Ansök om märkning

Svalanmärkningen håller på att fasas ut allt mer till förmån för vårt nya märkningssystem Asthma Allergy Nordic.

Ansöka om nordisk märkning

Samtidigt som förekomsten av astma och allergi ökar både i Norden och i resten av världen så ökar även efterfrågan på nordiska varumärken från globala marknader. Under 2018 lanserade Astma- och Allergiförbundet i Sverige, Norge och Danmark en gemensam nordisk produktmärkning, Asthma Allergy Nordic. Produkter med den nordiska märkningen kan därmed marknadsföras globalt.

Varför en nordisk märkning?

Förbunden har under en längre tid uppmärksammat efterfrågan från tillverkare om en global märkning. Många tillverkare finns idag på flertalet marknader och deras kunder har ett behov av en märkning som kan marknadsföras globalt.

Allt fler personer med astma och allergi vill ha produkter med våra märkningar. Det starka behovet av produkter som lämpar sig ur astma- och allergisynpunkt kommer inte bara från våra medlemmar utan även från allmänheten som är intresserade av hälsosamma produkter.

Det primära syftet för förbunden har alltid varit att medlemmarna ska få hjälp med att hitta och välja produkter. Arbetet med Asthma Allergy Nordic är också ett sätt för förbunden i Sverige, Norge och Danmark att påverka utvecklingen av lämpliga produkter på marknaden.

Hur går den nordiska granskningen till?

Den nordiska märkningen är i ett uppstartsläge och de tre förbunden hanterar olika produktgrupper inom sina respektive organisationer. Här nedan finns en förteckning över vilket land som hanterar vilken produktgrupp:

 • Norge: Täcken, kuddar och sängkläder, engångshandskar, torrmoppar, golvbeläggningar och parkett, vägg- och takpaneler, färg, tätningsmedel och lim, kemikalier för simbassäng samt andra produkter inom konstruktion och bygg.
  För mer information vänligen besök deras hemsida.
  För granskning av denna produktgrupp, vänligen kontakta Maja Aas, Norges Astma- og Allergiforbund, maja.aas@naaf.no, +47 984 85 199
 • Danmark: Hygien och personlig vård, blöjor och smink.
  För mer information vänligen besök deras hemsida.
  För granskning av denna produktgrupp, vänligen kontakta Rikke Bille, Astma-Allergi Danmark, deklaration@astma-allergi.dk, +45 4322 1661
 • Sverige: Tvätt- och rengöringsmedel, dammsugare, luftrenare, sängar och bäddmadrasser.

För de produktgrupper som hanteras in om den svenska organisationen gäller nedan:

Etik

Förtroendevald styrelsemedlem eller ledamot av granskningsrådet har ett särskilt ansvar att iakttaga ”Försiktighetsprincipen”. Den innebär att vid minsta tveksamhet om produktens innehåll och egenskaper, ska granskningsrådet och förbundsstyrelsen avstå från att rekommendera produkten. Om det föreligger tveksamhet om produktens innehåll och egenskaper avstår rådet därför från att rekommendera produkten, även om det i sig inte behöver vara fråga om en dålig produkt.

Vid all granskning ska undersökningar och dokumentation prövas kritiskt. Så långt som möjligt ska vetenskapliga data ligga till grund för bedömningen av produkterna.

Den som själv har förtroendeställning i eller på annat sätt har anknytning till företaget för aktuell produkt, granskar inte och deltar inte i styrelsens beslut. Alla former av uppdragsverksamhet eller medverkan i kommersiella sammanhang med anknytning till den granskade produkten och företaget kräver skriftlig ansökan och godkännande av förbundsstyrelsen.

Ledamot av granskningsrådet, anställd eller förbundsstyrelsen får inte acceptera gåva eller liknande förmån från företaget vars ansökan granskas, då ställningen som fri och obunden granskare eller förtroendevald styrelseledamot därmed skulle kunna ifrågasättas.

Ledamot av granskningsrådet, anställd eller förbundsstyrelsen får inte för egen eller annans vinning utnyttja erhållna kunskaper om produkter eller förhållande inom företag som inlämnar ansökan. Full sekretess skall iakttagas.

Granskningsrådet

Förbundets strävan är att tillförsäkra organisationen ett granskningsråd med högsta möjliga kompetens. Rådet skall därför bestå av framstående och ledande specialister inom medicin, kemi och teknik. Dessa har i sin tur kontakter med annan högt kvalificerad expertis. Bedömningen och rekommendationen av en produkt baseras på forskningsresultat, existerande tester, mätningar, receptur och annan information.

Granskningsrådet består av:

Sabina Rak – allergolog

Jakob Dahlin – yrkes- och miljöhygieniker

Marléne Isaksson – dermatolog

Förbundsstyrelsen

Det slutliga beslutet om en produkt ska få den nordiska märkningen fattas av förbundsstyrelsen. Styrelsens bedömningar avseende produkter måste hela tiden präglas av integritet, hög etik och objektivitet. Arbetet med rekommendationerna har en avgörande betydelse för organisationens uppbyggda förtroendekapital.

Ekonomi

Förbundets verksamhet kring den nordiska märkningen är kostsam. Ny expertis engageras efterhand i granskningen av produkter, och administrationen växer. Nya avtal med företag tecknas och de löpande bevakas. Ett utvecklingsarbete drivs kontinuerligt inom området.

En grundläggande inställning är att de avgifter som tas ut från företagen ska täcka de kostnader som förbundet har för att driva och genomföra granskningen, samt för att vidareutveckla verksamheten. Frågor om ansökningsavgift, användande av logotyp, årsavgifter och recepturändringar beslutas av Astma- och Allergiförbundets styrelse.

Vill ni ansöka om den nordiska märkningen?

Har ni en produkt som är lämplig ur astma- och allergisynpunkt, fri från parfymer, allergener och andra irriterande ämnen? Då kan ni ansöka om att få er produkt märkt med den nordiska märkningen.

Förbundet har tillsammans med experter utarbetat kriteriedokument för olika produktgrupper vi arbetar inom. Nedan kan du se dessa dokument i sin helhet för de produktkategorier som granskas av det svenska förbundet.

Kriterier för de produktkategorier som granskas av det norska eller danska förbundet vänligen se kontaktuppgifter nedan.

Rikke Bille, Astma-Allergi Danmark, deklaration@astma-allergi.dk, +45 4322 1661

Maja Aas, Norges Astma- og Allergiforbund, maja.aas@naaf.no, +47 984 85 199

Ansökningsprocess för nordisk märkning

Granskningsrådet arbetar kontinuerligt med att få fram rekommendationerna. Rådet sammanträder sex gånger per år och består av specialister inom medicin, kemi och teknik samt av en representant för förbundsstyrelsen och en tjänsteman vid förbundskansliet. Dessa specialister besitter möjligheten att granska, bedöma och rekommendera. Det är av denna anledning som produkter enbart granskas under granskningsrådets sammanträden.

För mer information om när rådet sammanträder, om ansökningsprocessen, för att erhålla ansökningsdokument samt för information om när er ansökan måste inkomma vänligen kontakta Marianne Jarl, Svenska Astma- och Allergiförbundet, marianne.jarl@astmaoallergiforbundet.se, +46 8 506 28 208

Ansöka om Svalanmärkning

Det starka behovet av produkter som lämpar sig ur astma- och allergisynpunkt kommer inte bara från våra medlemmar utan även från allmänheten som är intresserade av hälsosamma produkter. De senaste årens verksamhet har visat på ett stadigt ökande intresse för Svalanmärkningen, såväl från företag som från konsumenter.

Varför en Svalanmärkning?

Svalanmärkningen, som är Astma- och Allergiförbundets rekommendation av produkter, är en vägledning för medlemmar och andra konsumenter som söker efter allergivänliga produkter. Förbundet har utvecklat denna verksamhet sedan mitten av 1970-talet. Det primära syftet har alltid varit att medlemmarna ska få hjälp med att hitta och välja produkter. Arbetet med Svalanmärkta produkter är också ett sätt för förbundet att påverka utvecklingen av lämpliga produkter på marknaden.

Svalanmärkningen håller på att fasas ut allt mer till förmån för vårt nya märkningssystem Asthma Allergy Nordic. Mer om det kan du läsa här.

Hur går granskningen till?

Astma- och Allergiförbundets Svalanmärkta produkter är en vägledning för medlemmar och andra konsumenter, som söker efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Jämförelse med andra produkter på marknaden görs inte. Förbundets rekommendation är inte heller ett allmänt ställningstagande till om produkten som sådan är lämplig. En särskild grupp, det så kallade Granskningsrådet, arbetar kontinuerligt med att få fram rekommendationerna. Granskningsrådet bedömer uteslutande om produkten är lämplig ur astma- och allergisynpunkt.

De Svalanmärkta produkterna är märkta med förbundets namn och märke. De är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. Någon fullständig garanti kan dock aldrig ges för att en produkt inte ska ge upphov till reaktioner hos enstaka personer eftersom människor reagerar olika. Några kan vara så känsliga att de reagerar på en produkt trots noggrann granskning.

Etik

Förtroendevald styrelsemedlem eller ledamot av granskningsrådet har ett särskilt ansvar att iakttaga ”Försiktighetsprincipen”. Den innebär att vid minsta tveksamhet om produktens innehåll och egenskaper, ska granskningsrådet och förbundsstyrelsen avstå från att rekommendera produkten. Om det föreligger tveksamhet om produktens innehåll och egenskaper avstår rådet därför från att rekommendera produkten, även om det i sig inte behöver vara fråga om en dålig produkt.

Vid all granskning ska undersökningar och dokumentation prövas kritiskt. Så långt som möjligt ska vetenskapliga data ligga till grund för bedömningen av produkterna.

Den som själv har förtroendeställning i eller på annat sätt har anknytning till företaget för aktuell produkt, granskar inte och deltar inte i styrelsens beslut. Alla former av uppdragsverksamhet eller medverkan i kommersiella sammanhang med anknytning till den granskade produkten och företaget kräver skriftlig ansökan och godkännande av förbundsstyrelsen.

Ledamot av granskningsrådet, anställd eller förbundsstyrelsen får inte acceptera gåva eller liknande förmån från företaget vars ansökan granskas, då ställningen som fri och obunden granskare eller förtroendevald styrelseledamot därmed skulle kunna ifrågasättas.

Ledamot av granskningsrådet, anställd eller förbundsstyrelsen får inte för egen eller annans vinning utnyttja erhållna kunskaper om produkter eller förhållande inom företag som inlämnar ansökan. Full sekretess skall iakttagas.

Granskningsrådet

Förbundets strävan är att tillförsäkra organisationen ett granskningsråd med högsta möjliga kompetens. Rådet skall därför bestå av framstående och ledande specialister inom medicin, kemi och teknik. Dessa har i sin tur kontakter med annan högt kvalificerad expertis. Bedömningen och rekommendationen av en produkt baseras på forskningsresultat, existerande tester, mätningar, receptur och annan information.

Granskningsrådet består av:

Sabina Rak – allergolog

Jakob Dahlin – yrkes- och miljöhygieniker

Marléne Isaksson – dermatolog

Förbundsstyrelsen

Det slutliga beslutet om en produkt ska få en Svalanmärkning fattas av förbundsstyrelsen. Styrelsens bedömningar avseende produkter måste hela tiden präglas av integritet, hög etik och objektivitet. Arbetet med rekommendationerna har en avgörande betydelse för organisationens uppbyggda förtroendekapital.

Ekonomi

Förbundets verksamhet kring Svalanmärkning är kostsam. Ny expertis engageras efterhand i granskningen av produkter, och administrationen växer. Nya avtal med företag tecknas och de löpande bevakas. Ett utvecklingsarbete drivs kontinuerligt inom området.

En grundläggande inställning är att de avgifter som tas ut från företagen ska täcka de kostnader som förbundet har för att driva och genomföra granskningen, samt för att vidareutveckla verksamheten. Frågor om ansökningsavgift, användande av logotyp, årsavgifter och recepturändringar beslutas av Astma- och Allergiförbundets styrelse.

Vill ni ansöka om att få en produkt Svalanmärkt?

Har ni en produkt som är lämplig ur astma- och allergisynpunkt, fri från parfymer, allergener och andra irriterande ämnen? Då kan ni ansöka om att få er produkt Svalanmärkt.

Förbundet har tillsammans med experter utarbetat kriteriedokument för olika produktgrupper vi arbetar inom. Nedan kan du se dessa dokument i sin helhet.

Ansökningsprocess för Svalanmärkningen

Granskningsrådet arbetar kontinuerligt med att få fram rekommendationerna. Rådet sammanträder sex gånger per år och består av specialister inom medicin, kemi och teknik samt av en representant för förbundsstyrelsen och en tjänsteman vid förbundskansliet. Dessa specialister besitter möjligheten att granska, bedöma och rekommendera. Det är av denna anledning som produkter enbart granskas under granskningsrådets sammanträden.

För mer information om när rådet sammanträder, om ansökningsprocessen, för att erhålla ansökningsdokument samt för information om när er ansökan måste inkomma vänligen kontakta samordnare Marianne Jarl.

Till toppen av sidan

Marianne Jarl

Samordnare Rekommenderade produkter

Kontakt

marianne.jarl@astmaoallergiforbundet.se

08 - 506 28 208