibesvär för vissa personer. Det har blivit vanligt att textila golv läggs in i kontorslandskap för att dämpa ljud, men valet är olämpligt eftersom det ofta medför att personal med allergi eller annan överkänslighet kan få symtom.

Mer information om hälsorisker finns i kunskapssammanställningen Textila golv, inomhusmiljö och hälsoeffekter.

Publicerad den: 1 februari 2021

Uppdaterad den: 13 december 2023

Till toppen av sidan

Marie-Louise Luther

Intressepolitisk handläggare miljö och funktionshinderpolitik

Kontakt

info@astmaoallergiforbundet.se