Ny rapport från Socialstyrelsen om astmavården: Astma- och Allergiförbundet kommenterar

Astmapatienter fick sämst vård under pandemin. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen som har granskat följsamheten till de nationella riktlinjerna under pandemins andra år.

– Det är oerhört beklagligt att regionerna inte har vidtagit nödvändiga åtgärder utifrån Socialstyrelsens rapport från förra året om vård enligt riktlinjerna under pandemin. Bristande vårdkvalitet i astmavården har även en stor hälsoekonomisk påverkan på samhället, både direkt genom kostnader för sjukvård och läkemedel, och indirekt genom kostnader för sjukfrånvaro eller sjuknärvaro, säger Mikaela Odemyr ordförande Astma- och Allergiförbundet.

– Redan under pandemins första år varnade Astma- och Allergiförbundet för den bristande tillgången till spirometri, menar Mikaela Odemyr.

I oktober 2020 var Astma- och Allergiförbundets krav till Socialstyrelsen att snarast ta fram riktlinjer för hur prioriteringar skulle göras, samt en konsekvensanalys av vad inställda spirometrier kan innebära. Dessutom skrev Astma- och Allergiförbundet att det är viktigt att patienter får återkoppling på hur länge det är säkert att avstå spirometri, och vad patienterna kan göra i stället för att se till att astman inte hamnar utanför kontroll.

Förbundet påpekade också att digitala undersökningsmetoder skulle kunna sättas in och att Socialstyrelsen borde undersöka tillgången till detta.

Försämringar snarare än förbättringar

Trots att Socialstyrelsen förra året skrev att det är en högt prioriterad insats i riktlinjerna att mäta patientens lungfunktion med spirometri, har vården för patienter med astma och KOL i stället försämrats även under pandemins tredje och fjärde våg.

– Under första pandemivågen rapporterade Astma- och Allergiförbundet att var fjärde patient hade fått sina spirometriundersökningar inställda. Nu har siffrorna på antalet patienter som inte fått vård ökat till mer än hälften. Det är otroligt allvarligt, säger Mikaela Odemyr ordförande Astma- och Allergiförbundet.

Särskilt allvarligt för barn och unga

Särskilt allvarligt är det med okontrollerad astma hos barn och unga som kan led till att sjukdomen styr hela livet – att inte kunna träna, ihållande trötthet i skolan och psykisk ohälsa. Forskning har visat att det är viktigt att barn med astma får behandling tidigt i livet, för att minska risken för att deras astma ska försämras och lungfunktionen påverkas längre fram.

Ansvaret ligger på regionerna

– Nu är det viktigt att regionerna ser till att alla patienter med behov av spirometri kallas till undersökning. Både för diagnostik och uppföljning. Det är dags att på riktigt betala av vårdskulden, säger Mikaela Odemyr.

Enligt rapporten har vården under covid-19-pandemin haft allra störst påverkan på regelbundna uppföljningar för astma- och KOL-patienter. Mer än hälften av de vuxna astmapatienter och mer än en tredjedel av de barn och unga som borde fått testa sin lungfunktion fick ingen undersökning inom primärvården under 2021.

Tyvärr har även allergivården påverkats men eftersom nationella riktlinjer och kvalitetsregister saknas följs inte Allergivården upp av Socialstyrelsen.

Publicerad den: 2 december 2022

Uppdaterad den: 2 december 2022