Mer information och vanliga frågor

Jämställdhetspolitikens mål

I Sverige har jämställdhet varit ett eget politikområde sedan år 1972. Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

 

Utifrån detta mål finns det sex delmål:

 

En jämn fördelning av makt och inflytande.

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

 

Ekonomisk jämställdhet.

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

 

Jämställd utbildning.

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

 

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

 

Jämställd hälsa.

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

 

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

 

Jämställdhetsarbetet handlar om att omfördela makt och resurser för att uppnå delmålen.

 

Läs mer om målen på Jämställdhetsmyndighetens hemsida

 

Projektet finansieras av Jämställdhetsmyndigheten som har beviljat 1,4 miljoner kronor i projektbidrag.