Miljömålet frisk luft behöver skärpas

Naturvårdsverket överlämnade förra veckan en fördjupad utvärdering av miljömålen till regeringen. Utvärderingen är en uppföljning av miljöpolitiken och beskriver läget för den svenska miljön. En av rapporterna handlar om miljömålet frisk luft. Det är även en av Astma- och Allergiförbundets prioriterade frågor.  

Enligt Naturvårdsverkets utvärdering är miljömålet frisk luft delvis uppnått och bedömningen är att målet delvis kommer att nås till 2030 med befintliga styrmedel. Lokalt, till exempel i städers gatumiljöer, förekommer fortfarande halter över miljömålen. Naturvårdsverket bedömer att kommunernas åtgärdsarbete är viktigt för att minska halterna av luftföroreningar lokalt.

Astma- och Allergiförbundet vill att regeringen skärper miljömålet frisk luft i enlighet med WHO:s rekommendationer och enligt förslaget i den fördjupade miljömålsrapporten. Dessutom vill förbundet att bindande gränsvärden (miljökvalitetsnormer) skärps utifrån WHO:s rekommendationer och den nya kunskap om hälsorisker som finns när det gäller luftföroreningar.

Ett fortsatt arbete inom EU och internationellt är fortsatt viktigt för att minska luftföroreningarna. Den samlade forskningen visar nu att hälsoeffekterna är större och uppstår vid lägre halter än vad vi tidigare har vetat om. WHO har därför skärpt sina riktlinjer för luftkvalitet och i rapporten föreslås att Sverige går i samma riktning och skärper miljömålet frisk luft.

Publicerad den: 24 januari 2023

Uppdaterad den: 24 januari 2023